فایل دانشگاهی – 
رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت  …

فایل دانشگاهی – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت …

فرضیه۴): بین بازده فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0:
H1:
H0: بین بازده فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .
H1: بین بازده فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد .
برای تصمیم گیری درباره ی فرضیه۴ با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴-۵ نیز می توان گفت، از آنجایی که احتمال آماره t برای ضریب بازده فوق العاده شرکت بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد(۰٫۸۸۷۳)،درنتیجه وجود رابطه معنی دار میان بازده فوق العاده شرکت و مدت تصدی هیات مدیره در سطح اطمینان ۹۵% رد می شود.بنابرین فرضیه ۴ تحقیق رد شده و با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت بین بازده فوق العاده شرکت و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.
یافته ها در خصوص متغیر های کنترلی نیز حاکی از این است که بین اندازه شرکت و مدت تصدی هیات مدیره شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت دیگر در شرکت های با اندازه بزرگتر، به طور متوسط مدیران مدت زیادی را در هیات مدیره ی شرکت ها عضویت دارند.
۴-۷ خلاصه فصل
در فصل حاضر، فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.در این تحقیق ۴ فرضیه مطرح شده است که هدف کلی از طرح این فرضیات، بررسی تاثیر ریسک و بازده بر مدت تصدی هیات مدیره می باشد.بر اساس نتایج بدست آمده، تنها بین ریسک و بازده ی سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معنادر وجود دارد. در حالیکه نتایج بدست آمده از نمونه مورد بررسی در خصوص ریسک و بازده فوق العاده را نمی توان به کل جامعه تعمیم داد.
در فصل حاضر، نخست خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شد.در ادامه به آمار استنباطی پرداخته شد و مدل های تحقیق در قالب آمار استنباطی فرضیه ها ارائه شد.برای انتخاب الگوی داده ها در مدلOLS، ابتدا آزمون چاو یا اف لیمر استفاده شد تا از بین الگوی داده های تلفیقی و پانل انتخاب گردد و در صورت تایید الگوی داده های پانل،آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده شد و در نهایت مدل لازم برای آزمون فرضیه ها برازش شد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱ مقدمه
در این تحقیق رابطه ی بین ریسک و بازده با دوره تصدی هیات مدیره مورد بررسی قرارگرفته است.در فصول قبلی روش تحقیق و تجزیه و تحلیل به صورت کامل انجام شد. این فصل با ارائه خلاصه ای کوتاه از مطالب سه فصل قبل و یافته های پژوهش شروع و در ادامه نتایج ارزیابی و تشریح می شود.سپس محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی ارائه شده است.
۵-۲ خلاصه پژوهش
تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی همواره بر اساس دو مولفه ریسک و بازده صورت می گیرد.از یک طرف، شرکت ها به
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.