لیل ویژگیهای بی نظیر آن در پارامترهای مکانیکی و میکروبی میتواند تحولی گسترده در صنعت بسته بندی ایجاد کرده، با این تفاوت عمده که فاقد تمامی آثار مضر زیست محیطی پلیمرهای مشتق شده نفتی میباشد. امید است که با استفاده از این نتایج، محققین و صنعتگران بتوانند گسترشی در زمینههای:
با توجه به خواص بسیار عالی این نانو ذره پیشنهادات زیر به عنوان پژوهشهای جدید بیان میگردد:
مقایسه اثر افزودن نانو ذرات مختلف بر روی فیلم تجدیدپذیر قدومه شیرازی
مقایسه نانو ذرات با اشکال متفاوت دیگر مثل نانو لوله، نانو لایه و …بر خواص بیوفیزیکی بایوپلیمرها
تهیه و ارزیابی بایو نانو کامپوزیتهای بر اساس سایر پایههای بایو پلیمری مثل پلی ساکاریدی، پروتئینی و… به همراه نانو اکسید روی.
بررسی اثر مهاجرت ذرات نانو اکسید روی در بسته بندیهای متفاوت خوراکی
استفاده از این نانو ذرات در بسته بندیهای با پایه سنتزی مثل پلی اتیلنی و…
استفاده از پوششهای تهیه شده از پژوهش حاضر بر مدت زمان ماندگاری محصولات غذایی

منابع و مراجع

الماسی، ه،. قنبرزاده، ب. و پزشکی نجف آبادی، ا.، (۱۳۸۸)، بهبود ویژگیهای فیزیکی فیلمهای زیست تخریب پذیر نشاسته و فیلمهای مرکب نشاسته و کربوکسی متیل سلولز، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره ۶، شماره ۳، پاییز ۸۸٫
ایروانی, م. و جابرالانصار, ز. ۱۳۸۳, کرفس کوهی. جمعیت پیام سبز.
ایران منش، م.، (۱۳۸۷)، پوششها و فیلم خوراکی، مجله فناوری و توسعه صنعت بسته بندی، سال چهارم، شماره ۳۵، خرداد ماه ۸۷٫
ایزدی، ز. اثنی عشری، م. احمدوند، گ. داودی، پ. پیری، خ. شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نعناع فلفلی بر تعدای از سویههای میکروبی. مجله ارمغان دانش، دوره ۱۴- شماره ۳- ۱۳۸۸٫
پایان ، ر.، ۱۳۸۰، مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات، انتشارات نورپردازان، صفحات ۳۲۰٫
حسینی، م.، رضوی، ه. و موسوی، م.، (۱۳۸۸)، بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، ضد باکتریایی و ریزساختاری فیلمهای خوراکی تولید شده از کیتوزان محتوی اسانسهای آویشن و دارچین، مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری موادغذایی، جلد اول، شماره دوم، تابستان ۸۸ ، صفحات ۶۸-۴۸ .
جوانمرد، م. و بصیری، ع،.(۱۳۸۵)، بررسی امکان تهیه فیلم زیست سازگار از نشاسته نخود و تاثیر رطوبت نسبی و پلاستی سایزر بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن، نشریه علوم محیطی ، سال چهارم، شماره دوم.
رضوی، ه.، (۱۳۸۸) ، بررسی امکان تولید فیلم ضد میکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازی پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

شریعت، ص. معطر، ه و ف.. ۱۳۶۸٫ درمان با گیاهان (مبانی نسخه پیچی)، انتشارات روزبهان.
صداقت، ن.، ۱۳۸۵، تکنولوژی بسته‏بندی مواد غذائی، انتشارات مرز دانش، صفحات ۳۶۸٫
فاضل، م،. عزیزی، م،. عباسی، س. و برزگر، م،. (۱۳۹۰)، تعیین تأثیرثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگیهای فیلم خوراکی بر پایه سیب زمینی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال ششم، شماره ۴، زمستان ۹۰، صفحات ۱۰۲-۹۳ .
فاطمی، ح.، ۱۳۸۸، اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی، شرکت سهامی انتشار، صفحات ۴۶۴٫
فرحناکی، ع.، مجذوبی، م.، مصباحی، غ.، (۱۳۸۸)، خصوصیات و کاربرد های هیدروکلوئیدها در مواد غذایی و داروئی ۱۳۸۸، نشر علم کشاورزی ایران.
قاسمی پیربلوطی، ع. ۱۳۸۸٫ گیاهان دارویی و معطر (شناخت و بررسی اثرات آنها) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
قنبرزاده، ب،. الماسی، ه. و زاهدی، ی،. (۱۳۸۸)، بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی در بسته بندی موادغذایی و دارویی، فصل اول، انشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، پلی تکنیک تهران، صفحات ۲۰-۱٫
دارائی، ف.، بدیعی، ف.، میزانی، م.، گرامی، ع.، ۱۳۸۸، اثرات افزودن مواد پلاستی سایز بر برخی ویژگی های مکانیکی و شیمی فیزیکی فیلم متیل سلولز خوراکی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره ۳، ص ۵۴-۴۷٫

عیوضی ، ع ؛ گیاهان دارویی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه ، چاپ اول ، ۱۳۹۰ ، صفحات ۱۵۲-۱۵۱
مرتضوی، ع.، کاشانی نژاد، م.، ضیاءالحق، ح م.، ۱۳۷۹، میکروبیولوژی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد اول، صفحات ۶۸۵ .
مشکانی، م،. مرتضوی،. میلانی، ا،. مختاریان، م. و صادقیان، ل،. (۱۳۸۹)، ارزیابی خواص مکانیکی و ویژگیهای نوری فیلم خوراکی بر پایهی ایزولهی پروتین نخود (Cicer arietinum L.) حاوی اسانس آویشن به کمک روش سطح پاسخ، مجلهی علمی و پژوهشی علوم و فناوری غذایی، سال دوم، شمارهی سوم، زمستان ۸۹٫
یقبانی، م. و محمدزاده، ج،. (۱۳۸۴)، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام غالب سیب زمینی گلستان، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۸۴٫

Asai, I., Watari, Y., Iida, H., Masutake, K., Ochi, T., Ohashi, S., et al. (1994). Effect of soluble soybean polysaccharide on dispersion stability of acidified milk protein.In K. Nishinari & E. Doi (Eds.), Food hydrocolloids: Structure, properties and functions (pp. 151-156). New York: Plenum Press.
Anthonysamy SM, Saari NB, Muhammad K, Bakar FA, Muse R. 2004. Browning of sago (Metroxylon sagu) pith slurry as influenced by holding time, pH and temperature. J Food Biochem 28(2):91-9.

Azudin MN, Lim E-TK. 1991. An evaluation of the quality of sago starch produced in Sarawak. In: Ng T-T, Tie Y-L, Kueh H-S, editors. Proceedings of the Fourth International Sago Symposium. Sarawak, Malaysia: Ministry of Agriculture & Community Development and Dept. of Agriculture. p 149-52.
Abdorreza, M.N., Cheng, L.H., Karim, A.A., 2011. Effects of plasticizers on thermal properties and heat sealability of sago starch films. Food Hydrocolloids 25 (1), 56-60.

Ahmad, F.B., Williams, P.A., Doublier, J.-L., Durand, S., Buleon, A., 1999. Physicochemical characterisation of s
ag
o starch. Carbohydrate Polymers 38 (4), 361-370.

Almasi, H. et al, Improving the physical properties of starch and starch – carboxymethyl cellulose composite biodegradable films. J Food science technology, vol 6 , Nr 3،۲۰۰۹, pp.1-8.
Alexandre M, Dubois P.2000. Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials. Mat Sci Eng R;28:1-63

Aydinli, M. and Tutas, M. 2003 Water sorption and water vapor permeability properties of polysaccharide (Locust Bean Gum) based edible films. Lebensmittel- Wissenschaft und Technologie, 33: 63-67.
Anker, M., berntsen, J., Hermansson, A.M. and Stading, M.2001. Improved water vapor barrier of whey protein film, by addition of on acetylated monoglyceride, Innovative Food Science & Emerging Technologies, 3: 81-92.
Ayranci, E. and Tunc, S. 2002. A method for the measurement of the Oxygen permeability and the development of edible films tol reduce the rate of oxidative reactions in fresh foods. Food Chemistry, 80:423-431.
ASTM (2005a) Standard Test Methods for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor D 3985 -05. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, PA.
ASTM (2005b) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials E96/E96M-05. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, PA.
ASTM (2010) Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting D882-10. Annual book of ASTM standards. Philadelphia, PA.

Al-Hassan, A. A. and M. H. Norziah (2012). “Starchegelatin edible films: Water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizers.” Food Hydrocolloids 26: 108-117.
Ammala, A., Hill, A.J., Meakin, P., Pas, S.J., Turney,T.W., “Degadation studies of polyolefins incorporating transparent nanoparticulate zinc oxide UV stabilizers”, Nanoparticle Research, Vol.4., (167-174), 2002.
Ahvenainen R.2003. Novel food packaging techniques. 1st ed. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, p.590

Blahovec., Sorption isotherms in materials of biological origin mathematical and physical approach. Journal of Food Engineering, 65 (2004) 489-495.

Bergo, P. V. A., Carvalho, R. A., Sobral, P. J. A., Dos Santos, R. M. C., Da Silva, F. B. R., Prison, J. M., et al. (2008). Physical properties of edible films based on cassava starch as affected by the plasticizer concentration. Packaging Technology and Science, 21(2), 85e89.
BeMiller J, Whistler R. Starch:2009, chemistry and technology. 3th ed. Maryland. Academic Press. P. 894

Brody, A L., 2005, Edible packaging, Food Technology, Vol. 2, No. 59, PP. 65-66.

Carmen A. Campos & L?a N. Gerschenson &Silvia K. Flores(2010).Development of Edible Films and Coatingswith Antimicrobial Activity.

Cerqueira, M. A.; Lima, A. M.; Souza, B. W. S.; Teixeira, J. A.; Moreira, R. A.; Vicente, A. A. J. Agr. Food Chem. 2009, 57, 1456-1462.
Cutter CN.2006 Opportunities for bio-based packaging technologies to improve the quality and safety of fresh and further processed muscle foods. Meat Science, 74: 131-42
Cug, B., Aymard ., C., Cug, J. L . andGuibert, S.1995 . Edible packaging films based on fish myofibrillar proteins. Journal of Food Science, 6: 1369- 1374.
Chick, J. and Ustunol, Z. 1998. Mechanical and barrier properties of lactic acid and rennet precipitated casein-based edible films. Journal of Food Science, 63: 1024-1027.
Chivarc, F., Pollet, E., and Averous, L., 2009, Progress in nanobiocomposites based on polysaccharides and nanoclays. Materials Science and Engineering R, 67, 1-17.
Chen, Y., Zhou, S., Yang, H., Gu, G., Wu, L., 2004. Preparation and characterization of nanocomposite polyurethane. Journal of Colloid and Interface Science 279 (2), 370-378.
Chen, C. H., & Lai, L. S. (2008). Mechanical and water vapor barrier properties of tapioca starch/decolorized hsian-tsao leaf gum films in the presence of plasticizer. Food Hydrocolloids, 22(8), 1584e1595.

Chen, C. H., Kuo, W. S., & Lai, L. S. (2009). Effect of surfactants on water barrier and physical properties of tapioca starch/decolorized hsian-tsao leaf gum films. Food Hydrocolloids, 23(3), 714e721.
Darder, M., Aranda, P., Ruiz-Hitzky, E., 2007. Bionanocomposites: a new concept of ecological, bioinspired, and functional hybrid materials. Advanced Materials 19 (10), 1309-1319.

Dallyn, H. and D. Shorten, Hygiene aspects of packaging in the food industry. International Biodeterioration, 1998. 24: p. 392-387.
Damm C, Neumann M, Munstedt H.2006. Properties ofnanosilver coatings on polymethyl methacrylate. SoftMater; 3:71-88.

Debeaufort , F. and A. Voilley Aroma compound and water vapor permeability of edible films and polymeric packagings. Journal of Agricultural Food Chemistry, 1994. 42: p. 2871-2875.
De Moura, M. R., Mattoso, L. H. C., & Zucolotto, V. (2012). Development of cellulosebased bactericidal nanocomposites containing silver nanoparticles and their use as active food packaging. Journal of Food Engineering, 109, 520-524.

Elliasson, A. et al, Cereal starches and proteins.In: Dendy DAV Dobraszczyk BJ, editors.Cereals and cereals products: chemistry and technology, pp.68-89. Gaithesburg, Md.: Aspen publishe, 2001

Fasihuddin B. Ahmada, Peter A. Williams, Jean-Louis Doublierb, Sylvie Durandb,AlainBuleonb. Physico-chemical characterisation of sago starch.(carbohydrat polymers)1999,38, 361-370

Fazilah, A., M. Maizura, et al. (2011). “Physical and mechanical properties of sago starch – alginate films incorporated with calcium chloride.” International Food Research Journal 18: 1027-1033.
Fortner J D, Lyon D Y, Sayes C M, Boyd A M, FalknerJ C, Hotze E M, et al. Nanocrystal formation and microbial response. Environmental Science and Technology, 2005; 39: 4307-4316.
Forssel, P., M. Lahtinen and P. Myllarinen(2002 ).Oxygen permeability of amylase and Guilbert (2002(..Oxygen permeability of amylase and47:125 -159

Flach M. 1977. Yield potential of the sago palm and its realisation. In: Tan K, editor. Sago-76: Papers of the First International Sago Symposium. Kuala Lumpur, Malaysia: Kemajuan Kanji Sdn. Bhd. p 157-77.

Furuyama Lima, A. M., Andreani, L., Soldi, V., &Borsali, R. (2007). Influence of plasticizer addition and crosslinking process on morphology, water absorption and mechanical properties of sodium alginate films. Quimica Nova, 30(4), 832e837.
Fu, L., Liu, Z., Liu, Y., Han, B., Hu, P., Cao, L., Zhu, D., 2005. Beaded cobalt oxide nanoparticles along carbon nanotubes: towards more highly integrated electronic devices. Advanced Materials 17 (2), 217-221.

Ghanbarzadeh, B., Musavi, M., Oromiehie, A. R., Razavi, K, Razmi Rad, E., Milani, J., 2007, Effect of plasticizing sugars on water vapor permeability, surface energy and microstructure properties of zein films. LWT – Food Science and Technology, 40, 1191-1197

Guibert, S., Biquet, B., 1996, Edible

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *