روشهای سنجش ادراک زمان:
به طور عمده، چهار روش پایه ای برای سنجش دقت ادراک از زمان وجود دارد:
1- روش کلامی برآورد زمان :
در این روش برای تخمین یک فاصله زمانی، یک فاصله زمانی به شخص داده می¬شود و شخص باید قضاوت کند این فاصله چند ثانیه یا دقیقه بوده است؟
2- روش برآورد تولید زمان :
3- در این روش شخص مورد آزمایش باید یک فعالیت زمان بر(مانند روش فشار دادن یک دکمه شروع و پایان) با زمان معین را با استنباط خود از زمان انجام دهد. سپس مدت زمان انجام فعالیت با زمان از قبل تعیین شده مقایسه می¬شود.
4- روش تکرار فعالیت: یک فاصله زمانی معین بدون ذکر میزان زمان به فرد آزمایش شونده نشان داده می-شود و از شخص درخواست می¬شود دوباره همان زمان را بازتولید کند.
5- روش مقایسه فاصله های زمانی: در فاصله زمانی به شخص آزمایش شونده عرضه می¬شود و شخص باید تشخیص دهد کدام یک طولانی تر بوده است (زاکای ، 1997).
در طول دهه های گذشته، روانشناسان برای قضاوت و ارزیابی جنبه های مختلف زمان روانشناختی مانند همزمانی ، پیشرفت زمانی ، ترتیب زمانی و طول مدت زمان تواناییهای ذهن انسان را بررسی کرده اند. به نظر می¬رسد که از میان این چهار فرآیند، تخمین طول مدت زمان، بیشترین ارزش بقا را در طول تکامل داشته، چرا که این فرآیند برای بازنمایی های درونی محیط خارجی ضروری است(براون ، 1990) .برای تصمیم گیری در مورد طول مدت یک فاصله زمانی (مثلاً، مدت مواجهه با یک محرک حسی) حداقل دو پیش نیاز وجود دارد:
الف- نوعی مکانیسم زمان¬سنجی مانند نوعی ساعت درونی برای ثبت مدت زمان پس از بروز محرک حسی
ب- معیارهایی در حافظه برای سنجش این ورودی حسی. به نظر می¬رسد که پیش¬نیاز دوم به توانایی نگهداری ترتیب رویدادها در ذهن یا همان حافظۀ کاری نیاز داشته باشد (میشون ، 1985) (والاس و همکاران، 2003).