پژوهش – روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

۱۳۹۰

۱۵۰۰۰۰۰

۱۲۱۴۰

۹۲۰۰۰

منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین
نمودار ۴ – ۶ – میزان انواع تولیدات کشاورزی به تن
منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲
۴-۴-۵- میزان تولیدات کشاورزی در دو دورآماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰
اگرچه در برخی از محصولات کاهش به چشم می خورد اما به دلیل شرایط آب و هوایی و ناسازگاری درخت با اقلیم ورامین و یا به صرفه نبودن کشت محصولات دیگر جایگزین شده اند،که از جمله می توان به درخت گردو اشاره کرد که اگرهم فضای زیادی را اشغال می کند و هم به دلیل اقلیم گرم ورامین محصول کم و نامرغوب را ارائه می کند . از بین این محصولات کاشت محصولات گلخانه ای درخت پسته نیز افزایش چشمگیری را نشان می دهد . روند افزایش بهره برداری از محصولات گلخانه ای نیز در طی دو دوره آماری جالب توجه است به طوریکه این میزان در سال ۱۳۹۰در زمینه محصولاتی همچون خیار و گوجه فرنگی به بالاترین نرخ خود رسیده است که همه این عوامل گواه بر تغییرات نوع کشت و دگرگونی شیوه کشت می باشد . از دیر باز کشاورزان در مناطق خشک به فکراستفاده مطلوب از آب محدود کشاورزی بوده اند که با توجه به این موضوع محصولاتی را انتخاب می کردند که هم سازگار با شرایط محیط باشد و هم در برابر کم آبی مقاومت کند . در شهرستان ورامین هم این موضوع به خوبی واضح و مشخص است . با اینکه محصولات کشاورزی در سطح شهرستان رشد داشته است برای ادامه این روند نیاز به تامین آب کافی برای تولیدات بیشتر می باشد که این موضوع با احداث تصفیه خانه جنوب شرق استان تهران و انتقال آب آن به دشت ورامین و همچنین بهره گیری از آب سد ماملو و سرازیر کردن آن به سمت مزارع قابل دسترسی و محقق شدن است . جدوا ۴-۶- به خوبی میزان سطح زیر کشت زراعی، باغی وگلخانه ای و انواع محصولات را به خوبی نشان می دهد . (به دلیل جدا شدن شهرستان پیشوا تولیدات آن در آمار۱۳۹۰ لحاظ نشده است .)
جدول ۴-۶- تولید انواع محصولات کشاورزی به هکتار سال ۱۳۹۰-۱۳۸۵

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

محصول
(۱۳۸۵)
هکتار محصول (۱۳۸۵) هکتار محصول (۱۳۹۰) هکتار محصول (۱۳۹۰) هکتار
گندم ۱۰۴۵۵ انجیر ۳ گندم ۱۰۲۰۰ انجیر ۱۱
جو ۱۱۳۵۷