سایت مقالات فارسی – روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

۰

۰

۵۴۲۸۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

یونجه

۳۲۴۷۰۰۰

۴۲۷۵۰۰۰

۸۷۰۳۰۰۰

۶۰۴۲۰۰۰

۱۶۱۰۰۰۰

۱۳۲۸۰۰۰

۴۲۷۰۰۰

۱۵۵۷۰۰۰

منبع : مرکز آمار ، ۱۳۸۵
۴-۵- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامین
در مورد توسعه پایدار تعاریف زیادی بیان شده است و در همه این تعاریف بر این نکته تاکید می کنند که شناخت منطقه و قابلیت های آن از اهداف همه برنامه های توسعه ای است . همانطور که در فصل ۲ اشاره شد برای رسیدن به توسعه پایدار باید نسبت به شرایط زیست محیطی ، اجتماعی ، اقتصادی شناخت لازم را پیدا کرد و سپس برای بهبود اقدام کرد . توسعه پایدار در سطح شهرستان ورامین هم از این قاعده مستثنی نیست . به همین دلیل برای اینکه اقدامات توسعه ای در سطح شهرستان با توجه به قابلیت های موجود ، در مسیر اصلی و مناسب خود قرار گیرد باید تمام معیار های اقتصادی ، اجتماعی ، کشاورزی ، بهداشتی وغیره به خوبی کنکاش و مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج حاصل از آن را برای طرح برنامه توسعه به کار برد . برای سنجش توسه یافتگی شهرستان از شاخص ها در سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی استفاده کرده ایم ؛ چراکه شاخص ها بسان قطب نما عمل کرده و ابزار بسیار مناسبی برای رصد کردن سیاست های اعمال شده ونتایج حاصل از آن و در نهایت اعمال سیاست های جدید و تخصیص منابع برای رسیدن به ایده آل ها ، می باشد . ابعاد توسعه یافتگی شامل شاخص های ۱) اقتصادی ۲) اجتماعی ۳) کالبدی می باشد که در قالب روش های فوق برده شده و اطلاعات از آن استخراج شده است .
۴-۵-۱-روش موریس
همانطور که گفته شد برای سنجش توسعه یافتگی از روشهای مختلفی استفاده می باشد ، یکی از این روشها ، روش موریس است . روش موریس بر مبنای مقایسه می باشد و حد مطلوبیت وجود ندارد و مطلوبیت شاخص ها بین ۰تا ۱ می باشد و همه شاخص ها باتوجه به درجه اهمیت و کاربرد آن در شهرستان مورد مطالعه ۰ و ۱ می گیرند . با استفاده از فرمول زیر نرخ توسعه ای هر شاخص به خوبی مشخص می گردد .
فرمول ۱ Yij= x ij – y min ⁄ x max – y min
فرمول ۲ Di = ∑n i=1 ⁄ n
در این روش ابتدا شاخص و دهستانها استفاده می شود ، سپس درصد هر شاخص محاسبه می گردد . نتایج حاصل از محاسبات فرمول ۱ در کنار شاخص مورد نظر به صورت ستون مجزا نوشته می شود فرمول ۱ بدین گونه محاسبه میشود که درصد شاخص هر دهستان از کمترین درصد شاخص کم می شود و سپس تقسیم بر جواب تفریق بیشترین در صد شاخص از کمترین آن می گردد . بعد از محاسبه تمام شاخص ها ، از فرمول ۲ جمع سطری شاخص تقسیم بر تعداد شاخص ها می کنیم و در نهایت میزان دسترسی به امکانات و توسعه یافتگی منطقه مشخص خواهد شد .
۴-۵-۱- عملیات موریس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان
همانطور که در مقدمه توضیح داده شد برای به دست آوردن میزان توسعه یافتگی نیازمند یکی سری از شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی هستیم که بنابر اقتضای هر منطقه این شاخص ها متفاوت می باشد . برای شهرستان ورامین در عملیات موریس از ۲۴ شاخص بهره برده شده است . که در جدول ۴-۸- به تفکیک بیان شده است . (جدول خ – ۱۱) و (جدول د – ۱۲)
جدول ۴-۸- شاخص های مورد استفاده در عملیات موریس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نرخ اشتغال مردان نرخ اشتغال زنان نرخ باسوادی مردان