گـلـه مـیـکـرد زِ مـجـنـون لـیـلـی کـه شـده رابـطـه مـان ایـمـیـلـی

حــیــف از اون رابـطـه انـسـانـی کـه چـنین شـد کـه خـودت میدونی

عـشــق وقـتـی بـشـود دات کـامی حـاصلـش نـیـسـت بـجـز نـاکـامـی

نـازنـیـن خـورده مگـر گـرگ تورا؟ برده یا “دات کام” و”دات اُرگ” تورا؟

بــهــرت ایـمـیـل زدم پـیشـترک جـای “سابجکت” نـوشـتم بـه درک

بـه درک گـر دل مـن غمگینه بـه درک گـر غم مـن سنگینه

بـه درک رابـطـه گر خورده تَـرَک قـطـع آنـهم بـه جـهـنـم، بـه درک!

آنـقـدر دلـخـور ازیـن ایـمـیـلـم کـه بـه ایـن رابـطـه هـم بـی مـیـلم

مـرگ لـیـلی، نِت و مِت رو ول کن هـمـه رو جای “اوکِی” ، “کنسِل” کن

OFF کـن کـامـپـیـوتـر رو جـانـم یـار مـن بـاش و بـبـیـن مـن ON ام

اگـرت حـرفـی و پـیـغـامـی هسـت روی کـاغـذ بـنـویـس بــا دسـت

نــامـه یـک حـالـت دیـگـر داره خـــط ِ تـو لـطـف ِ مـکـرر داره

خسته ازFont و زِFormat شده ام دلـخـور از گـردالـیِ @ شــده ام

کرد “ریـپـلای” بـه لـیـلـی مـجـنـون که دلم هست ازین “سابجکت”خون

بـاشـه فـردا تـلـفـن خـواهـم کـرد هرچه گفتی کـه بکن خـواهم کـرد

زودتـر پـیـش تـو خـواهـم آمـد هی مـرتـب بـه تـو سر خـواهـم زد

راسـت گـفتـی تـو عـزیـزم لـیـلـی دیــگر از مــن نــرسـد ایـمـیـلی

نـامـه ای پـسـت نـمـودم بـهـرت بـه امـیـدی کـه سـرآیـد قـهـرت

شعر شعر خنده دار شعر طنز