شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در  …

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

۲-۱-۱- نگرش سیستمی در مطالعات اصول و مبانی ورزش : ۱۱
۲-۱-۲- ورزش به عنوان یکی از اجزای سیستم اجتماعی : ۱۲
۲-۱-۳- ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم : ۱۴
۲-۱-۴- عوامل و آمادگی های مهم و اثرگذار جهت تربیت یک ورزشکار : ۱۷
۲-۱-۵- انواع مهارت های مورد نیاز در ورزش : ۲۱
۲-۱-۶-کلیاتی در مورد ورزش فوتبال : ۲۴
۲-۲- انواع شاخص ها در انتخاب بازیکنان فوتبال: ۲۵
۲-۲-۱- شاخص های ورزشی : ۲۵
۲-۲-۱-۱-آمادگی فیزیولوژیکی : ۲۵
۲-۲-۱-۲-آمادگی آناتومیکی : ۲۸
۲-۲-۱-۳-آمادگی جسمانی عمومی : ۳۰
۲-۲-۱-۴-آمادگی تکنیکی : ۳۶
۲-۲-۱-۵-آمادگی تاکتیکی : ۳۷
۲-۲-۱-۶-آمادگی روحی – روانی : ۴۲
۲-۲-۲- شاخص های مالی: ۴۸
۲-۲-۲-۱- شاخص های مالی از منظر باشگاه : ۴۹
۲-۲-۲-۲- شاخص های مالی از منظر بازیکن : ۵۰
۲-۳- تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) : 54
۲-۳-۱- مقدمه : ۵۴
۲-۳-۲- تصمیم گیری چند شاخصه : ۵۶
۲-۳-۳- روش AHP : 59
۲-۳-۴- مدل TOPSIS : 62
۲-۴-نظریه فازی : ۶۴
۲-۴-۱-مقدمه : ۶۴
۲-۴-۲- تفکر فازی : ۶۴
۲-۴-۳-مدل MADM فازی : ۶۶
۲-۵-بیشینه تحقیق : ۶۷
۲-۵-۱-بیشینه داخلی : ۶۷
۲-۵-۲-پیشینه خارجی : ۶۸
۲-۶-جمع بندی و نتیجه گیری : ۷۰
فصل سوم : روش شناسی ۷۲
۳-۱- مقدمه : ۷۲
۳-۲- آشنایی با باشگاه فوتبال مس کرمان : ۷۳
۳-۳-شیوه انجام تحقیق : ۷۴
۳-۴- روش شناسی تحقیق : ۷۵
۳-۵- جامعه آماری تحقیق : ۷۵
۳-۶- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری: ۷۵
۳-۷- قلمرو تحقیق : ۷۶
۳-۸- ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات: ۷۶
۳-۹- اعتبار یابی ابزار پژوهش : ۷۶
۳-۱۰- روش تحلیل داده ها : ۷۸