شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر …

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹
۴-۱- مقدمه : ۷۹
۴-۲- مراحل جمع آوری داده ها : ۷۹
۴-۳- حل مدل AHP : 82
۴-۳-۱- اولویت بندی شاخص های اصلی با AHP : 82
۴-۳-۲- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی : ۸۲
۴-۳-۳- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی ورزشی : ۸۳
۴-۳-۴- وزن نهایی شاخص ها در مدل AHP : 87
۴-۳-۵- اولویت بندی نهایی شاخص ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی : ۸۸
۴-۳-۶-اولویت بندی نهایی گزینه ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی : ۸۹
۴-۳-۷- تحلیل حساسیت بر روی مدل AHP : 97
۴-۴- حل مدل TOPSIS : 99
۴-۵- حل مدل FTOPSIS : 108
۴-۶- استراتژی های اولویت بندی : ۱۱۴
۴-۶-۱- روش میانگین رتبه ها : ۱۱۴
۴-۶-۲- روش بردا : ۱۱۵
۴-۶-۳- روش کپ لند : ۱۱۵
۴-۶-۴- مرحله ادغام : ۱۱۶
۴-۷- آزمون های آماری : ۱۱۶
۴-۷-۱- بررسی اختلاف بین نظرات دو جامعه توسط آزمون مقایسه میانگین : ۱۱۶
۴-۷-۲- بررسی اختلاف نتایج مدل ها : ۱۱۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۰
۵-۱- مقدمه : ۱۲۰
۵-۲- نتایج تحقیق : ۱۲۱
۵-۲-۱- پاسخ به سئوال اصلی: ۱۲۱
۵-۲-۲- پاسخ به سئوالات فرعی: ۱۲۲
۵-۲-۳-اجرای مدل در موقعیت واقعی : ۱۲۵
۵-۲-۳-۱-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل AHP : 125
۵-۲-۳-۲-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل TOPSIS : 125
۵-۲-۳-۳-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل FTOPSIS : 125
۵-۲-۳-۴-بحث در مورد اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط سه روش : ۱۲۶
۵-۲-۴-بحث بر سر درست بودن یا نادرست بودن انتخاب بازیکنان در فصل ۹۰-۹۱ : ۱۲۶
۵-۲-۵-بحث تحلیل حساسیت بر روی مدل AHP : 126
۵-۲-۶-بحث در مورد اختلاف نظرات دو جامعه : ۱۲۷
۵-۲-۷-بحث در مورد اختلاف نتایج مدل ها : ۱۲۸
۵-۳-پیشنهادات تحقیق : ۱۲۸
۵-۳-۱-پیشنهادات کاربردی : ۱۲۸
۵-۳-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی : ۱۲۹
منابع و مآخذ : ۱۳۰
منابع فارسی : ۱۳۰
منابع لاتین : ۱۳۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.