جستجوی مقالات فارسی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر …

فهرست جداول :
جدول ۱-۱- زمان بندی اجرای طرح ۱۰
جدول۲- ۱٫ اندازه بدن و توان هوازی بازیکنان فوتبال در سال های مختلف ۲۶
جدول ۲-۲٫ ارزش های میانگین ویژه ضربان قلب (تعداد در دقیقه) در جریان فوتبال ۲۸
جدول۲- ۳٫ میانگین (±انحراف معیار) قد و وزن تیم های فوتبال ۲۹
جدول۲- ۴ .اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی، حرکتی و عمومی ۳۱
جدول ۲-۵٫ نتایج چند آزمون برای فوتبالیست های زن و مرد در سنین مختلف ۳۶
جدول۲-۶ . شناخت و ارزیابی مهارت های آموزش داده شده به بازیکن ۴۶
جدول ۲-۷٫ قیمت بازیکنان فوتبال از نگاه کارشناسان ۵۳
جدول۲- ۸٫ ماتریس تصمیم گیری چند شاخصه ۵۷
جدول۲-۹٫ شاخص ناسازگاری تصادفی ۶۱
جدول۲-۱۰٫ مقیاس AHP 62
جدول ۴-۱- اولویت بندی شاخص های اصلی ۸۲
جدول۴-۲- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی ۸۲
جدول۴-۳- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی ورزشی ۸۳
جدول ۴-۴- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی ۸۳
جدول ۴-۵- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی آناتومیکی و خصوصیات فردی ۸۴
جدول ۴-۶- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی تکنیکی (مهارتی) ۸۴
جدول۴-۷- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی تاکتیکی ۸۵
جدول۴-۸- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی روحی و روانی ۸۵
جدول ۴-۹- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی جسمانی وابسته به سلامت و مهارت ۸۶
جدول ۴-۱۰- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی حرکتی ۸۶
جدول۴-۱۱- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی شخصیتی ۸۷
جدول ۴-۱۲- وزن نهایی شاخص ها در مدل AHP 87
جدول ۴-۱۳- اولویت بندی نهایی شاخص ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی ۸۸
جداول ۴-۱۴- مقایسات زوجی برای ۴ بازیکن نسبت به ۲۵ معیار به همراه نرخ ناسازگاری ۹۰
جدول ۴-۱۵- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های ورزشی ۹۷
جدول ۴-۱۶- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های مالی ۹۸
جدول ۴-۱۷- ماتریس تصمیم گیری برای روش تاپسیس ۱۰۰
جدول ۴-۱۸- ماتریس تصمیم گیری کمی شده ۱۰۱
جدول۴-۱۹- ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده ۱۰۴
جدول ۴-۲۰- ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس وزین ۱۰۶
جدول۴-۲۱- ماتریس تصمیم گیری برای روش تاپسیس فازی ۱۰۹
جدول ۴-۲۲- تبدیل متغیر های زبانی به عدد فازی ذوزنقه ای ۱۱۰
جدول۴-۲۳- رتبه بندی گزینه ها بر اساس روش میانگین رتبه ها ۱۱۴
جدول ۴-۲۴- رتبه بندی گزینه ها بر اساس روش بردا و کپ لند ۱۱۵
جدول ۴-۲۵- آمار توصیفی مربوط به دو نمونه ۱۱۷
جدول ۴-۲۶- نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ۱۱۷
جدول ۴-۲۷- آمار توصیفی و نتایج رتبه بندی گزینه ها بر اساس آزمون فریدمن ۱۱۸
فهرست اشکال :
شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۷

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.