شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در  …

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

حل مدل
حل مدل و تست درستنمائی آن در موقعیت واقعی
شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق
۱-۹- روش شناسی تحقیق :
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا توصیفی و مدل سازی است.
۱-۱۰- جامعه آماری تحقیق :
جامعه آماری این تحقیق در مراحل اول و دوم جامعه خبرگان ورزشی (سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ) و جامعه خبرگان دانشگاهی (اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران ) و در مرحله نهایی کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان بودند .
۱-۱۱- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری:
این تحقیق در ۳ مرحله صورت گرفت .
تعیین شاخص های اولیه از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق )
احصا نمودن شاخص های با اهمیت تر و بدست آوردن وزن شاخص ها
تست مدل در باشگاه فوتبال مس کرمان
نمونه آماری اول در مرحله دوم تعدادی از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر و نمونه آماری دوم در مرحله دوم تعدادی از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران بودند و در مرحله سوم که مرحله اجرای طرح می باشد نمونه گیری از سرمربی و اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان انجام گرفت که در این مرحله نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود .
همچنین روش نمونه گیری در مرحله دوم تصادفی ساده بود .
تعداد اعضای جامعه خبرگان ورزشی ۷۲ نفر ، تعداد اعضای جامعه خبرگان دانشگاهی ۹۰ نفر و تعداد اعضای کادر فنی باشگاه مس کرمان ۴ نفر بودند .
از میان ۷۲ نفر از خبرگان ورزشی ۵۶ نفر و از میان ۹۰ خبره دانشگاهی ۶۷ نفر ، به عنوان نمونه انتخاب شدند .
۱-۱۲- ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات:
در مرحله اول از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) شاخص های اولیه بدست آمدند . در مرحله دوم از طریق پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی اطلاعات جمع آوری گردید و در مرحله سوم نیز از طریق پرسشنامه از اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان به گردآوری اطلاعات پرداخته شد .
۱-۱۳- روش تحلیل داده ها :
در بخش تحلیل داده ها در ابتدا، در مرحله اول با توجه به مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) شاخص ها بدست می آیند . در مرحله دوم توسط پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی شاخص ها تعدیل شده و با استفاده از روش مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) شاخص ها وزن دهی می گردند . در مرحله پایانی و با استفاده از نظرات سرمربی و اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان و با استفاده از روش های AHP ، تاپسیس و تاپسیس فازی ، عوامل شناسایی شده ارزیابی و از بین گزینه های موجود بهترین گزینه انتخاب می شود .
۱-۱۴- قلمرو تحقیق :
۱-۱۴-۱- قلمرو موضوعی:
طراحی مدل در قالب تصمیم گیری چند متغیره
۱-۱۴-۲- قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق باشگاه مس کرمان می باشد.
۱-۱۴-۳- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی این تحقیق سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ می باشد.
۱-۱۵- محدودیت های تحقیق:
به دلیل اینکه در باشگاههای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران ثبت داد ها به خوبی صورت نمی گیرد مهمترین محدودیت پیش رو احتمالاً در زمینه جمع آوری اطلاعات خواهد بود.
احتمال عدم همکاری باشگاه در ارائه اطلاعات مورد نیاز می تواند اجرای تحقیق را با مشکل مواجه سازد.
روندهای اداری در زمینه جمع آوری اطلاعات باعث طولانی تر شدن پژوهش خواهد شد.
عدم انجام تحقیقی مشابه در کشور باعث محدودیت در گردآوری پیشینه تحقیق داخلی و همچنین برخی اطلاعات ضروری خواهد بود.
در زمینه مبانی نظری نیز به دلیل محدود بودن منابع موجود در این حوزه با محدودیت‌ هایی در زمینه گردآوری مطالب روبرو خواهیم بود.
احتمال عدم همکاری از جانب نخبگان ورزشی و دانشگاهی جهت پاسخگویی به پرسشنامه ها به دلیل مشغله کاری متصور است .
۱-۱۶- زمان بندی اجرای طرح:
جدول ۱-۱ زمان بندی اجرای طرح را نشان می دهد .
جدول ۱-۱- زمان بندی اجرای طرح

ردیف