دسترسی به منابع مقالات : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
دانشگاه شاهد
دانشکده علوم انسانی
شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی
(مورد مطالعه باشگاه مس کرمان)
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر سعید خدامرادی
استاد مشاور اول :
جناب آقای دکتر محمد جواد شیخ
استاد مشاور دوم :
جناب آقای دکتر مسعود نادریان
دانشجو: میثم باقری
سال ۱۳۹۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

دانشگاه شاهد اظهارنامه دانشجو شماره:
تاریخ:

اینجانب میثم باقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، گواهی میدهم که پایاننامه تدوین شده حاضر با عنوان؛ ” شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی ( مورد مطالعه باشگاه مس کرمان ) ” به راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر سعید خدامرادی توسط شخص اینجانب انجام و صحت و اصالت مطالب تدوین شده در آن، مورد تأیید است و چنان چه هر زمان، دانشگاه کسب اطلاع کند که گزارش پایاننامه حاضر صحت و اصالت لازم را نداشته، دانشگاه حق دارد، مدرک تحصیلی اینجانب را مسترد و ابطال نماید؛ همچنین اعلام میدارد در صورت بهرهگیری از منابع مختلف شامل: گزارشهای تحقیقاتی، رساله، پایاننامه، کتاب، مقالات تخصصی و غیره، به منبع مورد استفاده و پدید آورنده آن به طور دقیق ارجاع داده شده و نیز مطالب مندرج در پایاننامه حاضر تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب و یا سایر افراد به هیچ کجا ارائه نشده است. در تدوین متن پایاننامه حاضر، چارچوب (فرمت) مصوب تدوین گزارشهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد به طور کامل مراعات شده و نهایتاً این که، کلیه حقوق مادی ناشی از گزارش پایاننامه حاضر، متعلق به دانشگاه شاهد میباشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو (دستنویس):
امضاء دانشجو:
تاریخ:
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
دانشگاه شاهد
دانشکده علوم انسانی
شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی
(مورد مطالعه باشگاه مس کرمان)
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر سعید خدامرادی
استاد مشاور اول :
جناب آقای دکتر محمد جواد شیخ
استاد مشاور دوم :
جناب آقای دکتر مسعود نادریان
دانشجو: میثم باقری
سال ۱۳۹۰