دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

( ۸,۹,۱۰,۱۰ )

از آنجا که بسیاری از شاخص ها ماهیتی کیفی دارند و برای بیان اهمیت هر بازیکن از متغیرهای زبانی استفاده گردید بنابراین بایستی از روش های فازی برای تعیین بهترین بازیکن استفاده گردد، اما همان‌طور که ملاحظه می گردد برخی از شاخص ها کمی هستند و بایستی از این حالت خارج گردند. بنابراین برای حل این مشکل به جای هر عدد موجود در ماتریس تصمیم گیری از عدد فازی ذوزنقه ای معادل آن استفاده می شود. به عنوان مثال به جای عدد ۳۰۰ از عدد فازی (۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰) استفاده می شود. بدیهی است که مقدار غیر فازی شده این عدد فازی، همان عدد ۳۰۰ است.
با قرار دادن اعداد فازی ذوزنقه ای به جای متغیرهای زبانی و اعداد غیرفازی موجود در جدول، ماتریس تصمیم فازی بدست آمده و محاسبات بر اساس روش فازی تاپسیس به کار برده شده توسط دیکمن (۲۰۰۹)، محاسبات انجام شده و بهترین بازیکن انتخاب می گردد.
توجه: برای اهمیت معیارها از وزن های بدست آمده از روش AHP استفاده می گردد. این وزن ها غیر فازی هستند و به هنگام تشکیل ماتریس تصمیم موزون مستقیماً در تک تک درایه های هر عدد فازی ضرب می شوند. این کار با توجه به فعالیت داگ دویرن (۲۰۰۹) انجام می شود که به هنگام به کارگیری روش فازی تاپسیس در تعیین بهترین جنگ افزار، از ضرب مستقیم وزن های بدست آمده از روش AHP در درایه های اعداد فازی، ماتریس تصمیم موزون را تشکیل می دهد.
گام های روش فازی تاپسیس برای اعداد فازی بر اساس کار دیکمن به صورت زیر است: (توجه شود به علت بزرگی ماتریس تصمیم فازی از آوردن این ماتریس در گام های این روش پرهیز می کنیم و تنها نحوه محاسبات در هر گام توضیح داده می شود)
توجه: تصمیم گیرندگان در اینجا فقط سرمربی و اعضای کادر فنی تیم باشگاهی است. بنابراین گام یک که تهیه ماتریس تصمیم گیری واحد است در ابتدا انجام می شود .
تعیین ماتریس تصمیم گیری فازی :
چارچوب ماتریس تصمیم اعداد فازی که با نماد مشخص می شود به صورت زیر است. در این جا می توانیم با استفاده از اعداد فازی ذوزنقه ای مثبت تقریب مورد نیاز را بدست آوریم. و بردار وزنی که قبلا از روش AHP بدست آمده است را تشکیل می دهیم.
W=(w1w2, …, wn)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . .
.
.
.

=( )
بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری فازی :
گام بعدی بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم فازی است که می تواند به این صورت شرح داده شود که:
=
در ادامه لازم به ذکر است که ما همیشه با دو نوع شاخص روبرو هستیم ( هزینه و سود ), که در اینجا شاخص های مبتنی بر سود باB و شاخص های مبتنی بر هزینه را با C نشان می دهیم.
= , , , , j B
, j C
, j B
, j C