تحقیق دانشگاهی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

تشکیل ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده موزون :
در گام سوم با در نظر گرفتن وزنهای متفاوت شاخصها, ماتریس تصمیم بی مقیاس شده ی موزون قابل محاسبه است که عبارت است از: ضرب ماتریس بی مقیاس شده در بردار وزن ها
= , i = 1,2,…,m, j = 1,2,…,n
= .
همان‌طور که قبلا ذکر شد وزن ها غیر فازی هستند و وزن هر شاخص در همه درایه های اعداد فازی مربوط به آن شاخص ضرب می شود.
محاسبه فاصله ی هر گزینه از راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی :
در گام چهارم, ما راه حل ایده آل مثبت فازی (FPIS) و راه حل ایده آل منفی فازی (FNIS) را بیان می کنیم که به ترتیب با و نشان می دهیم و به این صورت محاسبه می شود :
= ، = i = 1,…,m j = 1,…,n
= ( ,,…, ) , = ( ,,…,
در ادامه فاصله ی هر گزینه از راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی محاسبه می گردد که عبارت است از:
با فرض زیر برای هر چهار گزینه مقادیر فوق محاسبه می گردد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

صادقی قربانی کوشکی حیدری
۱ ۲ ۳ ۴

 
محاسبه ضریب نزدیکی و رتبه بندی گزینه ها :
در گام پایانی, ضریب نزدیکی محاسبه می شود. این ضرایب درجه و شدت نزدیکی به FPIS وFNIS را نشان می دهد و برای هر یک از گزینه ها به صورت زیر محاسبه می گردد.
 
رتبه بندی گزینه ها بر اساس ضریب نزدیکی انجام می گیرد. برترین گزینه, دارای بالاترین ضریب نزدیکی است.
 
بنابراین در اینجا نیز بهترین گزینه، گزینه ۴ یعنی سپهر حیدری است.
۴-۶- استراتژی های اولویت بندی :
در یک مساله واقعی با استفاده از روش های مختلف تصمیم گیری چند شاخصه ، ممکن است روش ها رتبه بندی واحدی برای آن مساله ارایه نکنند . برای تفوق بر این وضعیت ، روش های مختلفی مطرح شده که به “روش های ادغام ” [۴۴] معروفند .این روش ها عبارتند از روش میانگین رتبه ها ، روش بردا [۴۵] و روش کپ لند[۴۶] .
۴-۶-۱- روش میانگین رتبه ها :
این روش ، گزینه ها را بر اساس میانگین رتبه های به دست آمده از روش های مختلف MADM ، اولویت بندی می کند .
با فرض زیر برای هر چهار گزینه مقادیر فوق محاسبه می گردد: