جستجوی مقالات فارسی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

بر اساس این روش رتبه بندی گزینه ها به صورت زیر خواهد بود :
H>G>S>K
۴-۶-۴- مرحله ادغام :
در این مرحله تلاش می شود با توجه به سه استراتژی اولویت بندی ( میانگین رتبه ها ، بردا و کپ لند ) از طریق تشکیل یک مجموعه رتبه بندی جزیی ( Poset) به اجماع دست یابد .
K=(O1 , O2)
O: H>G>S>K (( استراتژی های کپ لند و بردا
O: H>G>S>K (( استراتژی میانگین
H
P1= G
S
K
بنابراین همان طور که ملاحظه می گردد ترتیب انتخاب از طریق ادغام ۳ روش به صورت زیر است :
بیژن کوشکی <امیر حسین صادقی<پیروز قربانی<سپهر حیدری
۴-۷- آزمون های آماری :
در این قسمت به بررسی برخی از آزمون های آماری انجام شده در این تحقیق می پردازیم .
۴-۷-۱- بررسی اختلاف بین نظرات دو جامعه توسط آزمون مقایسه میانگین :
جهت بررسی اختلاف بین نظرات دو جامعه دانشگاهی و ورزشی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کردیم که این آزمون توسط نرم افزار SPSS انجام شد .
برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر . به عبارت دیگر آزمون تساوی واریانس ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین ها است . جهت آزمون تساوی واریانس ها از آزمون لوین ( Levene ) استفاده می گردد .آماره آزمون لوین ، F ( فیشر ) است .
آماره t جهت آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، در دو حالت تساوی و عدم تساوی واریانس دو جامعه مورد نظر محاسبه می شود .فرضیات و نتایج دو آزمون به قرار زیر است :
فرضیه آماری مربوط به تساوی واریانس دو جامعه :
H0 : ℴ ۲= ℴ ۲m
H1 : ℴ ۲≠ ℴ ۲m
فرضیه آماری مربوط به تساوی میانگین های دو جامعه :
H0 : μf = μm
H1 : μf ≠ μm
جدول ۴-۲۵- آمار توصیفی مربوط به دو نمونه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Group Statistics
khebregane varzeshi va daneshgahi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Nazarate 2 jame