شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر …

و نیز با توجه به اینکه حد بالا مثبت و حد پایین منفی می باشد تفاوت میانگین دو جامعه معنادار نبوده و تساوی میانگین دو جامعه رد نمی شود . به عبارت دیگر :
μ۱ – μ۲ = ۰ , μ۱ = μ۲
۴-۷-۲- بررسی اختلاف نتایج مدل ها :
جهت بررسی اختلاف نتایج مدل ها از آزمون آماری فریدمن استفاده کردیم .
این بررسی با نرم افزار SPSS انجام شده که نتایج آن به صورت زیر می باشد :
آزمون فریدمن برای رتبه بندی گزینه ها و بررسی ادعای یکسان بودن نتایج ۳ مدل
نتیجه آزمون شامل سه خروجی است ، خروجی اول آمارهای توصیفی است . خروجی دوم میانگین رتبه های هر بازیکن را نشان می دهد و هر گزینه که میانگین رتبه آن کوچکتر باشد دارای اولویت بالاتری است . خروجی سوم ادعای یکسان بودن نتایج ۳ مدل را بررسی می کند که به دلیل آنکه sig بیشتر از ۵٪ است ، H0تایید شده و ادعای یکسان بودن نتایج ۳ مدل TOPSIS وFTOPSIS و AHP پذیرفته می شود .
Hنتایج رتبه بندی ۳ مدل یکسان است
H1 : دست کم نتایج دو مدل متفاوتند
جدول ۴-۲۷- آمار توصیفی و نتایج رتبه بندی گزینه ها بر اساس آزمون فریدمن

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Descriptive Statistics
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Percentiles
۲۵th ۵۰th (Median) ۷۵th
S ۳ ۳٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰ ۲٫۰۰ ۴٫۰۰ ۲٫۰۰۰۰ ۳٫۰۰۰۰ ۴٫۰۰۰۰