شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

۳

Asymp. Sig.

.۱۲۲

a. Friedman Test

فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه :
امروزه فوتبال به عنوان یک حرفه شناخته شده است و زمانی که فعالیتی به عنوان یک حرفه شناخته می شود، برای آن در اقتصاد جایگاهی را تعریف می کنند. اتفاقات عصر حاضر باعث شده است که صرفه های اقتصادی فوتبال بسیار چشمگیر شود به طوری که باشگاه های فوتبال در دنیا از زمره بنگاه های سودده هستند. فوتبال با بیشترین علاقمند در میان هزاران رشته ورزشی در دنیا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و موفقیت در آن به منزله موفقیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. فوتبال صنعت است چون داده، ستاده و ارزش افزوده دارد. ورودی و خروجی آن بر مبنای سیستم است. هر چیزی که فرآیند تبدیل داشته باشد کلمه صنعت به آن اطلاق می شود. داده یا ورودی فوتبال، بازیکن و ستاده یا خروجی آن پول و اسپانسر نام دارد . بازیکنان ارکان اصلی و سرمایه های یک باشگاه را تشکیل می دهند و ارزش افزوده بالایی برای یک باشگاه فوتبال ایجاد کرده و بین ۵۰٪ تا ۷۰٪ از درآمد باشگاه‌ها از طریق آنان بدست می آید ، لذا انتخاب بازیکن برتر برای یک تیم فوتبال همواره از دغدغه های باشگاه ها محسوب می شود . در این تحقیق سعی شد مدل تصمیم گیری چند معیاره مناسب جهت ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی طراحی و در فضای واقعی اجرا گردد .
در ادامه نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و مدل های تحقیق در عملیات و آزمون های آماری ارائه می‌گردد و سپس پیشنهادات لازم ارائه می‌گردد.
بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، این فصل شامل موارد زیر است :
بررسی نتایج تحقیق و بحث درباره آنها.
ارائه پیشنهادات.
۵-۲- نتایج تحقیق :
در این بخش به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق پاسخ گفته و به بحث در مورد نتایج تحقیق می پردازیم .
۵-۲-۱- پاسخ به سئوال اصلی:
چگونه می توان با در نظر گرفتن شاخص های مالی و ورزشی در انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال مدلی چند معیاره طراحی نمود که سر مربی یک تیم فوتبال را در شناسائی و انتخاب بازیکنان برتر یاری نماید؟
برای نیل بدین هدف مراحل زیر باید طی گردد .
مرحله اول :
در ابتدای امر با توجه به ادبیات تحقیق ، مطالعه متون و مصاحبه آزاد با خبرگان ورزشی و دانشگاهی زیر شاخص های مالی و ورزشی کلی برای حل مسأله باید احصا گردند .
مرحله دوم :
با استفاده از پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی ، شاخص های مالی و ورزشی مهم مورد نظر و وزن کلیه شاخص های تحقیق باید احصا شوند .
مرحله سوم :
در مرحله اجرای طرح پرسشنامه ای در اختیار سرمربی و اعضای کادر فنی تیم فوتبال مورد مطالعه قرار گیرد و در صورت مقبول بودن شاخص ها و وزن معیار ها از دید آنها ، از میان بازیکنان مورد نظر با استفاده از چند مدل از مدل های MADM و ادغام مدل ها ، بازیکن مورد نظر انتخاب گردد.
۵-۲-۲- پاسخ به سئوالات فرعی:
عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر کدامند؟
عوامل کلی به ۲ دسته عوامل مالی و ورزشی دسته بندی می شوند که این عوامل و یا شاخص ها در سطح اول قرار دارند . در سطح دوم زیر شاخص های این عوامل اصلی قرار دارند .
زیر شاخص های عوامل مالی عبارتند از قیمت پیشنهادی بازیکن و قیمت پیشنهادی باشگاه
زیر شاخص های عوامل ورزشی عبارتند از آمادگی آناتومیکی و خصوصیات فردی ، آمادگی تکنیکی ، آمادگی تاکتیکی ، آمادگی روحی روانی ، آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی و آمادگی شخصیتی
عوامل فوق را چگونه باید شناسائی و احصا نمود؟این عوامل چگونه دسته بندی می شوند؟
پس از پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی و از میان ۴۱ زیر شاخص مهم ، ۲۵ زیر شاخص برتر شناسایی و احصا گردیدند .
دسته بندی این عوامل در شکل زیر مشخص می باشد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.