شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر …

نتایج حاصل چنین شد : اولویت اول حیدری ، دوم قربانی ، سوم کوشکی و چهارم صادقی .
یعنی تنها اولویت های سوم و چهارم با هم متفاوت گردیده اند .
در مرحله بعدی ، اهمیت شاخص های مالی را افزایش دادیم .
نتایج حاصل چنین شد : اولویت اول حیدری ، دوم کوشکی ، سوم قربانی و چهارم صادقی .
یعنی اولویت های دوم و سوم و چهارم جابجا شده اند .
بنابراین چه شاخص های مالی بیشتر باشد و چه شاخص های ورزشی بازیکن، در هر صورت سپهر حیدری دارای شرایط بهتری نسبت به سایر بازیکنان است. و با تغییر وزن شاخص ها، تنها ترتیب سایر بازیکنان عوض می شود و حیدری همچنان نفر اول است.
۵-۲-۶-بحث در مورد اختلاف نظرات دو جامعه :
یکی از سؤالاتی که ممکن است مطرح شود این است که از آنجا که در این تحقیق ما از دو جامعه آماری نظرخواهی نمودیم ، آیا میان نظرات دو جامعه دانشگاهی و ورزشی اختلافی وجود دارد یا خیر ؟
و چه تفاوت معناداری میان نظرات دو جامعه وجود دارد ؟
برای پاسخگویی بدین سؤال ما از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کردیم که آزمون مذکور توسط نرم افزارSPSS انجام شد .
برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر . این بررسی انجام شد و Sig مربوط به آزمون لوین برابر با ۰٫۸۶۴ و بزرگتر از سطح معنادار ۵ درصد گردید و در نتیجه فرض برابری واریانس ها ( H0 ) تایید شد .
در ادامه آزمون تساوی میانگین نظرات دو جامعه انجام شد و sig مربوط به آزمون تساوی میانگین با فرض عدم تساوی واریانس بیشتر از ۵ % بدست آمد . در نتیجه فرض H0 تایید شده و ادعای عدم تساوی میانگین دو جامعه ورزشکاران و دانشگاهیان در سطح خطای ۵% رد شد .
همچنین با توجه به اینکه حد بالا مثبت و حد پایین منفی گردید تفاوت میانگین دو جامعه معنادار نبوده و تساوی میانگین دو جامعه رد نشد . به عبارت دیگر :
μ۱ – μ۲ = ۰ , μ۱ = μ۲
۵-۲-۷-بحث در مورد اختلاف نتایج مدل ها :
سؤال دیگری که وجود دارد آن است که آیا میان نتایجی که از مدل ها حاصل گردیده اختلافی وجود دارد یا خیر ؟
جهت بررسی اختلاف نتایج مدل ها ما در این تحقیق از آزمون آماری فریدمن استفاده کردیم .
این بررسی با نرم افزار SPSS انجام شد که نتایج زیر حاصل گردید :
در اولویت بندی میان گزینه ها هر گزینه که میانگین رتبه آن کوچکتر می شد در اولویت بالاتری قرار می گرفت . بدین ترتیب حیدری در اولویت اول ، قربانی در اولویت دوم ، صادقی در اولویت سوم و کوشکی در اولویت آخر قرار گرفتند و نتایج حاصل از رتبه بندی توسط روش Poset تأیید گردید .
در مرحله بعد ادعای یکسان بودن نتایج ۳ مدل بررسی گردید که به دلیل آنکه sig بیشتر از ۵٪ بدست آمد ، فرض H0تایید شده و ادعای یکسان بودن نتایج ۳ مدل TOPSIS وFTOPSIS و AHP پذیرفته شد .
۵-۳-پیشنهادات تحقیق :
۵-۳-۱-پیشنهادات کاربردی :
ایجاد کمیته انتخاب بازیکن در باشگاههای فوتبال کشور
طراحی و ایجاد نرم افزار در زمینه انتخاب بازیکن برتر با استفاده از روش های علمی کاربردی
ایجاد مراکز سنجش آمادگی های روحی – روانی و شخصیتی در مورد ورزش فوتبال و سایر ورزش ها
توسعه مراکز سنجش آمادگی جسمانی حرفه ای در زمینه ورزش فوتبال و سایر ورزش ها
ایجاد یک پایگاه اطلاعات فراگیر در سازمان تربیت بدنی برای حفظ و نگهداری داده های عملکردی ورزشکاران حرفه ای در رشته های مختلف
با توجه به اهمیت شاخص های روحی و روانی ، اضافه شدن مربی روانشناس و افزایش نقش آن در تصمیم گیری ها در انتخاب بازیکنان در باشگاههای فوتبال کشور
۵-۳-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی :
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ، پیشنهادات ذیل برای تحقیقاتی آتی ضروری به نظر می‌رسد:
استفاده از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره دیگر نظیر SAW ، ELECTRE ، ANP ، PROMETHEE و … برای حل مسأله
استفاده از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره فوق در فضای فازی برای حل مسأله
بدست آوردن وزن ها از طریق اعضای کادر فنی باشگاه مورد مطالعه و مقایسه آن با وزن های حاصل از نظرات دو جامعه ورزشی و دانشگاهی
اولویت بندی گزینه ها با استفاده از وزن های حاصله از نظرات اعضای کادر فنی و مقایسه با نتایج حاصل از اولویت بندی گزینه ها توسط وزن های حاصل از نظرات دو جامعه ورزشی و دانشگاهی
اجرای تحقیق در باشگاههای دیگر کشور و مقایسه با نتایج حاصل از این تحقیق
انتخاب سرمربی برای یک تیم با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره با در نظر گرفتن شاخص های مالی و ورزشی
انتخاب ورزشکار برتر برای حضور در رقابت‌های جهانی و المپیک با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره ، توسط کمیته ملی المپیک
اجرای تحقیق در رشته های مختلف ورزشی گروهی ، نظیر والیبال ، بسکتبال ، هندبال و ….
اجرای تحقیق در رشته های مختلف ورزشی انفرادی ، نظیر کشتی ، تکواندو ، کاراته ، ووشو و ……
بررسی بیشتر بر روی تفاوت الگوها در انتخاب بازیکن در ورزش های انفرادی و گروهی
منابع و مآخذ :

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.