مقاله علمی با منبع : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

منابع فارسی :
اسکات ، ویلیام ، ترجمه پارسائیان (۱۳۸۶) ، ” تئوری حسابداری مالی ” انتشارات ترمه ،چاپ اول ، بهار ۱۳۸۶ .
اصغر پور, م. ج. (۱۳۸۵). تئوری تصمیم گیری چند معیاره ( MADM ) (نسخه چهارم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اصغرپور، محمد جواد (۱۳۷۷) ، تحقیق در عملیات پیشرفته، انتشارات دانشگاه تهران.
امینی فسخودی, ع. (۱۳۸۶). ارزیابی واحد های تصمیم گیری با استفاده از مدل برنامه ریزی ارزیابی اولویت بندی فازی گروهی. پژوهشی علوم انسانی , جلد بیستم (شماره۱), ۱۵-۹٫
آذر, ع., & رجب زاده, ع. (سال ۱۳۸۱). تصمیم گیری کاربردی ( رویکرد MADM ). تهران: انتشارات نگاه دانش.
آذر، عادل و حجت فرجی،)۱۳۸۱(، علم مدیریت فازی،نشر اجتماع.
آریانژاد ، میر بهادر قلی پور و سید جعفر سجادی،) ۱۳۸۰(، تحقیق در عملیات پیشرفته، موسسه انتشاراتی میر.
بیات، بهرام(۱۳۸۷) ، بررسی بحران هویت جوانان و ارتباط آن با برخی متغیر های اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حمایت طلب ، رسول .(۱۳۸۸)” سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی ” انتشارات علم و حرکت ، چاپ اول .
خلجی ، حسن . بهرام ، عباس ، آقاپور ، مهدی (۱۳۸۸) ” اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی ” انتشارات سمت ، چاپ سوم .
رضائیان، علی(۱۳۷۶). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، انتشارات سمت،تهران.
رضوی، سید محمد حسین(۱۳۸۵) فلسفه، اصول و مبانی تربیت بدنی، انتشارات دانشگاه شمال.
روزنامه جام جم یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۰ صفحه ۱۸ – www.jamejamonline.ir
ریترز، جورج (۱۳۷۷): “نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر” ترجمه محسن ثلاثی ،چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی .
سلطانی, ا (۱۳۸۲) ،حسابگری و بازاریابی ورزش،Estimation and Sport Marketing. دومین کنگره خاورمیانه ای ایچ پر. آکادمی ملی المپیک.
سلطانی, ا .(۱۳۸۸) سرمایه گذاری در بازیکنان فوتبال. همایش حسابداری و مدیریت مالی. اصفهان: دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
سلطانی, ا. (۱۳۸۲). خرید بازیکنان فوتبال- کاربردی،( Deals on football players-Applied). دومین کنگره خاورمیانه ای ایچ پر. آکادمی ملی المپیک.
سلیمی, ع. (۱۳۸۸). بررسی تفاوتهای رده های سنی از نظر ویژگی های فیزیولوژیکی و نتایج مسابقات جهانی در والیبال. فیزیولوژی ورزش و تربیت بدنی , ۲۷۱-۲۷۸٫
عرصه مربیگری ، (۱۳۹۰) ، گاهنامه کمیته آموزش و مربیان هیات فوتبال استان قم ، شماره اول-اردیبهشت ۱۳۹۰
عمادی, م. (۱۳۸۶). طراحی برنامه استراتژیک و اولویت بندی استراتژی های منتخب در ماتریس SWOT با استفاده از تاپسیس فازی ( Fuzzy Topsis ). پایان نامه کارشناسی ارشد. سمنان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
قدسی پور، سید حسن، (۱۳۷۵)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر .
قراخانلو ، رضا ، (۱۳۸۷) ” فیزیولوژی فوتبال ( کاربردی ) ” انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول .
قراخانلو, ر. (۱۳۸۷). فیزیولوژی فوتبال ( کاربردی ) (جلد چاپ اول). تهران: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
کاسکو، بارت،) ۱۳۸۰(، تفکر فازی، ترجمه علی غفاری و دیگران،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
مارتنز ، رینر ، ترجمه رضا سهیلی . (۱۳۸۷) ” مربی موفق ” انتشارات آستان قدس رضوی ” چاپ اول .
مظلومی، رجبعلی (۱۳۶۲). تربیت ورزشی (ورزش عاملی اساسی در تربیت) نشریه پژوهشی و تحقیقی اداره کل تربیت بدنی، نیرو و نشاط .
مؤمنی ، منصور . (۱۳۸۷) ” مباحث نوین تحقیق در عملیات ” انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ دوم .
مهرگان، محمد رضا، )۱۳۸۳)، پژوهش عملیاتی پیشرفته، نشر کتاب دانشگاهی .
نادریان جهرمی ، مسعود ، (۱۳۸۸) ” اصول ، مبانی و فلسفه ورزش ” انتشارات دانشگاه اصفهان ، چاپ اول .
نادریان جهرمی، مسعود (۱۳۸۴) مبانی جامعه شناسی در ورزش، انتشارات هنرهای زیبا، اصفهان.
منابع لاتین :
-Ahmed, F et al.(2011) Evolutionary Multi Objective Optimization and Decision Making Approaches to Cricke Team Selection . Kanpur Genetic Algorithms Laboratory (KanGAL) Indian Institute of Technology Kanpur Kanpur , PIN 208016 , India .
-Ampofo,Boateng,K.,Yen,M.,& Barnabas ,V.(2003) The influence of demographic variable on factors that constrain recreational sport participation in Malaysia. Annals of Leisure Research, 6(4), 62-72.
-Bangsbo, J; Magni Moher. Peter Krustup(2003): Fatigue in Soccer: Institute of Exercise and Sport Sciences, Dept. of Human Physiology, Uni. Of Copenhagen, Denmark .
-Brettenny, B.(2010) . Integer Optimisation for the Selection of a Fantasy League Cricket Team , Submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Magister Scientiae in the Faculty of Science at the Nelson Mandela Metropolitan University .
-Chen, C. B., & Klein, C. M. (1997). An efficient approach to solving fuzzy MADM problems. Fuzzy Sets and Systems , 88 (1), 51-67.
-Clarke S.R. (1998). Dynamic programming in one day cricket optimal scoring rates. Journal of the Operational Research Society. 39: 331-337.
-Dagdeviren, M., Yavuz, S., & Kilinic, N. (2008). Weapon Selection Using the AHP and TOPSIS Method under Fuzzy Environment. expert System with Application , vol 21, 1-9.
-Dikmen, F. C & Say, T.(2008) . A MCDM Approach for Middlemen Evaluation and Selection in Marketing. Serbian Journal of Management 3 (1) (2008) 5 – 15
-Doane, S., D.Alderton, Y.Sohn,and J.Pelligrino.( 1996). Acquisition and transfer of skilled performance: Are visual discrimination skills stimulus soecific? Journal of Experimental psychology: Human perception and Performance 22 (5): 1218-1248.