شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

پاسخ های فیزیولوژیک به بازی، در واقع نمایشگر نیازهای جسمانی آن بازی به شمار می روند. طبیعت این بازی به گونه ای است که ثبت مستقیم هر چیز، مگر ضربان را با مشکل و تردید همراه می سازد.
آمادگی هوازی
سیستم هوازی، منبع اصلی تولید انرژی در جریان بازی و مسابقه فوتبال است. این موضوع توسط اندازه گیری پاسخ های فیزیولوژیک به هنگام بازی و به وسیله ویژگی های متابولیک عضلات بازیکنان فوتبال – هر دو – نشان داده می شود. حد بالای توانایی بدن برای مصرف اکسیژن، به وسیله اکسیژن مصرفی بیشینه یا VO2max نشان داده می شود. VO2max نمایانگر تلفیقی از کار فیزیولوژیک ریه ها، قلب، خون و عضلات فعال است.
فوتبالیست ها نیاز بسیار به سیستم و مسیر تولید انرژی به صورت هوازی دارند و این موضوع تأثیر آشکاری بر موفقیت آنها می گذارد. در تحقیقی ضربان قلب چندین فوتبالیست زن و مرد در شرایط بازی اندازه گیری شده است. تعداد ضربان معمول، همیشه بیش از ۱۵۰ بار در دقیقه است و تا حدود دو سوم از زمان بازی، بیش از ۸۵ درصد از تعداد ضربان حداکثر است. با در نظر گرفتن طبیعت بازی، این مفهوم با نیاز هوازی حدود ۸۵ درصد اکسیژن مصرفی بیشینه با VO2max مطابقت دارد. به نظر می رسد که این نیاز هوازی، مستقل از جنسیت و همچنین سطح حرفه ای بازیکن (پایین ترین یا بالاترین) است.
جدول ۲-۱- ( قراخانلو۱۳۸۷) رابطه بین توده بدن و توان هوازی بازیکنان فوتبال در سال های مختلف را نشان می دهد .
جدول۲- ۱٫ اندازه بدن و توان هوازی بازیکنان فوتبال در سال های مختلف

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

سال قد (cm) وزن (kg) درصد چربی Ml/kg/min
۱۹۷۳ ۶/۱۷۴ ۴/۶۹ ۴/۱۲ ۸/۵۷
۱۹۷۵ ۳/۱۷۶ ۳/۷۱ ۹/۱۴ ۶۲
۱۹۷۶ ۳/۱۷۶ ۷/۷۵ ۶/۹ ۱/۵۶
۱۹۷۸ ۳/۱۷۸ ۳/۷۲ ۴/۹