علمی :
شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر  …

علمی : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر …

نظریه های فراوانی درباره شخصیت بیان شده که با سطوح مختلفی مرتبط است و هر یک رویکرد متفاوتی دارند، زیرا شخصیت یک مفهوم پیچیده و چندوجهی است و روان شناسان نیز روش های متفاوتی برای مطالعه انتخاب کرده اند. .
نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه های بشردوستانه از دیگر نظریه های جدید در مورد شخصیت اند. ارزیابی شخصیت از مباحث مورد علاقه روان شناسان و روان شناسان ورزشی است. به دلیل وجود جنبه های مجزا در شخصیت، ارزیابی برای هر یک از آنها می تواند اجرا شود. مشاهده از رایج ترین شیوه های ارزیابی، به ویژه به وسیله مربیان است. اما روش علمی با استفاده از روان سنجی صورت می گیرد. سنجش صفات از طریق نیمرخ کامل شخصیت و با پرسشنامه شانزده سوالی کتل اجرا می شود. پرسشنامه تدوین شده آیزینک نیز صفات را اندازه گیری می کند. سایر پرسشنامه ها در این حوزه عبارتند از نیمرخ حالت های خلقی[۱۸]، آزمون سبک توجهی و بین فردی نیدفر[۱۹]، آزمون اضطراب حالتی – صفتی اشپیلبرگر[۲۰] و آزمون اضطراب رقابت ورزشی مارتنز[۲۱]. سنجش های حالتی نیز با آزمون هایی همانند پرسشنامه اضطراب رقابتی حالتی مارتنز (CSAI – II) و آزمون سبک توجهی و بین فردی اندازه گیری می شود. (خلجی و همکاران ۱۳۸۸)
خود پنداره [۲۲]از عناصر در خور توجه شخصیت و نیز اثربخش بر شرکت، یادگیری و اجرای فعالیت های جسمانی است. خود پنداره عبارت از تصویر توصیفی است که فرد از خود دارد و شامل ویژگی های جسمانی، نگرش، توانایی ها، نقش ها و هیجانات است. مساله مهم این است که نظر نسبت به خود ممکن است از برداشت دیگران متفاوت باشد. عزت نفس[۲۳] میزان ارزشی است که برای خود قائلیم.
نگرش در ورزش
در توصیف شخصیت بیان شد که ترکیبی از نگرش ها، اعتقادات، ارزش ها و انگیزه هاست. مطالعه نگرش در تربیت بدنی به منزله شیوه ای که بر رفتار ما موثر است، اهمیت دارد. جنبه منفی نگرش همانند وقتی است که از خطاهای مکرر حریف بر خود احساس عصبانیت کنید و رفتار پرخاشگرانه نشان دهید. از جنبه مثبت، اگر به این اعتقاد برسید که ورزش برای آمادگی و لذت بردن از زندگی مفید است، آنگاه به احتمال زیاد برای شرکت در ورزش با برنامه های منظم تمرینی آماده خواهید شد.
سه مؤلفه اساسی نگرش عبارت است از:
الف) مؤلفه شناختی: دانش و اعتقاد درباره هدف نگرش، مثلاً تمرین آمادگی.
ب) مؤلفه عاطفی: احساس مثبت یا منفی در مورد هدف نگرش، مثلاً لذت بردن از تمرین.
ج) مؤلفه رفتاری: رفتار عمدی در خصوص هدف نگرش، مثلاً شرکت در جلسه های تمرین.
انگیزش در ورزش
مفهوم اصلی در انگیزش “جهت” است که به اعمالی از جستجوگری یا اجتناب از یک موقعیت اطلاق می شود. مثلاً یک ورزشکار مشتاق ممکن است برای شرکت در جلسه های بیشتر تمرین برانگیخته شود، در حالی که یک بازیکن بی انگیزه و فرسوده ممکن است به غیبت از جلسه تمرین ها فکر کند. شدت به مقدار توسعه تلاش گفته می شود . افراد با انگیزه بالا تلاش فراوانی از خود نشان می دهند.
انگیزش درونی و بیرونی
انگیزش درونی بر پایه احساس شایستگی و تسط است . افرادی که چنین انگیزشی دارند، فعالیتی را برای خود آن، برای افتخار و رضایت از نیل به آن، صرف نظر از تفکر دیگران انجام می دهند. انگیزش بیرونی بر اساس عواملی مانند تشویق، انتقاد، پول، مدال، شهرت و نظایر آن شکل می گیرد. آثار چنین انگیزشی بر رفتار، سال ها مطالعه شده است. یکی از اصول اولیه رفتار انسانی قانون اثر است که بیان می کند پاداش دادن به رفتار خاصی، احتمال تکرار آن رفتار را افزایش می دهد. تحقیقات نشان داده اند در برخی موارد افزون پاداش خارجی به موقعیتی که قبلا انگیزش درونی در آن وجود داشته، در واقع سبب کاهش انگیزش درونی و در نهایت جایگزین آن می شود. به طوری که وقتی پاداش قطع شود، علاقه به اجرای آن نیز از بین می رود.
تأثیر معلمان و مربیان در توسعه انگیزش درونی بسیار مهم است. انگیزش ترکیبی از ویژگی های شخصی و جنبه های موقعیتی است. افراد با انگیزه های متفاوت در فعالیت درگیر می شوند. هر فرد نیمرخ انگیزشی منحصر به فردی داشته و فعالیتی را به واسطه بیش از یک دلیل دنبال می کند. انگیزش پیشرفت بخشی از انگیزش درونی است که بر موفقیت ادراک شده در دستیابی به شایستگی و تسلط تکیه دارد. تمایل فرد را برای دستیابی به موفقیت برای خود آن، انگیزش پیشرفت گویند. در حیطه ورزشی این امر ارتباط نزدیکی با ورزش گرایی دارد. دو عامل مهم شخصیتی مشارکت کننده در انگیزش پیشرفت عبارت است از نیاز به پیشرفت و نیاز به اجتناب از شکست.
اعتماد به نفس در ورزش
اعتماد به نفس جنبه ای از عزت نفس و نگرشی بر مبنای اعتقاد به موفقیت است. اعتماد به نفس بی شک یکی از مهمترین پیش نیازهای روان شناختی برای موفقیت در ورزش است. ورزشکار دارای اعتماد به نفس به توانایی خود در توسعه دانش، مهارت و نگرش موفقیت اعتقاد دارد. برعکس ورزشکار فاقد اعتماد به نفس در مورد توانایی های خود تردید دارد و تصور می کند حریف از او برتر است. فقدان اعتماد به نفس سبب می شود ورزشکار تحت فشار روانی قرار گیرد، لذا به تمرکز بر عوامل اس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ترس زا، چون اشتباه ها یا تماشاگران منجر می گردد. اعتماد به نفس بر هدف گزینی نیز اثر دارد. ورزشکار دارای اعتماد به نفس بالا اهداف چالش بر انگیز، اما واقعی را بر می گزیند. بدیهی است اعتماد به نفس بیش از اندازه یا اشتباه خطرناک است و به آمادگی ناکافی و انگیزش پایین منجر می شود.
در جدول ۲-۶- نمونه پرسشنامه ای جهت شناخت و ارزیابی مهارت های بازیکن ارائه می شود . (مارتنز۱۳۸۶)
جدول۲-۶ . شناخت و ارزیابی مهارت های آموزش داده شده به بازیکن

گام اول گام دوم
مهارت های شناخته شده مهارت های پایه برای ارزیابی میزان مهارت
زیاد