شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ  …

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

تعریف

درجه اهمیت

دو عنصر، اهمیت یکسانی داشته باشد.
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، نسبتاً ترجیح داده می شود.
یک عنصر به عنصر دیگر، زیاد ترجیح داده می شود.
یک عنصر به عنصر دیگر، بسیار زیاد ترجیح داده می شود.
یک عنصر به عنصر دیگر، ترجیح فوق العاده زیادی دارد.

اهمیت یکسان
نسبتاً مرجح
ترجیح زیاد
ترجیح بسیار زیاد
ترجیح فوق العاده زیاد
ارزش های بینابین در قضاوت ها

۱
۳
۵
۷
۹
۸و ۶ و ۴ و ۲

هنگامی که عنصر i با j مقایسه می شود، یکی از اعداد بالا به آن اختصاص می یابد. در مقایسه عنصر j با i، مقدار معکوس آن عدد اختصاص می یابد.

توجه داشته باشید که در ماتریس های مقایسات زوجی، سطر i با ستون j مقایسه می شود. بنابراین تمامی عناصر قطر اصلی این ماتریس عدد یک می باشد. همچنین هر مقدار زیر قطر اصلی، معکوس مقدار بالای قطر است.
۲-۳-۴- مدل TOPSIS :
مدل TOPSIS[36] توسط هوانگ و یون[۳۷] در سال ۱۹۸۱، پیشنهاد شد. این مدل یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه است و از آن استفاده زیادی می شود، در این روش نیز m گزینه به وسیله n شاخص، مورد ارزیابی قرار می گیرد. اساس این تکنیک، بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد.(آریا نژاد۱۳۸۰) فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. حل مساله با این روش، مستلزم طی شش گام زیر است:
۱- کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم (N): برای بی مقیاس سازی، از بی مقیاس سازی نورم استفاده می شود.
۲- به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون (V): ماتریس بی مقیاس شده (N) را در ماتریس قطری وزن ها (Wnxn) ضرب می کنیم، یعنی
V= N * Wnxn
۳- تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی: راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی، به صورت زیر تعریف می شوند:
(بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس V) = راه حل ایده آل مثبت (Vj+)
(بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس V) = راه حل ایده آل منفی (Vj)
“بهترین مقادیر”برای شاخص های مثبت، بزرگترین مقادیر و برای شاخص های منفی، کوچک ترین مقادیر است و “بدترین” برای شاخص های مثبت، کوچک ترین مقادیر و برای شاخص های منفی بزرگترین مقادیر است.
۴- به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی:
فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایده آل مثبت (dj+) و فاصله هر گزینه تا ایده آل منفی (dj) بر اساس فرمول های زیر حساب می شود.
۵- تعیین نزدیکی نسبی (CL*) یک گزینه به راه حل ایده آل:
۶- رتبه بندی گزینه ها: هر گزینه ای که CL آن بزرگ تر باشد، بهتر است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.