شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

کلارک (۱۹۹۸) مثالهای خوبی از رویکردهای ریاضی برای آنالیز ورزش ارائه کرده است . او با استفاده از برنامه ریزی پویا نرخ امتیازات بهینه در یک مسابقه کریکت را به دست آورده است .
ترنینیچ ( ۲۰۰۸ ) شیوه های انتخاب بازیکن در بازی های ورزشی تیمی را بیان نموده است .
وی در مقاله خود شاخص هایی همچون ، هماهنگی سطح بالا ، دقت ، سرعت ، تعادل ، انعطاف پذیری ، چابکی ، قدرت ، توان واکنش ، قدرت عکس العمل بازوها و پاها ، تحمل پذیری ماهیچه ها ، خود کنترلی ، انضباط و تعهد را به عنوان شاخص های اثرگذار بیان نموده است .
وی ۹ مرحله را برای انتخاب یک ورزشکار ماهر پیشنهاد داده است :
شناسایی و تشخیص پتانسیل بازیکنان
ارزیابی تفاوت میان سن بیولوژیکی بازیکنان
مقایسه نتایج ارزیابی پتانسیل بازیکنان
ارزیابی گرایش بازیکنان به موقعیت اولیه
ارزیابی بازیکنان در موقعیت دفاع و حمله
ارزیابی ثبات بازیکنان
آنالیز همزمان پتانسیل بازی و کیفیت بازی واقعی
مصاحبه برای انتخاب
انتخاب بازیکنان بر اساس ترکیب نتایج مراحل فوق و مقایسه با پتانسیل بازیکنان دیگر
برتنی ( ۲۰۱۰ ) با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح باینری به انتخاب یک تیم کریکت در لیگ فانتزی می پردازد .
نتایج این ارزیابی نشان داده که بهترین امتیازات بکار رفته برای تخمین امتیازات لیگ فانتزی برای هر بازیکن کریکت ، از شروع مرحله قبل به دست می آید . از طرف دیگر وی به این نتیجه رسیده است که عملکرد کسانی که در سال های اخیر وزن بیشتری داشته اند بهتر بوده است .
هاوسپیان ( ۲۰۰۷ ) در مقاله خود به ارزیابی عملکرد بازیکنان بسکتبال با استفاده از ارزیابی چند شاخصه پرداخته است .
احمد (۲۰۱۱) برای اولین بار روشهای محاسباتی جدیدی را برای ارزیابی عینی در مورد انتخاب تیم کریکت با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه ، بکار گرفته است .
وی انتخاب یک جفت شاخص اصلی ( عملکردهای ضربه زننده به توپ و دریافت کننده توپ ) را پیشنهاد داده است .او برای بهبود کار ، نمایش جدیدی از راه حل موجه ، در یک حالت مناسب برقرار کرده و الگوریتم ژنتیک جدیدی را به کار گرفته است .وی به وسیله ۱۲۹ بازیکن که آمارشان موجود بوده است و بوسیله روش NSGA-2 این کار را انجام داده است .
– هاکان (۲۰۰۶) چنین بیان می کند که جذب بازیکنان برتر به طور همزمان موفقیت باشگاه ورزشی ، ارتقای وجهه باشگاه و در نتیجه جذب منابع مالی بیشتر ، صحه گذاری ، پخش تلویزیونی و نهایتا افزایش قیمت سهام باشگاه را به همراه خواهد داشت.
۲-۶-جمع بندی و نتیجه گیری :
در این بخش به مرور ادبیات علمی پرداختیم. در ابتدا ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم و عوامل مهم و اثرگذار در یک ورزشکار تربیت شده جسمانی ، مورد بررسی قرار گرفت . در مرحله بعد انواع شاخص ها در انتخاب بازیکنان فوتبال در دو دسته کلی شاخص های ورزشی و مالی توصیف گردید . در ادامه تصمیم گیری های چند معیاره و روش های متداول آن بررسی شده و نظریه فازی نیز شرح داده شد و در پایان بیشینه داخلی و خارجی تحقیق بیان گردید . حاصل این مطالعات منجر به طراحی مدل زیر گردید که برای تست مدل لازم است مراحل ذکر شده در آن به ترتیب انجام شود .
مدل مفهومی پژوهش :
شناسایی شاخص ها
شناسایی شاخص ها با روش مصاحبه آزاد و با استفاده از نظرات خبرگان ورزشی و دانشگاهی
طراحی الگوی تصمیم گیری چند معیاره مناسب برای حل مساله
طراحی مدل
جمع آوری نهایی شاخص ها و وزن دهی آنها به وسیله پرسشنامه از خبرگان دانشگاهی و ورزشی
شکل شاخص ها :
حل مدل
حل مدل و تست درستنمائی آن در موقعیت واقعی
شکل ۲-۱۰- مدل مفهومی پژوهش
فصل سوم:
روش شناسی
تحقیق
فصل سوم : روش شناسی
۳-۱- مقدمه :
برای انجام هر پژوهشی، روش تحقیق نقش اصلی و اساسی داشته و به منظور انجام یک تحقیق، با عنایت به اهداف و موضوع و نیز دامنه آن، بایستی روش تحقیق خاصی را انتخاب کنیم.
با توجه به این که ماهیت موضوع تحقیق چه باشد و ما هم چه اهدافی را در ذهن خود داشته باشیم و همچنین در نظر گرفتن محدودیت‌های تحقیق، بایستی سعی کنیم بین متغیرها همبستگی لازم را پیدا نموده و رابطه علت و معلول در بین آنها را پیدا نمائیم.
در این فصل کلیاتی در مورد باشگاه مس کرمان و روش اجرای تحقیق شامل روش تحقیق ، مدل مفهومی ، جامعه آماری تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل داده ها ، مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۲- آشنایی با باشگاه فوتبال مس کرمان :
باشگاه فوتبال صنعت مس کرمان یکی از باشگاه‌های فوتبال ایرانی است که از شهر کرمان در مسابقات جام خلیج فارس شرکت می‌کند.

این نوشته را هم بخوانید :   آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۱۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.