شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در  …

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

کلارک (۱۹۹۸) مثالهای خوبی از رویکردهای ریاضی برای آنالیز ورزش ارائه کرده است . او با استفاده از برنامه ریزی پویا نرخ امتیازات بهینه در یک مسابقه کریکت را به دست آورده است .
ترنینیچ ( ۲۰۰۸ ) شیوه های انتخاب بازیکن در بازی های ورزشی تیمی را بیان نموده است .
وی در مقاله خود شاخص هایی همچون ، هماهنگی سطح بالا ، دقت ، سرعت ، تعادل ، انعطاف پذیری ، چابکی ، قدرت ، توان واکنش ، قدرت عکس العمل بازوها و پاها ، تحمل پذیری ماهیچه ها ، خود کنترلی ، انضباط و تعهد را به عنوان شاخص های اثرگذار بیان نموده است .
وی ۹ مرحله را برای انتخاب یک ورزشکار ماهر پیشنهاد داده است :
شناسایی و تشخیص پتانسیل بازیکنان
ارزیابی تفاوت میان سن بیولوژیکی بازیکنان
مقایسه نتایج ارزیابی پتانسیل بازیکنان
ارزیابی گرایش بازیکنان به موقعیت اولیه
ارزیابی بازیکنان در موقعیت دفاع و حمله
ارزیابی ثبات بازیکنان
آنالیز همزمان پتانسیل بازی و کیفیت بازی واقعی
مصاحبه برای انتخاب
انتخاب بازیکنان بر اساس ترکیب نتایج مراحل فوق و مقایسه با پتانسیل بازیکنان دیگر
برتنی ( ۲۰۱۰ ) با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح باینری به انتخاب یک تیم کریکت در لیگ فانتزی می پردازد .
نتایج این ارزیابی نشان داده که بهترین امتیازات بکار رفته برای تخمین امتیازات لیگ فانتزی برای هر بازیکن کریکت ، از شروع مرحله قبل به دست می آید . از طرف دیگر وی به این نتیجه رسیده است که عملکرد کسانی که در سال های اخیر وزن بیشتری داشته اند بهتر بوده است .
هاوسپیان ( ۲۰۰۷ ) در مقاله خود به ارزیابی عملکرد بازیکنان بسکتبال با استفاده از ارزیابی چند شاخصه پرداخته است .
احمد (۲۰۱۱) برای اولین بار روشهای محاسباتی جدیدی را برای ارزیابی عینی در مورد انتخاب تیم کریکت با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه ، بکار گرفته است .
وی انتخاب یک جفت شاخص اصلی ( عملکردهای ضربه زننده به توپ و دریافت کننده توپ ) را پیشنهاد داده است .او برای بهبود کار ، نمایش جدیدی از راه حل موجه ، در یک حالت مناسب برقرار کرده و الگوریتم ژنتیک جدیدی را به کار گرفته است .وی به وسیله ۱۲۹ بازیکن که آمارشان موجود بوده است و بوسیله روش NSGA-2 این کار را انجام داده است .
– هاکان (۲۰۰۶) چنین بیان می کند که جذب بازیکنان برتر به طور همزمان موفقیت باشگاه ورزشی ، ارتقای وجهه باشگاه و در نتیجه جذب منابع مالی بیشتر ، صحه گذاری ، پخش تلویزیونی و نهایتا افزایش قیمت سهام باشگاه را به همراه خواهد داشت.
۲-۶-جمع بندی و نتیجه گیری :
در این بخش به مرور ادبیات علمی پرداختیم. در ابتدا ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم و عوامل مهم و اثرگذار در یک ورزشکار تربیت شده جسمانی ، مورد بررسی قرار گرفت . در مرحله بعد انواع شاخص ها در انتخاب بازیکنان فوتبال در دو دسته کلی شاخص های ورزشی و مالی توصیف گردید . در ادامه تصمیم گیری های چند معیاره و روش های متداول آن بررسی شده و نظریه فازی نیز شرح داده شد و در پایان بیشینه داخلی و خارجی تحقیق بیان گردید . حاصل این مطالعات منجر به طراحی مدل زیر گردید که برای تست مدل لازم است مراحل ذکر شده در آن به ترتیب انجام شود .
مدل مفهومی پژوهش :
شناسایی شاخص ها
شناسایی شاخص ها با روش مصاحبه آزاد و با استفاده از نظرات خبرگان ورزشی و دانشگاهی
طراحی الگوی تصمیم گیری چند معیاره مناسب برای حل مساله
طراحی مدل
جمع آوری نهایی شاخص ها و وزن دهی آنها به وسیله پرسشنامه از خبرگان دانشگاهی و ورزشی
شکل شاخص ها :
حل مدل
حل مدل و تست درستنمائی آن در موقعیت واقعی
شکل ۲-۱۰- مدل مفهومی پژوهش
فصل سوم:
روش شناسی
تحقیق
فصل سوم : روش شناسی
۳-۱- مقدمه :
برای انجام هر پژوهشی، روش تحقیق نقش اصلی و اساسی داشته و به منظور انجام یک تحقیق، با عنایت به اهداف و موضوع و نیز دامنه آن، بایستی روش تحقیق خاصی را انتخاب کنیم.
با توجه به این که ماهیت موضوع تحقیق چه باشد و ما هم چه اهدافی را در ذهن خود داشته باشیم و همچنین در نظر گرفتن محدودیت‌های تحقیق، بایستی سعی کنیم بین متغیرها همبستگی لازم را پیدا نموده و رابطه علت و معلول در بین آنها را پیدا نمائیم.
در این فصل کلیاتی در مورد باشگاه مس کرمان و روش اجرای تحقیق شامل روش تحقیق ، مدل مفهومی ، جامعه آماری تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل داده ها ، مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۲- آشنایی با باشگاه فوتبال مس کرمان :
باشگاه فوتبال صنعت مس کرمان یکی از باشگاه‌های فوتبال ایرانی است که از شهر کرمان در مسابقات جام خلیج فارس شرکت می‌کند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.