سایت مقالات فارسی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

در بخش تحلیل داده ها در ابتدا، در مرحله اول با توجه به مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) شاخص ها بدست می آیند . در مرحله دوم توسط پرسشنامه از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی شاخص ها تعدیل شده و با استفاده از روش مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) شاخص ها وزن دهی می گردند . در مرحله پایانی و با استفاده از نظرات سرمربی و اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان و با استفاده از روش های AHP ، تاپسیس و تاپسیس فازی عوامل شناسایی شده ارزیابی و از بین گزینه های موجود بهترین گزینه انتخاب می شود .
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه :
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
این تحقیق که در راستای شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی در باشگاه مس کرمان اعمال شد ، در ۴ مرحله کلی صورت گرفت که در ادامه به بیان این ۴ مرحله می پردازیم .
۴-۲- مراحل جمع آوری داده ها :
مرحله اول :
در ابتدای امر با توجه به اطلاعات و منابع کتابخانه ای در دسترس و مطالعه متون مالی و ورزشی لازم در زمینه تهیه ادبیات تحقیق اقدام های لازم صورت گرفت .
مرحله دوم :
در این مرحله ابتدا از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) ۴۱ شاخص اولیه احصا گردید .
سپس اقدام به تهیه پرسشنامه ای شد که شاخص های مالی و ورزشی مهم مورد نظر و وزن کلیه شاخص های تحقیق را احصا کند. سپس این پرسشنامه مطابق با نمونه گیری انجام شده در بین ۷۰ نفر از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران و ۶۰ نفر از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر توزیع شد .
از میان ۷۰ نفر از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران ، پرسشنامه ۵۸ نفر برگشت داده شد که ۴ مورد از آن ها معیوب بوده و از محاسبات کنار گذاشته شدند .
از میان این جامعه آماری تعداد ۵۴ پرسشنامه در محاسبات لحاظ شدند .
همچنین از میان ۶۰ نفر از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ، پرسشنامه ۴۲ نفر برگشت داده شد که ۵ مورد از آن ها معیوب بوده و از محاسبات کنار گذاشته شدند .
از میان این جامعه آماری تعداد ۳۷ پرسشنامه در محاسبات لحاظ شدند .
روش احصا نمودن شاخص ها :
جهت احصا نمودن شاخص ها از خبرگان خواسته شد که به ۴۱ شاخص موجود بر اساس نگاره زیر امتیاز بدهند

این نوشته را هم بخوانید :   دسترسی به منابع مقالات : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

امتیاز امتیاز بین ( ۱ تا ۱۰ )
میزان تأثیر ( اهمیت ) کم ترین محتمل ترین بیش ترین

جهت تلفیق نظرات و اولویت بندی شاخص های نهایی از طریق نرم افزار SPSS میانگین حسابی اهمیت معیارها محاسبه گردید و به ترتیب معیار های نهایی مشخص گردید .معیار هایی که با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه دارای بالاترین اهمیت بودند ( بدین معنا که نمره بالاتر از میانگین حسابی کل پاسخ ها به پرسشنامه را داشتند ) نگه داشته شدند و تعدادی از شاخص ها که میانگین حسابی کمتر از میانگین کل را داشتند از فرایند حذف گردیدند .
شکل زیر ۲۵ شاخص نهایی احصا شده توسط پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی را نشان می دهد .
شکل ۴-۱- شاخص های نهایی
مرحله سوم :
در این مرحله دو پرسشنامه در اختیار سرمربی و اعضای کادر فنی تیم فوتبال مس کرمان قرار گرفت.
۴ بازیکن مورد نظر در پست خط دفاعی که دو نفر از آن ها در فصل پیش و دو نفر نیز در فصل جاری در این باشگاه به بازی مشغول بودند جهت تست مدل انتخاب شدند .
از سرمربی و اعضای کادر فنی خواسته شد که به عنوان DM[42] (تصمیم گیرندگان) در انتخاب بازیکن برای تیم با توجه به شاخص ها به گزینه ها امتیاز بدهند .برخی از شاخص ها کمی و برخی نیز کیفی بودند .
یکی از پرسشنامه ها بر مبنای روش AHP و یکی از آنها بر مبنای روش TOPSIS طراحی شده بودند .