سایت مقالات فارسی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

در بخش تحلیل داده ها در ابتدا، در مرحله اول با توجه به مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) شاخص ها بدست می آیند . در مرحله دوم توسط پرسشنامه از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی شاخص ها تعدیل شده و با استفاده از روش مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) شاخص ها وزن دهی می گردند . در مرحله پایانی و با استفاده از نظرات سرمربی و اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان و با استفاده از روش های AHP ، تاپسیس و تاپسیس فازی عوامل شناسایی شده ارزیابی و از بین گزینه های موجود بهترین گزینه انتخاب می شود .
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه :
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
این تحقیق که در راستای شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی در باشگاه مس کرمان اعمال شد ، در ۴ مرحله کلی صورت گرفت که در ادامه به بیان این ۴ مرحله می پردازیم .
۴-۲- مراحل جمع آوری داده ها :
مرحله اول :
در ابتدای امر با توجه به اطلاعات و منابع کتابخانه ای در دسترس و مطالعه متون مالی و ورزشی لازم در زمینه تهیه ادبیات تحقیق اقدام های لازم صورت گرفت .
مرحله دوم :
در این مرحله ابتدا از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) ۴۱ شاخص اولیه احصا گردید .
سپس اقدام به تهیه پرسشنامه ای شد که شاخص های مالی و ورزشی مهم مورد نظر و وزن کلیه شاخص های تحقیق را احصا کند. سپس این پرسشنامه مطابق با نمونه گیری انجام شده در بین ۷۰ نفر از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران و ۶۰ نفر از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر توزیع شد .
از میان ۷۰ نفر از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران ، پرسشنامه ۵۸ نفر برگشت داده شد که ۴ مورد از آن ها معیوب بوده و از محاسبات کنار گذاشته شدند .
از میان این جامعه آماری تعداد ۵۴ پرسشنامه در محاسبات لحاظ شدند .
همچنین از میان ۶۰ نفر از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ، پرسشنامه ۴۲ نفر برگشت داده شد که ۵ مورد از آن ها معیوب بوده و از محاسبات کنار گذاشته شدند .
از میان این جامعه آماری تعداد ۳۷ پرسشنامه در محاسبات لحاظ شدند .
روش احصا نمودن شاخص ها :
جهت احصا نمودن شاخص ها از خبرگان خواسته شد که به ۴۱ شاخص موجود بر اساس نگاره زیر امتیاز بدهند

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

امتیاز امتیاز بین ( ۱ تا ۱۰ )
میزان تأثیر ( اهمیت ) کم ترین محتمل ترین بیش ترین

جهت تلفیق نظرات و اولویت بندی شاخص های نهایی از طریق نرم افزار SPSS میانگین حسابی اهمیت معیارها محاسبه گردید و به ترتیب معیار های نهایی مشخص گردید .معیار هایی که با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه دارای بالاترین اهمیت بودند ( بدین معنا که نمره بالاتر از میانگین حسابی کل پاسخ ها به پرسشنامه را داشتند ) نگه داشته شدند و تعدادی از شاخص ها که میانگین حسابی کمتر از میانگین کل را داشتند از فرایند حذف گردیدند .
شکل زیر ۲۵ شاخص نهایی احصا شده توسط پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی را نشان می دهد .
شکل ۴-۱- شاخص های نهایی
مرحله سوم :
در این مرحله دو پرسشنامه در اختیار سرمربی و اعضای کادر فنی تیم فوتبال مس کرمان قرار گرفت.
۴ بازیکن مورد نظر در پست خط دفاعی که دو نفر از آن ها در فصل پیش و دو نفر نیز در فصل جاری در این باشگاه به بازی مشغول بودند جهت تست مدل انتخاب شدند .
از سرمربی و اعضای کادر فنی خواسته شد که به عنوان DM[42] (تصمیم گیرندگان) در انتخاب بازیکن برای تیم با توجه به شاخص ها به گزینه ها امتیاز بدهند .برخی از شاخص ها کمی و برخی نیز کیفی بودند .
یکی از پرسشنامه ها بر مبنای روش AHP و یکی از آنها بر مبنای روش TOPSIS طراحی شده بودند .