مقاله دانشگاهی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر …

لذا از ۳ روش AHP ، TOPSIS و FTOPSIS [۴۳] برای حل مدل استفاده گردید که جزییات هر مدل در ادامه بیان گردیده اند .
۴-۳- حل مدل AHP :
پس از تکمیل پرسشنامه ها ماتریس مقایسات زوجی افراد با استفاده از نرم افزار EXCEL تلفیق شد و تبدیل به یک ماتریس واحد گردید که از طریق میانگین هندسی تک تک عناصر ماتریس های افراد بدست آمد.
سپس برای استفاده از داده ها در نرم افزار ۱۱ EXPERT CHOICE ، میانگین های هندسی داده ها ، روند شده و داده ها درون نرم افزار EXPERT CHOICE وارد شدند .
۴-۳-۱- اولویت بندی شاخص های اصلی با AHP :
پس از ورود داده ها به نرم افزار و بررسی نرخ ناسازگاری نظرات ( می بایست CR≤۰٫۱ باشد ) اولویت بندی شاخص های اصلی به همراه وزن هر کدام به تفکیک حاصل گردید .
جدول ۴-۱- اولویت بندی شاخص های اصلی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ردیف شاخص وزن رتبه نرخ ناسازگاری
۱ شاخص های اصلی شاخص های ورزشی ۰٫۴۰۵ ۲ ۰
شاخص های مالی ۰٫۵۹۵ ۱

همان طور که در جدول بالا ملاحظه می گردد شاخص های مالی دارای وزن بالاتر و رتبه بهتر نسبت به شاخص های ورزشی هستند .نرخ ناسازگاری نیز به دلیل آنکه تنها دو گزینه مورد بررسی قرار گرفته اند برابر با صفر می باشد .
۴-۳-۲- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی :
پس از ورود داده ها به نرم افزار و بررسی نرخ ناسازگاری نظرات ( می بایست CR≤۰٫۱ باشد ) اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی به همراه وزن هر کدام به تفکیک حاصل گردید .
جدول۴-۲- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی

ردیف