عوامل ایجاد درماندگی مالی

تعیین علل اصلی درماندگی مالی و پیامد آن – یعنی ورشکستگی – از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این زمینه چندین مطالعه در سال­های قبل صورت گرفته است. نمونه ای از این مطالعات توسط شرکت بوچینو و همکاران در سال 1991 صورت گرفت، در پایان محققین دریافتند که کیفیت مدیریت مهمترین عامل متمایزکننده شرکت­های موفق از شرکتهای غیر موفق می باشد. پیش از این، دان و برادستریت[1] در سال 1980دریافتند که بی تجربگی، تجربه نامتوازن، و بی لیاقتی مدیران از علل درماندگی مالی شرکت­ها محسوب می شوند. مساله مهم دیگری که باید مدنظر قرار داد رابطه بین عمر شرکت و احتمال وقوع درماندگی مالی می باشد. دان و برادستریت(1980)  نشان دادند که بیش از 50 درصد موارد درماندگی مالی متعلق به شرکتهای با عمر2تا 5 سال می باشد(صفر زاده،1388).

اعتمادی و کاظمی نیا (1392) در پژوهشی تحت عنوان درماندگی مالی در شرکت های ایرانی و پیش بینی ان از طریق الگوی ژنتیک،معیار های وجود درماندگی مالی را به شرح زیر عنوان نموده است:

چنانچه شرکتی یکی از این سه شرط را داشته باشد دچار درماندگی می شود :

-1  کسب سه سال متوالی زیان عملیاتی،زیان خالص یا زیان انباشته

2 – سرمایه در گردش منفی در سال جاری

3 – نشانه های ذکر شده در گزارش حسابرس ( اعم از بیان صریح حسابرس مبنی بر ناتوانی شرکت در ادامه . فعالیت، دعوای حقوقی مطرح علیه شرکت ) (اعتمادی و کاظمی نیا 1392).

تجربه زیان های مزمن و متوالی یکی از نشانه های درماندگی مالی است. شرکتی که حداقل برای سه سال پی در پی ؛ زیان گزارش می کند با مشکلات مالی مواجه است انتخاب معیار زیان برای تشخیص شرکت­های دچار درماندگی ، باعث می شود که بتوان به طور کاملا آشکار و معلوم شرکت­های سالم را مجزا کرد (اعتمادی و کاظمی نیا ،1392).

نیوتن( 2009 ) سرمایه در گردش منفی را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند.  از آن تحت عنوان نشانه های درماندگی که در حساب­های ترازنامه ای ظهور می کند نام می برد . نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناکافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت کوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم کردن سرمایه در گردش کافی، منجر به هزینه بالای استقراض کوتاه مدت می شود. سرمایه در گردش ضعیف سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی های شرکت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممکن است  باعث شود شرکت قبل از اینکه فرصتی برای موفقیت کسب کند مجبور به توقف عملیات نماید. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به  درماندگی و شکست شود(نیوتون،2009).

[1] -Dun & Bradstreet