عوامل تسهیل کننده سلامت نظام اداری

دیدگاههای مطرح شده در این زمینه عمدتاً در ارتباط با عوامل تهدید کننده قابل بررسی و جمع بندی می باشد و بطورکلی اقداماتی پیشنهاد شده که نارسایی ها و علل فوق را بر طرف نماید . که می توان بشرح ذیل طبقه بندی کرد :

  1. قوانین و مقررات شامل: تدوین و اجرای نظام شایستگی، اصلاح قوانین و مقررات انضباطی با جهت گیری پیش گیرانه ، تدوین واجرای نظام ارتقاء و انتصاب بخصوص درسطوح مدیریت، تدوین و اجرای نظام متناسب پرداخت با تأکید برکارمزدی به جای وقت مزدی ، تدوین و اجرای نظام ارزیابی و ارزشیابی مناسب.
  2. نیروی انسانی شامل: توسعه مهارتهای حرفه ای کارکنان ازطریق آموزش های مستمر،گسترش و نهادینه کردن مشارکت های کارکنان درفرآیند هدف گزاری ،تصمیم گیری واجرا، تشویق نوآوری و خلاقیت فردی و گروهی کارکنان ، تأکید برخود نظارتی از طریق نظام آموزشی کشور، افزایش آگاهی های کارکنان درزمینه های کاری، پیامدهای هراقدام و… ، بکارگیری مدیران حرفه ای متخصص و متعهد ، توجه به تفاوتهای فردی درانتخاب، آموزش ، انگیزش، و عملکرد کارکنان ،استفاده از ارگونومی برای هماهنگی بین انسان و محیط کار و رضایت بخش کردن محیط کار .
  3. رسالتها و مأموریتهای سازمانی شامل : تغییر نگرش مدیران در تدوین رسالت ها و مأموریت های سازمان از حاکم بودن به خدمت گزاربودن، توجه به رضایت مشتری به عنوان اصل اولیه، تأکید برپاسخگویی، شفافیت و یکپارچگی، توجه به متغیرهای محیطی در تدوین رسالت هاو مأموریت ها، تدوین ملاکها وشاخص های مناسب اجرا و ارزیابی رسالت ها و مأموریت ها ،تدوین نظام نامه، رسالت ها ، مأموریت ها ،اهداف و آشنا ساختن کارکنان با آنها ، ایجاد یکپارچگی سازمانی از طریق تأکید بر ارزشهای مشترک فرهنگی درسازمانها.
  4. ساختار سازمانی شامل : متناسب ساختن اختیار و مسئولیت در سطوح سازمانی و کاهش ساختارهای موازی ، کاهش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار به سطوح  پائین ، اصلاح ساختار های نظارتی متناسب با نیازهای فعلی و افزایش سهم نظارتهای مردمی در این ساختارها ، پرهیز از ساختارهای تقلیدی درطراحی سازمانی، اصلاح فرآیندها از طریق استقرار سیستم مدیریت کیفیت متناسب با وظایف و مأموریتهای سازمان، افزایش سهم نظارتهای مردمی در ساختارهای سازمانی، کاهش انحصار دولتی درخدمات رسانی .
  5. سیستمها و روشها شامل: طراحی سیستمی روش های انجام کار برای استفاده از بازخوردهای نظارتی دراصلاح روابط درونی و بیرونی آن، استقرار سیستم مدیریت کیفیت، تأکید برپویایی سیستمهای سازمانی در واکنش به تحولات محیطی، تدوین فرآیندهای افزایش نظارت مردمی بر عملکرد دستگاهها، تسهیل ارتباط مردم و مسئولین ، طراحی و استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در تصمیم گیری های سازمانی در سطوح سه گانه سازمان (استراتژیک ، تاکتیکی و عملیاتی)