عوامل و ویژگیهای موثر بر اثربخشی نظام‌های ارزیابی عملکرد
الف)عوامل موثر بر اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد:
براساس نتایج مطالعات مختلف عوامل اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد عبارتند از :
1- وجود “طرح نظام اثربخش ارزشیابی عملکردی” ای که شامل: هدف به روشنی تعریف شده، ارزشمند و قابل فهم برای ارزشیابی عملکرد و درونداد گسترده کارکنان و سرپرستان بر نحوه ارزشیابی باشد.
2- تعریف دقیق عملیات ارزشیابی اثربخش عملکرد مدیریتی، مشتمل بر: برنامه‌ریزی عملکرد و بازبینی مستمر عملکرد و ارایه بازخورد به کارکنان درباره این که چگونه عملکرد خود را بهبود بخشند.
3- وجود حمایت اثربخش نظام ارزشیابی عملکردی که سرپرستان را برای اعمال کردن رفتارهای ارزشیابی اثربخش، به منظور تضمین رضایت و رسیدگی به شکایات نظام ارزشیابی تشویق می‌کند.
4- پذیرش کارکنان از نظام ارزشیابی عملکرد سازمان و تمایل آنان نسبت به انجام آن
5- تعهد سرپرستان و کارکنان برای اعمال مناسب نظام ارزشیابی عملکرد سازمان
6- توافق کارکنان و سرپرستان بر تعریف عملکرد مطلوب و نحوه تفسیر اطلاعات ارزشیابی عملکرد
7- بررسی مداوم و نظام‌مند خود نظام ارزشیابی عملکرد

ب) ویژگیهای نظام های اثربخش ارزشیابی عملکرد:
با اشاره به عوامل کلیدی اثربخشی نظام‌های ارزشیابی عملکرد ، برخی از خصیصه‌های نظام‌های اثربخش ارزشیابی عملکرد عبارتند از :
1- تلاش برای دقت بیشتر در تعریف و اندازه‌گیری ابعاد عملکرد تا جایی که امکانپذیر است.
1/1- تعریف عملکرد با تمرکز بر پیامدهای ارزیابی شده
2/1- پیش‌بینی‌های پیامد بر حسب فراوانی و تکرار رفتار مربوط.
3/1- تعریف ابعاد عملکرد بوسیله ترکیب کارها با جنبه‌های مختلف ارزش (نظیر: کیفیت، کمیت، مناسبت و بجا بودن)
2- اتصال ابعاد عملکرد به برآوردن نیازهای مشتریان داخلی و خارجی
3- ترکیب کردن و بهم پیوستن اندازه‌گیری محدودیت‌های موقعیتی
1/3- تمرکز توجه روی محدودیت‌های ملاحظه شده در خصوص عملکرد
4- وجود اعتماد متقابل کافی بین سرپرستان و زیردستان.
5- اندازه‌گیری و هدایت عملکرد کارکنان بطور کلی و ملموس
6- وجود نوعی تناسب بین فرهنگ سازمان و خط مشی‌های ارزشیابی آن
7- سرپرستان نسبت به تشریح نظام ارزشیابی به کارکنان علاقه‌مندند و نحوه اجرای آن را با آنان در میان می‌گذارند.
8- ارزشیابی عملکرد رشد حرفه‌ای را تشویق و انتقال فرهنگ آنرا تسهیل می‌کند.
9- کارکنان فرصت لازم برای اظهارنظر درباره مسایل و بحث در اهداف و برنامه‌ها را دارند.
10- کارکنان بازخورد کافی و مداومی را از منابع مختلف دریافت می‌کنند تا آگاهی لازم از موقعیت خود در ارتباط با عملکرد مورد انتظار را حاصل کنند.
11- خود ارزشیابی بخشی از فرآیند بازخورد رسمی است.
12- افزایش پرداخت‌ها هم بر مبنای عملکرد فردی و هم براساس عملکرد گروهی انجام می‌گیرد.
(بذرافشان، 91)