کلی حاصل می شود . به طور کلی ، اینگونه تحقیقات ارزش علمی بالایی دارد و می تواند به کشف حقایق و ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمامی علوم و معارف بشری منجر شود. تحقیقات توصیفی زمینه یاب به تحقیقات پیمایشی نیز تعبیر می شود که هدف آن شناخت صفات، ویژگی ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست. (حافظ نیا، 1387،62)
با توجه به اینکه از نتایج این تحقیق می توان استفاده ی عملی نمود، پژوهش پیش رو از نوع کاربردی می باشد.از سوی دیگر به دلیل قرار گیری در شرایط درونی شرکت های مذکور و پیگیری شخصی تحقیق و همچنین با توجه به این که از روش نمونه گیری و از ابزار پرسشنامه استفاده می شود و با استناد به مطالب بالا، این تحقیق از نوع بررسی های میدانی و به طور کلی از نوع توصیفی پیمایشی است.
3-3- جامعه و نمونه ‌آماری
جامعه آماری عبارت است از: “تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.” صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع تقسیم می شود: محدود و نامحدود. اگر جامعه آماری از مقایسه محدود و ثابتی تشکیل شود و پایان‌پذیر باشد آن را محدود و در غیر این صورت، وقتی که جامعه از یک ردیف بی‌انتها مقادیر تشکیل شده باشد، آن را نامحدود می‌گویند، معمولاً جامعه آماری را باN نمایش می دهند (آذر و مومنی، 1387،5).هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند، تعریف نمونه عبارت است از: “تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان‌کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد” با این تعریف طبیعی است از جامعه های آماری می‌توان نمونه‌های متعددی انتخاب کرد (آذر و مومنی، 1387،12).جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی پرسنل شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس هستند که این تعداد برابر با 2000 نفر می باشد.
3-3-1- روش نمونه گیری
در طرح نمونه برداری احتمالی نامحدود که معمولا نمونه برداری تصادفی ساده 129نامیده می شود، اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند. موقعی که بدین گونه اعضا را از جامعه آماری انتخاب می کنیم احتمال بسیار دارد که الگوهای پراکنش ویژگی هایی که در پژوهش خود بدان علاقه مند هستیم، به همان صورت در عناصری که برای نمونه بر می گزینیم توزیع شده باشد. این طرح نمونه برداری که به نمونه برداری تصادفی ساده شهرت دارد، کمترین سوء گیری و بیشترین تعمیم پذیری را دارا می باشد اما این نوع نمونه برداری گاهی پر زحمت و پر هزینه است. (حافظ نیا، 1387،127) در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی استفاده می شود. دو روش متداول برای این کار، استفاده از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان است.
* روش شارل کوکران
به منظور تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد.
3-1 فرمول کوکران را نشان می دهد.
رابطه (3-1)
n= حجم نمونه
N = حجم جمعیت آماری (2000)
t = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول (1.96)
p = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (0.5)
q = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (0.5)
=d درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب (0.05)

در برخی از تحقیقات برای تصحیح حجم نمونه از فرمول تصحیح کوکران نیز در ادامه فرمول اصلی استفاده می شود.
* روش جدول مورگان
زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد. در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که نمونه های انتخابی مدیران ارشد و کارشناسان شرکت باشد. لذا با توجه به این موضوع و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 322 نفر می باشد و همان گونه که از نتیجه فرمول کوکران نمایان است این مقدار نزدیک به مقدار بدست آمده از فرمول است.
در پژوهش حاضر، محقق 322 پرسشنامه را در میان نمونه آماری توزیع نمود که در نهایت 203 پرسشنامه بازگردانده شد و از میان آن ها 38 پرسشنامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد و در مجموع 165 پرسشنامه به شیوه حضوری از نمونه آماری پژوهش جمع آوری و استفاده شد. همان گونه که در بالا ذکر شده است، در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع سعی بر آن بوده که نمونه ها مدیران و کارشناسان ارشد شرکت ها باشند، لذا با توجه به این امر و با نظر اساتید محترم، با وجود ناقص بودن برخی پرسشنامه ها، تعداد پرسشنامه های استفاده شده قابل اعتماد می باشند.
3-4- روش ها و ابزارگردآوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد .
1- مطالعات کتابخانه ای
روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش ، ماهیاتا کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است . با توجه به نقش و سهمی که روش های کتابخانه ای در تحقیقات علمی به طور کلی دارد، لازم است محققان از روش های کتابخانه ای مطلع بوده، تجربه و تبحر لازم را در استفاده از آن ها به دست آورند. (حافظ نیا ، 1387،164)
2- مطالعات میدانی
روشهای میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلا
عات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط ، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد ، اعم از انسان ، موسسات ، سکونتگاهها ، موردها و غیره ، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند . در واقع ، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری ، مصاحبه ، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج ، طبقه بندی ، و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد(حافظ نیا، 1389،179) . روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از:
1)پرسشنامه ای؛ 2) مصاحبه ای؛ 3) مشاهده ای؛ 4) آزمون؛ 5) تصویربرداری؛ 6) ترکیبی.
– روش پرسشنامه ای: یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود. روش پرسشنامه ای محتاج پیش بینی ها و برنامه ریزی ها و تدارک امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای است که محقق باید از وجود آن ها اطمینان خاطر داشته باشد. در روش پرسشنامه ای عوامل و عناصر متعددی دخالت دارند که از طریق کارکرد هماهنگ آن ها محقق می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نماید. این عناصر عبارتند از:
1)ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه؛ 2) عوامل اجرای پرسشنامه؛ 3) برنامه ریزی و مدیریت اجرای پرسشنامه؛ 4) پاسخگویان.
در این پژوهش ابتدا برای گردآوری اطلاعات در زمینه های مبانی نظری و تدوین ادبیات تحقیق و تعاریف عملیاتی از روش مطالعه کتابخانه ای شامل مطالعه کتاب ها ، مقاله ها ، نشریه ها ، رساله ها و منابع علمی موجود در دانشگاه و مراکز علمی استفاده شده و در خصوص جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت پذیری اجتماعی جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده می شود. در بخش اول (32) سوال مربوط به فرهنگ سازمانی مطرح شده است. سوالات این قسمت به گونه‌ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت (کاملا مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم، کاملا موافقم) علامت‌گذاری می‌کنند.لازم به ذکر است که سولات این بخش در قسمت مردسالاری-زن سالاری گرایش به سمت مردسالاری است و در قسمت فرد گرایی-گروه گرایی تمایل به سمت گروه گرایی بوده است. در بخش دوم (37) سوال در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت مطرح شده و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت (خیلی کم، کم، نسبتا کم، متوسط، نسبتا زیاد، زیاد، خیلی زیاد) تنظیم شده است. در بخش سوم سوالات مربوط به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی که شامل، جنسیت، وضعیت تاهل، سن، سابقه کار و تحصیلات می باشد مطرح شده است.لازم به ذکر است که توزیع پرسشنامه ها به صورت حضوری در بین پاسخ‌دهندگان صورت گرفته است.( نمونه پرسشنامه در پیوست الف موجود است). ذکر این مطلب ضروری می باشد که با توجه به این که ابعاد مورد نظر جهت بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی علاوه بر ابعاد چهارگانه مدل کارول، بعد محیط زیست نیز می باشد و پرسشنامه ای که این ابعاد را با هم بررسی کند وجود نداشت؛ محقق پس از مشورت با اساتید دانشگاه از پرسشنامه های موجود در مقالات مورد تائید،استفاده نموده است.
3-5- مختصات پرسشنامه
مشخصات ساختاری شکلی و محتوایی پرسشنامه به شرح زیر توصیف می گردد :
جدول شماره(3-1 الف) مختصات پرسشنامه فرهنگ سازمانی
5
4
3
2
1
گزینه
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
امتیاز

جدول شماره(3-1 الف) مختصات پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی
7
6
5
4
3
2
1
گزینه
خیلی زیاد
زیاد
نسبتا زیاد
متوسط
نسبتا کم
کم
خیلی کم
امتیاز
بطوریکه در جدول (3-1) ملاحظه می شود گزینه های پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت تنظیم شده است.

جدول (3-2): تفکیک سوالات پرسشنامه
سوالات
بعد
مولفه
1-9
مرد سالاری- زن سالاری
فرهنگ سازمانی
10-15
فرد گرایی- گروه گرایی

16-20
اجتناب از عدم اطمینان

21-25
توجه به زمان

26-32
فاصله قدرت

1-8
اقتصادی
مسئولیت پذیری اجتماعی
9-13
قانونی

14-22
اخلاقی

23-30
فداکاری

31-35
زیست محیطی

3-5- روایی130 و پایایی131 ابزار جمع آوری اطلاعات
دو معیاری که برای آزمودن برازش اندازه ها به کار می آیند عبارتند از روایی و اعتبار. روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد و اعتبار معین می کند یک ابزار اندازه گیری تا چه میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. به بیان دیگر، روایی به ما می گوید که آیا مفهوم واقعی را اندازه می گیریم و اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه گیری سر و کار دارد. روایی و اعتبار مهر تائیدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی (حافظ نیا،1389،153).
مشکل روایی و پایایی ابزار سنجش معمولا متاثر از عوامل گوناگونی نظیر پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، عامل و منبع تهیه داده ها یعنی انسان، و روش ها و شرایط گردآوری اطلاعات است (حافظ نیا، 1389،159).
3-5-1- روایی
منظور از رو
ایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد . یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا ، 1387،155).موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد ( خاکی ، 1379،249).
در این تحقیق چون از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد که قبلا هم به کرات در تحقیقات مشابه استفاده شده، استفاده گردید لذا از پرسشنامه فرهنگ سازمانی از روایی مناسبی برخوردار است.برای سنجش روایی پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی‌، علاوه بر این که سوالات متناسب با مبانی نظری طراحی شده، از نظرات و پیشنهادات اساتید دانشگاه نیز استفاده گردیده است. از نظر افراد مذکور، این پرسشنامه‌ توانایی لازم در سنجش سطوح مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی در باب پرسنل شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی را دارا می‌باشد.
3-5-2- پایایی
اعتبار یا اعتمادپذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد که برای ارزیابی “برازش” ابزار مفید است. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان- علیرغم شرایط غیرقابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان- حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد. این توانایی گویای برازش ابزار است چرا که هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید (حافظ نیا،1389،162).
3-5-3- روش های اطمینان از روایی و پایایی ابزار
محققان برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار از روش های مختلفی استفاده می کنند که عبارتند از: (حافظ نیا، 1389،169).
1- استفاده از روش های دوگانه و موازی:
در این روش محقق می تواند یک ابزار را در دو زمان یا دو مکان به مورد اجرا گذارد؛ یعنی اینکه در یک زمان و مکان دو گروه نمونه متجانس را انتخاب کند و ابزار را درباره آن ها به کار گیرد. یا اینکه ابزار را در دو گروه متجانس ولی متفاوت از حیث زمان و مکان مورد استفاده قرار دهد. سپس می تواند نتایج حاصل را با یکدیگر مقایسه نموده، ضریب همبستگی آن ها را محاسبه نماید. چنانچه نتایج مشابه و ضریب همبستگی بالا باشد (بیش از 90 درصد)، می توان گفت که ابزار دارای روایی و پایایی است.
2- استفاده از روش مقایسه با معیار:
در این روش محقق نیاز به معیار و محک دارد که بتواند نتایج حاصل از ابزار را با آن مقایسه نموده، بسنجد. معیارها و محک ها معمولا مشکل ساخته می شوند و کمتر وجود دارند، ولی در مواردی که موجود هستند محقق می تواند از آن ها استفاده کند. یکی از این معیارها پارامترهای جامعه مثل میانگین سنی جامعه یا طول عمر و ضریب رشد و نظایر آن است. اگر ابزاری بتواند این موارد را درباره نمونه ای از جامعه طوری بسنجد که با پارامترهای جامعه هماهنگی داشته باشد می توان به روایی آن اطمینان کرد.
3- استفاده از روش پیش آزمون:
از طریق این روش مسائل مختلف فرایند تحقیق مورد بررسی مقدماتی قرار می گیرد که یکی از این موارد روایی پایایی ابزار سنجش است. وقتی محقق ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات را طراحی نمود، لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد. نتایج گردآوری شده پس از اجرای مرحله پیش آزمون به محقق کمک می