ی بوده است.

ان می لی و همکارانش در سال 2012 پژوهشی با عنوان درک کارمند از عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی را ارائه نموده اند. آن ها در پژوهش خود این مساله را مورد بررسی قرار داده اند که چگونه شایستگی فرهنگی درک شده و عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی موفقیت کارمندان و کارکرد آن ها تاثیر می گذارد؟ و به این نتیجه رسیده اند که اگر فرهنگ شرکت متناسب با عملکردهای مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، کارکنان مشارکت بیشتری در مسئولیت پذیری اجتماعی خواهند داشت. طبق یافته های پژوهش حاضر، نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق لی و همکارانش همخوانی دارد.

مشبکی و شجاعی در سال 1389 در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر فرهنگ سازمانی را بر مسئولیت پذیری اجتماعی مورد توجه قرار داده اند. در این تحقیق معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرنبرگ و معیارهای مسئولیت پذیری اجتماعی از مدل دنیسون استفاده گردیده است. علاوه بر این جامعه این تحقیق وزارت نیرو بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این مطلب بوده است که فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی داشته است و این بدین معناست که نتایج پژوهش مشبکی و شجاعی با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. لازم به ذکر است که در پژوهش مشبکی و شجاعی از آمون های تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دو جمله ای جهت بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است و نظر به این که در تحقیق حاضر از آزمون های دیگری نظیر پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده، این امر می تواند تائید بیشتری بر درستی یافته های تحقیق پیش رو باشد.

دیمورانگو و ماریزیو در سال 2007 در پژوهشی با عنوان تاثیر فرهنگ ملی بر روی عملکرد مشترک اجتماعی به بررسی تاثیر تفاوتها در فرهنگ های ملی بر روی عملکرد اجتماعی و محیطی شرکت ها در سراسر جهان پرداخته است. در این تحقیق جهت بررسی فرهنگ از مدل هافستد استفاده شده است. آزمایش های تجربی مربوط به این پژوهش از طریق الگوهای معمولی و گروهی رگرسیون کوچک ترین توان مشترک و در 463 شرکت از کشورهای آمریکای شمالی، اروپایی و آسیایی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله قدرت و مرد سالاری بر روی عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر منفی قابل توجهی داشته، در حالی که فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان هیچ نوع تاثیر چشمگیری بر مسئولیت پذیری اجتماعی نداشته اند. با توجه به این که نتایج پژوهش پیش رو نشان از تاثیر مثبت و معنادار بعد فردگرایی با مسئولیت پذیری اجتماعی دارد ؛ لذا نتایج پژوهش دیمو و ماریزیو با نتاج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. با این وجود هر دو تحقیق اجتناب از عدم اطمینان را عامل تاثیر گذاری بر مسئولیت پذیری اجتماعی ندانسته اند. یکی از دلایل وجود تفاوت در یافته های این دو پژوهش، جامعه های آماری متفاوت مورد استفاده در دو تحقیق و وجود فرهنگ های متفاوت کشورها نسبت به هم می باشد که این امر بر نحوه پاسخگویی افراد به پرسشنامه ها تاثیر چشمگیری دارد. دلیل دیگر مربوط به روش گردآوری اطلاعات می باشد که در تحقیق دیمو و ماریزیو از مصاحبه و پرسشنامه با هم استفاده شده اما در تحقیق حاضر فقط از پرسشنامه استفاده گردیده است.

5-4- پیشنهادات
5-4-1- پیشنهادات کاربردی
نتایج بدست آمده از فرضیه ی اول تحقیق نشان می دهد که در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در واقع فرضیه ی اول تحقیق در مورد جامعه ی آماری مورد بررسی تائید می شود؛ لذا با توجه به این امر ضروریست که در این سازمان ها بر این مهم تاکید شده و با تقویت فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد افراد نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی را موجب شوند. همچنین نتایج بدست آمده از فرضیه ی فرعی تحقیق نشان می دهد که در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس ابعاد فاصله ی قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مرد سالاری-زن سالاری تاثیر چشم گیری بر مسئولیت پذیری اجتماعی ندارد و تاثیر این ابعاد بر مسئولیت پذیری اجتماعی در مورد جامعه ی آماری مورد بررسی رد می شود. اما نتایج تحقیق در مورد شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس نشان می دهد که در این شرکت ها گرایش افراد به سمت گروه گرایی زیاد می باشد و از آنجایی که این متغیر موجب افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شده است، لذا بهتر است جهت افزایش مسئولیت پذیری و در نهایت افزایش رضایتمندی و سودآوری، در شرکت های مورد بررسی، گروه گرایی و گرایش به سمت فعالیت های تیمی افزایش یابد و برای موفقیت های گروهی ناشی از همکاری جمعی ارزش بیشتری گذاشته شود . علاوه بر این در جامعه آماری مورد بررسی، گرایش به جهت گیری های بلند مدت نیز زیاد بوده است. از طرف دیگر نظر به اینکه اکثریت پاسخگویان سبک مدیریتی مشارکتی و تفویضی را ترجیح می دهند اما سبک غالب در این سازمان ها مستبدانه می باشد. با استناد به توضیحات بالا پیشنهاداتی ارائه می گردد.
1- از آنجایی که در این پژوهش اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مورد تائید قرار گرفته است و با اذغان به این که سابقه ی فرهنگ سازمانی به اندازه سابقه ی سازمان است، مدیران شرکتهای مورد بررسی می توانند با طراحی دوره های آموزشی به تغییر و پرورش باورها و الگوهای رفتاری کارکنان بپردازند. افزون بر این، دوره های آموزشی برای آموزش مدیران نیز می بایس
ت مورد توجه قرار گیرد.
2- از آنجایی که فرهنگ سازنده زمینه ساز تقویت خودکنترلی، نوع دوستی و رشد فردی می باشد، مدیران می بایست بیش از پیش برای استقرار فرهنگ سازنده برنامه ریزی و تلاش کنند. برای این کار می بایست شرح وظایف هر شغل مشخص باشد و برای هر شخص با توجه به شرح وظیفه او اهداف فردی تعیین شود تا در صورت دستیابی به آنها شخص افزون بر احساس رضایت با سایر همکاران دست به رقابت بزند.
3- سامانه پاداش دهی سازمانی می بایست به