مقاله – 
لایه های سیاه گرانش گوس  بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- قسمت  …

مقاله – لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- قسمت …

جدول ۱: مقدار  برای  به ازای مقادیر مختلف  های کوچک
با توجه جدول ۱ که محاسبات عددی را برای میدانهای الکتریکی محاسبه شده در این فصل انجام دادیم، میبینیم که به ازای  های کوچک، میدان الکتریکی بورن- اینفلد و لگاریتمی محدود میشوند و همچنین میبینیم که با وجود اینکه در  میدان الکتریکی نمایی همانند میدان الکتریکی ماکسول بینهایت میشود اما سرعت واگرایی آن بسیار کمتر از میدان الکتریکی ماکسول میباشد. با توجه به اینکه این نظریه در سال ۲۰۱۲ ارائه شده ولی توجه زیادی را به خود اختصاص داده است که میتوان به ]۲۳[ اشاره نمود.
فصل سوم
نسبیت عام، گرانش گوس- بونه، هندسه
و ترمودینامیک سیاهچالهها
۳-۱ نسبیت عام و اصول اینشتین
همان‌طور که میدانیم برهمکنشهای موجود در طبیعت به چهار دسته تقسیم میشوند، که عبارتند از:
نیروی برهمکنش هستهای قوی
نیروی برهمکنش هستهای ضعیف
نیروی الکترومغناطیسی
نیروی گرانشی
بدیهی است که از بین این چهار نیرو، ضعیف‌ترین آن نیروی گرانشی است که در مقابل سه نیروی دیگر اثر بسیار ضعیفی از خود نشان میدهد. با این وجود این نیروی برهمکنشی مهم‌ترین نیروی موجود در جهان، جهت تشکیل ساختارهای موجود در کیهان میباشد.
نیروی برهمکنش گرانشی و قوانین حرکت، نخستین بار توسط نیوتن در قالب قوانین نیوتن بیان شد. این قوانین تحت تبدیلات گالیله ناوردا بوده و قادر به پاسخگویی بسیاری از مسائل موجود در جهان بودند. اما در اواخر قرن ۱۹ معلوم شد که وقتی این قوانین در سرعتهای خیلی نزدیک به سرعت نور مورد استفاده قرار گیرد، شکاف عمیقی بین برخی از نتایج تجربی و نتایج حاصل از این قوانین دیده میشود.
از سوی دیگر نظریهی الکترودینامیک کلاسیک نخستین بار در سال ۱۸۶۴ توسط ماکسول با ارائه معادلاتی که امروزه آن‌ها را معادلات ماکسول مینامند مورد توجه قرار گرفت. این معادلات تحت تبدیلات گالیله ناوردا نیستند، زیرا معادلات ماکسول سرعت نور را یک ثابت جهانی پیشبینی میکند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.