مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت  …

مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت …

مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی (EM)
قابلیت اتکا(R)
بهموقع بودن (T)
محافظهکاری شرطی (CC)
محافظهکاری غیرشرطی(NCC)
کیفیت اقلام تعهدی (AQ)
اندازه شرکت(SIZE)
۳-۶-۱ متغیر مستقل
متغیر مستقل به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود به این متغیر، متغیر محرک یا درونداد نیز گفته میشود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری و انتخاب میشود تا رابطهی آن با متغیر دیگر بررسی شود. به عبارت بهتر متغیر مستقل متغیری است که تأثیر آن بر روی متغیر وابسته سنجیده میشود. در این پژوهشعدم تقارن اطلاعاتی متغیر مستقل میباشد. و همچنین کیفیت افشا نیز در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی نقش متغیر مستقل را بازی میکند. در این پژوهش دو شاخص قابلیت اتکا و بهموقع بودن با وزندهی یکسان معیارهای ارزیابی کیفیت افشا هستند.
۳-۶-۲ متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که بهمنظور تعیین تأثیر متغیر مستقل مشاهده و اندازهگیری میشود. متغیر وابسته با معرفی، حذف و یا تعیین متغیر مستقل ظاهر، پنهان یا تغییر میکند و تغییرات آن وابسته به تغییرات متغیر مستقل است. در این پژوهش کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته میباشد.و سه شاخص مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، محافظهکاری حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی با وزندهی یکسان معیارهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی هستند.و همچنین کیفیت افشا نیز در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی نقش متغیر وابسته را بازی میکند. و دو شاخص قابلیت اتکا و بهموقع بودن با وزندهی یکسان معیارهای ارزیابی کیفیت افشا هستند.
۳-۶-۳ متغیر تعدیلکننده یا کنترلی
متغیر تعدیلکننده، یک متغیر ثانوی است که از نوع متغیر مستقل است و محقق میل دارد آن را کنترل کند. تا مشخص شود آیا این متغیر، رابطه متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا نه؟ و به همین جهت، محقق، متغیر تعدیلکننده را به مانند یک متغیر مستقل، کنترل کرده، تأثیر آن را بر متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می‌دهد. متغیر کنترلی این پژوهش اندازه شرکتمیباشد.در این پژوهش برای اندازهگیری اندازه شرکت از متغیر ارزش بازار داراییها استفاده شده است که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار داراییها در پایان دوره قابل محاسبه میباشد.
 
که در آن  برابر است با ارزش بازار شرکت  در سال  .
۳-۷ معرفی مدلهایآزمون فرضیههای پژوهش
مدل آزمون فرضیههای پژوهشبه شرح زیر در قالب جدول ۳-۲ تنظیم شده است.
جدول (۳-۲) مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیهها مدل فرضیهها
فرضیه اصلی ۱ فرضیه فرعی اول R= β۰ + β۱IA + β۲ SIZE
فرضیه فرعی دوم T= β۰ + β۱IA + β۲SIZE
فرضیه اصلی ۲ فرضیه فرعی اول
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.