منابع مقالات علمی : مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۶

(۲-۶)

 
شکل ۲-۵ : نمودار تغییرات زمانی پهنای فصل مشترک برای چندین سیستم(به ترتیب از پایین سایز سیستم ۱۰۰و۲۰۰ و۴۰۰ و ۸۰۰ می باشد.) ]۱۶[
۲-۵-۲ رابطه مقیاس
برای مقایسه نمودارهای رسم شده در سایز های مختلف سیستم باید نمودارها در دو راستای x و y بر یکدیگر منطبق شوند، به این منظور باید جابجایی هایی در راستای افقی و عمودی صورت گیرد. همان طور که می دانیم سیستم به ازای سایزهای مختلف، زمان های اشباع و زبری های متفاوتی دارد. در مرحله نخست برای انطباق نمودارها باید زبری آنها را بر هم منطبق سازیم. برای این امر باید زبری Wرا بر زبری اشباع یعنی  تقسیم کرد، با این کار یک جابجایی در راستای قائم صورت می گیرد و منحنی ها با زبری یکسان Wsat به اشباع می رسند که مستقل از اندازه ی سیستم است. در مرحله بعد باید زمان های اشباع را بر یکدیگر منطبق سازیم ، برای این کار باید زمان t را بر زمان اشباع یعنی  تقسیم کنیم ، با این کار یک جابجایی در راستای افقی صورت می گیرد. در نهایت تمام منحنی ها در دو راستا بر یکدیگر منطبق می شوند و به یک منحنی تبدیل می شوند. به این ترتیب می توانیم آنها را باهم مقایسه کنیم. بر طبق نمودار های رسم شده، تابع معیار به صورت زیر تعریف می شود:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۷)

تابع اندازه گیری تابع معیار یا سنجش نامیده می شود. با جایگذاری Wsat و tx در رابطه بالا، تابع معیار ویکسک-فامیلی[۳۰] به دست می آید:

(۲-۸)

باتوجه به هم ارزی دو ناحیه معیار متفاوت وجود دارد:

(۲-۹)
(۲-۱۰)