علمی : مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۱۱

پارامتر نشان دهنده معادله است. مهمترین ویژگی این تئوری آن است که به صورت خطی ارائه می شود. در این معادله کشش سطحی نامیده می شود، زیرا جزء لاپلاسی تمایل به هموارسازی فصل مشترک دارد .
 
شکل ۲-۱۰ : تاثیر عامل بر روی سطح در حال رشدh
جمله در ناحیه مثبت دارای مینیمم موضعی و در ناحیه منفی دارای ماکزیمم موضعی است, همانطور که در شکل (۲-۱۰) دیده می شود. این حالت دلالت بر این دارد که دره ها می توانند ذرات بیشتری و قله ها می توانند ذرات کمتری را نسبت به شار متوسط میانگین بگیرند. به طور معادل می توان گفت، ذراتی که بر روی قله ها می نشینند تمایل دارند به سمت دره ها پایین بیایند و این صریحا اثر هموارسازی گرانش در مدل است که در معادله (۲-۲۴) آمده است . در صورتی که باشد، نرم سازی ناشی از گرانش اتفاق می افتد .اگر شار متوسط ذرات ورودی را در نظر بگیریم، ذراتی که در قله ها هستند در اثر گرانش به دره ها سرازیر می شوند و دره ها تعداد بیشتری از شار ورودی را دریافت می کنند .]۱۶-۲۱[
۲-۹-۲-۱ حل معادله ادوارد-ویلکینسون
برای حل این معادله دو روش وجود دارد، یکی حل دقیق و دیگری حل تقریبی. در اینجا به حل تقریبی معادله می پردازیم، به این منظور از تقریب مقیاس استفاده می کنیم .
چون ناهمواری فصل مشترک وابسته به زمان است، برای مقایسه دو فصل مشترک در دو لحظه متفاوت باید زمان را مورد بازسنجی قرار داد:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

این نوشته را هم بخوانید :   آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۷

(۲-۲۵)

با جایگذاری معادله (۲-۲۵) و مقادیر x و h بازسنجی شده در معادله داریم:

(۲-۲۶)

با تقسیم دو طرف این رابطه بر خواهیم داشت:

(۲-۲۷)

برای توابع دلتا رابطه زیر برقرار است:

(۲-۲۸)