بکارگیری کارشناسانه ابزارهای الکترونیکی آنلاین و مجازی با قابلیت پردازش حجم گسترده و همزمان انواع داده ها در طبقه‌بندی اطلاعات مشتریان جهت ارائه خدمات بهتر در زمان‌های موردنیاز راهکار دیگری در افزایش توان هوش رقابتی و سطح وفاداری مشتریان در برابر رقبا است.
رؤسا و سرپرستان شعب در تدوین اهداف و طراحی راهکارهای دستیابی به اهداف کلان با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی و جمع آوری داده موجود در محیط و بازار بکوشند و در ادامه با پردازش آنان پیش‌بینی‌های منطقی و قابل قبولی از روند آتی شرایط خدمات مالی و بانکی در آینده به دست آورند
تلاش مدیران در جهت تقویت بخش های پژوهشی شعب بانک ها به منظور جمع آوری اطلاعات لازم جهت افزایش اثربخشی تصمیم گیری مدیران بوسیله ابزارهایی مانند انتشار فرم نظر سنجی ها در سایت یا در محل شعب و باجه های بانک
پیشنهادات مرتبط با شاخص تجزیه و تحلیل بازار در فرضیه فرعی سوم: (تجزیه و تحلیل بازار بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری به اندازه 342/0 دارد)
توجه، شناخت و احترام به هنجارها و ارزش های حاکم بر فضا و محیط و حمایت و پایبندی همیشگی به آرمان های اخلاق حرفه ای و توجه به رسالت اجتماعی شعب مانند توجه به اقشار کم درآمد و آصیب پذیر و کمک به طبقات پایین و یا در نظر گرفتن خدمات ویژه برای گروه های خاص مشتریان
به مدیران شعب بانک توصیه می‌شود در تدوین قوانین و مقررات بانکی در مورد تعیین نرم کارمزد ارائه خدمات و یا تعیین و تدوین نرخ‌های سود بانکی، منافع مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار دهند و هزینه فرصت سپرده‌گذاری را برای مشتریان با منافع به‌دست‌آمده آن به‌طور مستمر بازبینی نمایند
تلاش و برنامه ریزی در حفظ و تقویت اعتبار و هویت سازمانی در کارکنان از طریق احترام قائل شدن برای حقوق شهروندی مشتریان و حمایت از حقوق آنان در برابر مشکلات و بحران های اقتصادی، که به افزایش تعهد و تعلق سازمانی آنان به بانک و وفاداریشان می انجامد و زمینه را جهت بهبود کیفیت خدمات و در نهایت افزایش توان رقابتی و ارائه خدمات متمایز نسبت به سایر بانک ها مهیا می نماید.
تجزیه و تحلیل دقیق و کارشناسانه نیازمندی های تکنولوژیکی محیط و به‌کارگیری امکانات و تجهیزات و فنّاوری مدرن از نظر امنیت پرداخت‌ها و سرعت پردازش و ارائه اطلاعات موردنیاز
تجزیه‌ و تحلیل انتظارات و توقعات مشتریان و استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده در یکسان‌سازی و یکپارچه‌ی استراتژی‌ها و برنامه‌های ارائه خدمات به مشتریان با هدف افزایش سازگاری و تطابق فرآیند ها و رویه های ارائه خدمات با نیازمندی ها و خصوصیات مشتریان که به افزایش سطح وفاداری بلند مدت آنان می انجامد
پیشنهادات مرتبط با شاخص ارتباطات در فرضیه فرعی چهارم: (ارتباطات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری به اندازه 462/0 دارد)
تقویت کانال های ارتباطی در سطح شعب و دیگر بانک ها از طریق ایجاد شبکه های اطلاعاتی درون سازمانی که تبادل اطلاعات در مجاری مورد نظر را تسهیل می گرداند و اطلاعات مورد نیاز کارکنان مشتریان را در زمان کم و با دقت بالا در اختیار شعب قرار می دهد که بتوانند خدمات بهتر و بهنگام را به مشتریان ارائه نمایند.
تقویت ارتباطات بین بانکی با سایر مراکز مالی و اعتباری جهت یادگیری از بهترین ها و در ادامه بهبود ساختار ها و رویه های موجود از طریق مهندسی مجدد و ساختار دهی مجدد فرآیندهای کاری جهت بهبود فرآیند ارائه خدمات به مشتریان
استفاده از نظرات و پیشنهاد‌ها مشتریان در انتخاب شیوه مدیریت شعب بانک و ملاحظه تمایلات و نیازمندی های مشتریان در برنامه ریزی ها که تعهد و تعلق آنان به بانک را افزایش داده و وفاداری انان به شعب بانک را به ارمغان می آورد
برقراری روابط بلندمدت از طریق اتخاذ شیوه‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین بانک با مشتریان و استفاده از امکانات و تجهیزات با توانایی‌های گسترده ارائه خدمات به مشتریان با هدف افزایش هوش رقابتی در شناخت بهتر خصوصیات و ویژگی های طبقات خاص مشتریان و ارائه خدمات متمایز و متناسب با نیاز آنها
5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
بررسی موضوع تدثیر هوش رقابتی بر سایر متغیر ها مانند تعهد کاری، اعتماد سازمانی، اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی و روانی کارکنان، سوددهی شعب، کاهش مطالبات، جذب منابع، رفاه کارکنان و موفقیت مدیران
استفاده از روش های دیگر جمع آوری اطلاعات در انجام تحقیق بجز پرسشنامه
استفاده از مدل های دیگر هوش رقابتی و وفاداری مشتریان
پیشنهاد می‌گردد محققان در بررسی و تحقیقات آینده از روش‌های دیگر تحقیق مانند روش تحقیق موردی و روش تجربی استفاده نمایند.
سعی در تدوین پرسشنامه ای استاندارد و قابل اتکا جهت سنجش متغیر هوش رقابتی و وفاداری مشتریان
5-6محدودیت های تحقیق
عدم وجود پرسشنامه استاندارد در این پروژه
بدبینی و بیتفاوتی برخی مشتریان به نتایج و آثار تحقیق
عدم توانایی ادراک برخی مشتریان از عناوین مطروحه در سؤالات
منابع و ماخذ