(عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت Ho رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391: 114- 115). از آنجایی که مقدار آماره d دوربین واتسون (578/1) در فاصله 5/1 و 5/2 قرار دارد، فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها پذیرفته می‌شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
مدل
ضریب همبستگی چندگانه
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار تخمین
دوربین-واتسون
1
500/0
250/0
242/0
66884 /0
578/1
بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد تحقیق از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده می کنیم. این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391: 166).
فرضیه های این آزمون عبارتند از:
توزیع داده های متغیر مورد مطالعه نرمال است: Ho
توزیع داده های متغیر مورد مطالعه نرمال نیست: 1H
نتایج آزمون فرضیۀ فوق در جدول زیر آمده است:
جدول (4-11) آزمون نرمال بودن متغیرها
متغیرها
آماره آزمون
سطح معناداری (Sig)
هوشمندی رقابتی (متغیر مستقل)
045/0
051/0
وفاداری مشتریان (متغیر وابسته)
038/0
066/0
براساس نتایج جدول فوق، چون سطح معناداری در متغیرهای “هوشمندی رقابتی و وفاداری مشتریان” بیشتر از 05/0 است، شواهدی مبنی بر رد فرضیه Ho وجود نداشته، و نرمال بودن توزیع این متغیرها در نمونه مورد مطالعه پذیرفته می‌شود. همانطور که مشاهده گردید شرط نرمال بودن توزیع متغیر وابسته نیز برقرار است.
بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل
در خصوص بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل نیز از آزمون هم خطی63 متغیرهای مستقل استفاده می‌شود.
جدول (4-12) پیش‌فرض‌های مدل رگرسیونی
متغیرها
تلورانس
تورم واریانس
شاخص وضعیت
مقدار ویژه
برنامه ریزی و تمرکز
275/0
634/3
219/12
033/0
جمع آوری اطلاعات
296/0
382/3
372/18
015/0
تجزیه و تحلیل بازار
357/0
798/2
700/20
012/0
ارتباطات
301/0
320/3
587/24
008/0
همان طور که می توان مشاهده کرد، تولرانس64 و عامل تورم واریانس65 (VIF)، در جدول فوق قید گردیده‌اند. هرچقدر تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می‌شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می‌شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش بینی نامناسب سازد (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391، ص 125).
همان طور که پیدا است، مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می دهد همبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می‌شود. شاخص های وضعیت با مقدار بیشتراز 30 بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود آن است (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391: 126).
از آنجایی که در جدول فوق، هیچ یک از مقادیر ویژه کوچک (نزدیک به صفر) نیستند، امکان همبستگی داخلی بین متغیرها وجود ندارد. همچنین به دلیل کوچک تر بودن همه شاخص های وضعیت نسبت به 30، بیانگر عدم مشکل جدی در استفاده از رگرسیون است.
4-5 فرضیات تحقیق
4-5-1 فرضیه اصلی:
هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم.
فرض این آزمون به زبان آماری به شرح زیر است:
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
در این فرضیه برای ورود متغیر ها در رگرسیون از روش یک مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جداول زیر آمده است:
جدول (4-19) خلاصه مدل رگرسیون
مدل
ضریب همبستگی چند گانه
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
1
466/0
217/0
215/0
68060/0
در جدول بالا، مقادیرضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وخطای معیار تخمین آورده شده است. ضریب تعیین در واقع درصد تغییر پذیری کل به علت رگرسیون روی x است که در اینجا برابر با 217/0 می باشد.
جدول (4-20) تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
منبع
مجموع مربعات
درجات آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
024/49
1
024/49
833/105
000/0
مانده
950/176
382
463/0
کل
974/225
383
از جدول تحلیل واریانس به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده می شود. فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
{█(H_0:ندارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه@H_1:دارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه)┤
از آنجا که سطح معنا داری مدل رگرسیون، از مقدار مفروض 05/0=α کوچکتر است، H_0 رد شده و فرض خطی بودن رابطه دو متغیر تایید می شود و مدل رگرسیونی مورد نظر معنادار می باشد.
جدول (4-21) ضرایب مدل رگرسیونی
متغیرها
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری
B
انحراف استاندارد
Beta
مقدار ثابت
874/1
176/0
466/0
668/10
000/0
هوشمندی رقابتی
472/0
046/0
287/10
000/0
با توجه به نتایج جدول فوق، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 05/0، فرض H1 مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار داشتن هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان تایید می شود.
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x 472/0 + 874/1 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که هوشمندی رقابتی دارای اثر مثبت و مستقیم بر وفاداری مشتریان می‌باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر، 466/0 واحد تغییر در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. یا به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در این متغیر، 466/0 واحد افزایش در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
4-5-2 فرضیات فرعی پژوهش
فرضیه فرعی اول: برنامه ریزی و تمرکز بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم.
فرض این آزمون به زبان آماری به شرح زیر است:
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
در این فرضیه برای ورود متغیر ها در رگرسیون از روش یک مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جداول زیر آمده است:
جدول (4-19) خلاصه مدل رگرسیون
مدل
ضریب همبستگی چند گانه
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
1
411/0
169/0
166/0
70130/0
در جدول بالا، مقادیرضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وخطای معیار تخمین آورده شده است. ضریب تعیین در واقع درصد تغییر پذیری کل به علت رگرسیون روی x است که در اینجا برابر با 169/0 می باشد.
جدول (4-20) تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
منبع
مجموع مربعات
درجات آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
100/38
1
100/38
468/77
000/0
مانده
874/187
382
492/0
کل
974/225
383
از جدول تحلیل واریانس به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده می شود. فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
{█(H_0:ندارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه@H_1:دارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه)┤
از آنجا که سطح معنا داری مدل رگرسیون، از مقدار مفروض 05/0=α کوچکتر است، H_0 رد شده و فرض خطی بودن رابطه دو متغیر تایید می شود و مدل رگرسیونی مورد نظر معنادار می باشد.
جدول (4-21) ضرایب مدل رگرسیونی
متغیرها
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری
B
انحراف استاندارد
Beta
مقدار ثابت
316/2
155/0
411/0
930/14
000/0
برنامه ریزی و تمرکز
358/0
041/0
802/8
000/0
با توجه به نتایج جدول فوق، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 05/0، فرض H1 مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار داشتن برنامه ریزی و تمرکز بر وفاداری مشتریان تایید می شود.
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x 358/0 + 316/2 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که برنامه ریزی و تمرکز دارای اثر مثبت و مستقیم بر وفاداری مشتریان می‌باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر، 411/0 واحد تغییر در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. یا به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در این متغیر، 411/0 واحد افزایش در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: برنامه ریزی و تمرکز بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم: جمع آوری اطلاعات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم.
فرض این آزمون به زبان آماری به شرح زیر است:
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
در این فرضیه برای ورود متغیر ها در رگرسیون از روش یک مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جداول زیر آمده است:
جدول (4-19) خلاصه مدل رگرسیون
مدل
ضریب همبستگی چند گانه
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
1
465/0
216/0
214/0
68098/0
در جدول بالا، مقادیرضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وخطای معیار تخمین آورده شده است. ضریب تعیین در واقع درصد تغییر پذیری کل به علت رگرسیون روی x است که در اینجا برابر با 216/0 می باشد.
جدول (4-20) تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
منبع
مجموع مربعات
درجات آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
829/48
1
829/48
295/105
000/0
مانده
145/177
382
464/0
کل
974/225
383
از جدول تحلیل واریانس به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده می شود. فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
{█(H_0:ندارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه@H_1:دارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه)┤
از آنجا که سطح معنا داری مدل رگرسیون، از مقدار مفروض 05/0=α کوچکتر است، H_0 رد شده و فرض خطی بودن رابطه دو متغیر تایید می شود و مدل رگرسیونی مورد نظر معنادار می باشد.
جدول (4-21) ضرایب مدل رگرسیونی
متغیرها
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری
B
انحراف استاندارد
Beta
مقدار ثابت
873/1
176/0
465/0
637/10
000/0
جمع آوری اطلاعات
463/0
045/0
261/10
000/0
با توجه به نتایج جدول فوق، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 05/0، فرض H1 مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار داشتن جمع آوری اطلاعات بر وفاداری مشتریان تایید می شود.
تاثیر مثبت و معناداری