مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود.
هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده های بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه می شود. سپس مقدار بحرانی با توجه به سطح خطا و نوع توزیع از جداول مندرج در پیوست های کتاب آماری محاسبه می شود. در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق بررسی و نتایج تحلیل می شود.
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی
الف- جنسیت
پس از جمع آوری داده ها مشاهده می کنیم که 250 نفر (1/65 درصد) پاسخ دهندگان مرد و 97 نفر (3/25 درصد) زن هستند. 37 نفر (6/9 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
مرد
250
1/65
1/65
زن
97
3/25
4/90
بدون پاسخ
37
6/9
100
جمع
384
100
نمودار استوانه ای (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان
ب- سن
پس از جمع آوری داده ها مشاهده گردید که 9 نفر (3/2 درصد) از پاسخ دهندگان کمتر از 20 سال، 67 نفر (4/17 درصد) بین 20 تا 25 سال، 82 نفر (4/21 درصد) بین 25 تا 30 سال، 77 نفر (1/20 درصد) بین 30 تا 35 سال، 75 نفر (5/19 درصد) بین 35 تا 40 سال و 46 نفر (12 درصد) هم 40 سال و بالاتر هستند. 28 نفر (3/7 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-2) فراوانی سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
کمتر از 20 سال
9
3/2
3/2
20 تا 25 سال
67
4/17
7/19
25 تا 30 سال
82
4/21
1/41
30 تا 35 سال
77
1/20
2/61
35 تا 40 سال
75
5/19
7/80
40 سال و بالاتر
46
12
7/92
بدون پاسخ
28
3/7
100
جمع
384
100
نمودار استوانه ای (4-2) سن پاسخ دهندگان
ج- میزان تحصیلات
پس از جمع آوری اطلاعات مشاهده گردید که میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به شرح زیر است: 42 نفر (9/10 درصد) زیر دیپلم، 107 نفر (9/27 درصد) دارای مدرک دیپلم، 59 نفر (4/15 درصد) دارای مدرک فوق دیپلم، 116 نفر (2/30 درصد) دارای مدرک لیسانس و 29 نفر (6/7 درصد) هم دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند. 31 نفر (1/8 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-3) فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
زیر دیپلم
42
9/10
9/10
دیپلم
107
9/27
8/38
فوق دیپلم
59
4/15
2/54
لیسانس
116
2/30
4/74
فوق لیسانس و بالاتر
29
6/7
82
بدون پاسخ
31
1/8
100
جمع
384
100
نمودار استوانه ای (4-3) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
4-2-2 متغیرهای مورد تحقیق
الف- متغیر مستقل “هوشمندی رقابتی”
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر هوشمندی رقابتی را نشان می دهد:
جدول (4-5) آمار توصیفی هوشمندی رقابتی
معیار
تعداد
میانگین
انحراف معیار
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
هوشمندی رقابتی
384
75/3
757/0
81/3
06/4
81/1
00/5
از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر هوشمندی رقابتی 75/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 757/0 می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که 37 نفر (6/9 درصد) از پاسخگویان میزان هوشمندی رقابتی را کم، 98 نفر (5/25 درصد) تا حدودی، 184 نفر (9/47 درصد) زیاد و 65 نفر (9/16 درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
جدول (4-6) فراوانی هوشمندی رقابتی
هوشمندی رقابتی
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
خیلی کم
کم
37
6/9
6/9
تا حدودی
98
5/25
2/35
زیاد
184
9/47
1/83
خیلی زیاد
65
9/16
100
جمع
384
100
در ادامه به بررسی شاخص های مربوط به متغیر مستقل “هوشمندی رقابتی” می پردازیم:
1- برنامه ریزی و تمرکز
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر برنامه ریزی و تمرکز را نشان می دهد:
جدول (4-5) آمار توصیفی برنامه ریزی و تمرکز
معیار
تعداد
میانگین
انحراف معیار
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
برنامه ریزی و تمرکز
384
70/3
879/0
75/3
75/3
00/1
00/5
از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر برنامه ریزی و تمرکز 70/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 879/0 می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که 10 نفر (6/2 درصد) از پاسخگویان میزان برنامه ریزی و تمرکز را خیلی کم، 30 نفر (8/7 درصد) کم، 111 نفر (9/28 درصد) تا حدودی، 175 نفر (6/45 درصد) زیاد و 58 نفر (1/15 درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
جدول (4-6) فراوانی برنامه ریزی و تمرکز
برنامه ریزی و تمرکز
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
خیلی کم
10
6/2
6/2
کم
30
8/7
4/10
تا حدودی
111
9/28
3/39
زیاد
175
6/45
9/84
خیلی زیاد
58
1/15
100
جمع
384
100
2- جمع آوری اطلاعات
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر جمع آوری اطلاعات را نشان می دهد:
جدول (4-5) آمار توصیفی جمع آوری اطلاعات
معیار
تعداد
میانگین
انحراف معیار
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
جمع آوری اطلاعات
384
82/3
771/0
00/4
50/4
00/2
00/5
از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر جمع آوری اطلاعات 82/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 771/0 می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که 29 نفر (6/7 درصد) از پاسخگویان میزان جمع آوری اطلاعات را کم، 109 نفر (4/28 درصد) تا حدودی، 188 نفر (0/49 درصد) زیاد و 58 نفر (1/15 درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
جدول (4-6) فراوانی جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
خیلی کم
کم
29
6/7
6/7
تا حدودی
109
4/28
9/35
زیاد
188
49
9/84
خیلی زیاد
58
1/15
100
جمع
384
100
3- تجزیه و تحلیل بازار
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر تجزیه و تحلیل بازار را نشان می دهد:
جدول (4-5) آمار توصیفی تجزیه و تحلیل بازار
معیار
تعداد
میانگین
انحراف معیار
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
تجزیه و تحلیل بازار
384
72/3
794/0
75/3
75/3
50/1
00/5
از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر تجزیه و تحلیل بازار 72/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 794/0 می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که 3 نفر (8/0 درصد) از پاسخگویان میزان تجزیه و تحلیل بازار را خیلی کم، 35 نفر (1/9 درصد) کم، 117 نفر (5/30 درصد) تا حدودی، 178 نفر (4/46 درصد) زیاد و 51 نفر (3/13 درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
جدول (4-6) فراوانی تجزیه و تحلیل بازار
تجزیه و تحلیل بازار
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
خیلی کم
3
8/0
8/0
کم
35
1/9
9/9
تا حدودی
117
5/30
4/40
زیاد
178
4/46
7/86
خیلی زیاد
51
3/13
100
جمع
384
100
4- ارتباطات
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر ارتباطات را نشان می دهد:
جدول (4-5) آمار توصیفی ارتباطات
معیار
تعداد
میانگین
انحراف معیار
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
ارتباطات
384
75/3
909/0
75/3
75/3
00/1
00/5
از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر ارتباطات 75/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 909/0 می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که 9 نفر (3/2 درصد) از پاسخگویان میزان ارتباطات را خیلی کم، 42 نفر (9/10 درصد) کم، 91 نفر (7/23 درصد) تا حدودی، 176 نفر (8/45 درصد) زیاد و 66 نفر (2/17 درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
جدول (4-6) فراوانی ارتباطات
ارتباطات
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
خیلی کم
9
3/2
3/2
کم
42
9/10
3/13
تا حدودی
91
7/23
37
زیاد
176
8/45
8/82
خیلی زیاد
66
2/17
100
جمع
384
100
ب- متغیر وابسته “وفاداری مشتریان”
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر وفاداری مشتریان را نشان می دهد:
جدول (4-5) آمار توصیفی وفاداری مشتریان
معیار
تعداد
میانگین
انحراف معیار
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
وفاداری مشتریان
384
64/3
768/0
68/3
13/3
31/1
00/5
از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر وفاداری مشتریان 64/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 768/0 می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که 5 نفر (3/1 درصد) از پاسخگویان میزان وفاداری مشتریان را خیلی کم، 24 نفر (3/6 درصد) کم، 132 نفر (4/34 درصد) تا حدودی، 172 نفر (8/44 درصد) زیاد و 51 نفر (3/13 درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
جدول (4-6) فراوانی وفاداری مشتریان
وفاداری مشتریان
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
خیلی کم
5
3/1
3/1
کم
24
3/6
6/7
تا حدودی
132
4/34
9/41
زیاد
172
8/44
7/86
خیلی زیاد
51
3/13
100
جمع
384
100
4-4 آزمون فرضیه های پژوهش
هدف از آزمون فرض های آماری تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از دادها های نمونه، حدسی که در باره خصوصیتی از جامعه می زنیم تأیید می‌شود، یا خیر. این حدس بنا به هدف تحقیق، نوعاً شامل ادعایی درباره مقدار یک پارامتر جامعه است. بنابراین یک فرض آماری ممکن است پذیرفته و یا رد شود.
برای فرضیات این تحقیق، محقق از تکنیک آماری رگرسیون خطی ساده استفاده نموده است. روش رگرسیون خطی ساده رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیر مستقل را توضیح می دهد.
اما در صورتی محقق می تواند از رگرسیون خطی استفاده کند که شرایط زیر محقق شده باشد:
میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد. به عبارت دیگر E(ei) = o.
واریانس خطاها ثابت باشد. به عبارت دیگر، v(ei) = σ2.
مفروضات 1 و 2 بدین معنی است که توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
بین خطاهای مدل، همبستگی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر COV (ej, ei) = o.
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم خطی نباشند).
در ادامه به بررسی شرایط فوق در نمونه مورد مطالعه می پردازیم:
بررسی نرمال بودن توزیع خطاها
با مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال، مشاهده می‌شود که توزیع خطاها تقریباً نرمال است، پس می توان از رگرسیون استفاده کرد.
نمودار (4-11) مقایسه توزیع خطاها با توزیع نرمال
بررسی استقلال خطاها
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون62 استفاده می‌شود. مقدار آماره این آزمون، در دامنه 0 و 4+ قرار دارد. چنانچه این آماره در بازۀ 5/1 یا 5/2 قرار گیرد Ho آزمون