تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس قانونی)
پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک.
اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالی.
به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
صدور دستور خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره:فروش اموال غیرمنقول بانک با تصویب مجمع عمومی بانک امکان پذیر است.
تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات مالی، اعتباری و بانکی، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
پیشنهاد در خصوص مطالبات مشکوک الوصول ولاوصول و همچنین تخفیف یا بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل و متفرعات مطالبات به مجمع عمومی.
هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
 ماده 19-وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر ا ست:
نمایندگی بانک در برابر سایر اشخاص، ادارات، سازمانها، نهادها، موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی.
افتتاح انواع حساب نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور و استفاده از آن به نام بانک.
انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبدیل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاری و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک.
وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک.
اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن.
رهن گذاردن اموال بانک اعم از اموال منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً.
طرح، اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی و یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و در کلیه دادگاه ها و مراجع و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی، تجدیدنظر فرجامی با حق مصالحه و سازش، تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین دلیل، اعتراض به رأی صادره در کلیه مراحل، اعاده دادرسی، واخواست اوراق تجاری، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار صلح یا بدون آن و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، دعوی اعسار، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به به نفع بانک در دادگاهها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک، تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله وکیل یا نماینده.
تبصره:  حق مصالحه و سازش نسبت به دعوی و یا ارجاع آن به داوری منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره بانک و با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
قبول تعهد، ظهرنویسی و قبولی پرداخت.
نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی و اداری بانک.
صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات مجمع و هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ارایه پیشنهادهای لازم به هیئت مدیره و ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.
صدور بخشنامه در چارچوب مقررات.
موافقت با مأموریت و انتقال کارکنان بانک به سایر دستگاه ها، موسسات و شرکت ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
مدیر عامل می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به یک یا چند نفر از مسئولان یا کارکنان بانک تفویض نماید.
 ماده 20-رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای موظف هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دیگری داشته باشند.
 ماده 21-مجمع عمومی بانک در هر سال حسابرس بانک را برای مدت یکسال به سمت بازرس قانونی انتخاب می نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی با مجمع عمومی است.
 ماده 22-وظایف بازرسان قانونی به شرح زیر می باشد:
نظارت بر اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه بانک و سایر مقررات مربوط.
رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بانک و تهیه گزارش های لازم جهت تقدیم به مجمع عمومی.
رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده 23-اختیارات بازرسان به شرح زیر می باشد:
بازرسان قانونی می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند.
بازرسان قانونی می توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی های بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
بازرسان قانونی حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند ولی می توانند نظریات خود را کتباً به مدیر عامل یا هیئت مدیره اطلاع دهند.
در مواردی که بازرسان قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند، می توانند پس از جلب موافقت رئیس مجمع عمومی به هزینه بانک، یک یا چند نفر را موقتاً دعوت نمایند.
هرگونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور بانکی داشته باشند کتباً به نظر مدیر عامل و هیئت مدیره بانک خواهد رسید و هر گاه در رفع آن از طرف مدیر عامل یا هیئت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را طی گزارش به مجمع عمومی تقدیم می نمایند.
تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی باید در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیئت مدیره در مواقع لزوم می تواند بازرسان قانونی را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل موردنظر تشکیل جلسه دهند.
بازرسان در مورد انجام وظایف و مفاد گزارش خود در برابر مراجع قانونی، سهام داران و اشخاص ثالث ذی نفع مسئول هستند.
 ماده 24-چگونگی ترازنامه و حساب سود و زیان، میزان اندوخته قانونی، میزان استهلاک اموال بانک، همچنین نحوه و اصول حسابداری بانک بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و سایر قوانین و مقررات مربوط و اصول پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
 
ماده 25-سود خالص بانک در هر سال عبارت از درآمد حاصل در همان سال پس از کسر هزینه ها، استهلاک و ذخیره ها و مالیات متعلقه می باشد. سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف می شود.
ماده 26-سال مالی بانک از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود. اولین سال مالی بانک از تاریخ تشکیل آغاز و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد.
 ماده 27-کلیه دارایی های شعب صندوق تعاون، مطالبات و دیون صندوق تعاون، جزء دارایی، مطالبات و دیون بانک محسوب می شود و بانک در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت جانشین صندوق تعاون می باشد.
 ماده 28-مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور می باشد.
 ماده 29-کلیه عملیات حسابهای جاری، اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره است و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره خواهد بود و مکاتبات بانک با امضای ثابت مدیر عامل بانک است.
 این اساسنامه به موجب نامه شماره 88/30/33733 مورخ 1388/04/24 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است.
2-4-3-4 منشور اخلاقی کارکنان بانک توسعه تعاون 
با استعانت از آیه شریفه ” تعاونوا علی البر و التقوی” ما مفتخریم در بانکی خدمت رسانی کنیم که در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش مردمی تعاون در اقتصاد کشور تشکیل شده است. 
خداوند منان را سپاس گزاریم که سرانجام در سایه تلاش خدمت گزاران دلسوز نظام و مسئولین بخش تعاون کشور و به ویژه اهتمام مستمر دولت محترم نهم جمهوری اسلامی، آروزی دیرینه تعاونگران این مرز و بوم جهت تشکیل بانک توسعه تعاون برای تحقق برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامه عمل به خود پوشیده است. 
ما معتقدیم که خدمت صادقانه به مردم عبادت و پاسخگو بودن در برابر آنان وظیفه است. 
ما بر این باوریم که اندیشه خدمت صادقانه به مردم مقدمه  ای برای فعالیت اثر بخش خواهد بود.
هدف ما در این بانک بر این است که بین حرف و عمل مبتنی بر قانون فاصله ای نباشد. 
مشتریان با ارزشترین سرمایه بانک توسعه تعاون و رضایت آنان بالاترین سرمایه و اعتبار اجتماعی برای ما می باشد.
رعایت اصول صداقت، درستی، امانتداری، رازداری و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان سرلوحه گفتار و کردار کارکنان بانک توسعه تعاون است. 
رعایت نظم و انضباط، وقت شناسی، آراستگی ظاهر و ادب و احترام به مشتریان معرف شخصیت سازمانی و اجتماعی ما است. 
روان سازی و سرعت بخشی در روند ارائه خدمات به مشتریان همراه با سعی و تلاش مستمر در ارتقاء بخشی سطح کمی و کیفی خدمات با استفاده از فناوری روز بانکداری از هدف های  اساسی  این بانک است. 
رعایت قوانین و مقررات و دوری جویی از هرگونه اعمال سلایق شخصی و غیر مسئولانه به صورت جدی سرلوحه کار در سطح بانک توسعه تعاون می باشد. 
رعایت عدالت و انصاف و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان امور و فعالیت ها، ضمن حفظ کرامت انسانی مردم و مشتریان، راهگشای ما خواهد بود. 
در ارائه خدمات بهینه به مشتریان دقیق و ساعی خواهیم بود و با آموزش مستمر در جهت ارتقاء دانش فنی و تخصصی  و میزان آگاهی  و اطلاع خود تلاش می کنیم.
با اعتماد سازی و افزایش میزان اطمینان مشتریان، ضمن جلب رضایت مندی آنان موجبات رشد، کارایی و بهره وری بانک را فراهم خواهیم کرد. 
با کمال خوشرویی و متانت از ارباب رجوع استقبال، با صبر و حوصله خواسته های او را می شنویم و پس از انجام کار با گشاده رویی او را بدرقه خواهیم کرد. 
 
2-5 پیشینه تحقیق
2-5-1 پیشینه خارجی تحقیق
پژوهشی تحت عنوان “هوشمندی رقابتی و رابطه آن با اثربخشی بازاریابی شرکت های بزرگ نیجریه ای”، توسط نوکا و فرانسیس انجام گرفته است. در این پژوهش برای هوشمندی رقابتی متغیرهای (فرصت های بازار، تهدیدات رقبا، ریسک های رقابتی، فرضیات محوری و آسیب پذیری کلیدی) تعریف شده استنتایج این مطالعه نشان می دهد که بین هوشمندی رقابتی و اثربخشی بازاریابی شرکت های بزرگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (نوکا و فرانسیس59، 2009)
گوناریز و استاثاکوپولوس در سال 2004 در تحقیقات که انجام دادند نشان دادند که وفاداری نگرشی ممکن است به افزایش وفاداری رفتاری منجر شود. وفاداری به برند تجاری، هدف غایی شرکتی است که دارای محصولی با علامت تجاری ویژه است. اولویتیا ترجیح خریدیک برند خاص در یک قفسه محصول توسط مشتری، وفاداری به برند نام دارد. مشتریان دریافته اند که مارک تجاری مورد نظرشان به آنها طرح و ترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می کند. این ادراک مشتری پایه و اساسی برای تکرار خریدهای جدید می شود. وفاداران به یک برند