ری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x 463/0 + 873/1 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که جمع آوری اطلاعات دارای اثر مثبت و مستقیم بر وفاداری مشتریان می‌باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر، 465/0 واحد تغییر در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. یا به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در این متغیر، 465/0 واحد افزایش در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: جمع آوری اطلاعات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم: تجزیه و تحلیل بازار بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم.
فرض این آزمون به زبان آماری به شرح زیر است:
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
در این فرضیه برای ورود متغیر ها در رگرسیون از روش یک مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جداول زیر آمده است:
جدول (4-19) خلاصه مدل رگرسیون
مدل
ضریب همبستگی چند گانه
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
1
342/0
117/0
114/0
72281/0
در جدول بالا، مقادیرضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وخطای معیار تخمین آورده شده است. ضریب تعیین در واقع درصد تغییر پذیری کل به علت رگرسیون روی x است که در اینجا برابر با 117/0 می باشد.
جدول (4-20) تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
منبع
مجموع مربعات
درجات آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
395/26
1
395/26
521/50
000/0
مانده
579/199
382
522/0
کل
974/225
383
از جدول تحلیل واریانس به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده می شود. فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
{█(H_0:ندارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه@H_1:دارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه)┤
از آنجا که سطح معنا داری مدل رگرسیون، از مقدار مفروض 05/0=α کوچکتر است، H_0 رد شده و فرض خطی بودن رابطه دو متغیر تایید می شود و مدل رگرسیونی مورد نظر معنادار می باشد.
جدول (4-21) ضرایب مدل رگرسیونی
متغیرها
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری
B
انحراف استاندارد
Beta
مقدار ثابت
414/2
177/0
342/0
638/13
000/0
تجزیه و تحلیل بازار
330/0
046/0
108/7
000/0
با توجه به نتایج جدول فوق، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 05/0، فرض H1 مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار داشتن تجزیه و تحلیل بازار بر وفاداری مشتریان تایید می شود.
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x 330/0 + 414/2 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که تجزیه و تحلیل بازار دارای اثر مثبت و مستقیم بر وفاداری مشتریان می‌باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر، 342/0 واحد تغییر در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. یا به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در این متغیر، 342/0 واحد افزایش در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: تجزیه و تحلیل بازار بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی چهارم: ارتباطات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم.
فرض این آزمون به زبان آماری به شرح زیر است:
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
در این فرضیه برای ورود متغیر ها در رگرسیون از روش یک مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جداول زیر آمده است:
جدول (4-19) خلاصه مدل رگرسیون
مدل
ضریب همبستگی چند گانه
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
1
462/0
214/0
212/0
68201/0
در جدول بالا، مقادیرضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وخطای معیار تخمین آورده شده است. ضریب تعیین در واقع درصد تغییر پذیری کل به علت رگرسیون روی x است که در اینجا برابر با 214/0 می باشد.
جدول (4-20) تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
منبع
مجموع مربعات
درجات آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
293/48
1
293/48
827/103
000/0
مانده
680/177
382
465/0
کل
974/225
383
از جدول تحلیل واریانس به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده می شود. فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
{█(H_0:ندارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه@H_1:دارد وجود متغیر دو بین خطی رابطه)┤
از آنجا که سطح معنا داری مدل رگرسیون، از مقدار مفروض 05/0=α کوچکتر است، H_0 رد شده و فرض خطی بودن رابطه دو متغیر تایید می شود و مدل رگرسیونی مورد نظر معنادار می باشد.
جدول (4-21) ضرایب مدل رگرسیونی
متغیرها
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری
B
انحراف استاندارد
Beta
مقدار ثابت
180/2
148/0
462/0
743/14
000/0
ارتباطات
391/0
038/0
190/10
000/0
با توجه به نتایج جدول فوق، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 05/0، فرض H1 مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار داشتن ارتباطات بر وفاداری مشتریان تایید می شود.
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H
بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x 391/0 + 180/2 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که ارتباطات دارای اثر مثبت و مستقیم بر وفاداری مشتریان می‌باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر، 462/0 واحد تغییر در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. یا به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در این متغیر، 462/0 واحد افزایش در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: ارتباطات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
نتیجه گیری، مرحله نهایی کار عملی تحقیق است. این مرحله به چند دلیل حائز اهمیت خاص است. همه نتایج تحقیق در این قسمت مشخص می‌شوند، این قسمت خلاصه ای از یافته ها و ایده های کامل فرآیند علمی تحقیق است و مهمتر از همه اینکه حاصل تحقیق، آن چیزی است که در نتیجه گیری بدست می‌آید. با توجه به این نکات، در نتیجه گیری پس از مرور چارچوب و روند تحقیق، نتایج حاصل از تحقیق ارائه می‌گردد. در نهایت پیشنهادهای قابل ارائه بر اساس شناخت های بدست آمده ارائه می‌گردد. بدین ترتیب می‌توان گفت که در نتیجه گیری تحقیق سه اقدام انجام می‌شود.
مرور چارچوب تحقیق
نتیجه گیری
تدوین پیشنهادات قابل ارائه
5-2 خلاصه تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر ((بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان همدان)) بوده است. در راستای انجام تحقیق، بعد از مطالعات مقدماتی در مبنای نظری و پژوهشی و استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران به منظور ارائه مفهوم آشنایی از هوشمندی رقابتی و وفاداری مشتریان، فصل دوم تحقیق شکل گرفت . پس از آن به منظور تعیین میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان، جامعه آماری تعیین و نمونه گیری انجام شد.
سپس پرسشنامه هایی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات طراحی شد که با توزیع نمونه ای مقدماتی از آن و استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و استاد ارجمند، از پایایی و روایی آن اطمینان حاصل شد.
به این ترتیب فعالیت میزانی با توزیع پرسشنامه ها در جامعه آماری شروع و به جمع آوری آنها خاتمه یافت در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای اس پی اس اس استفاده گردید.
فصل اول مربوط به طرح تحقیق می‌باشد که در آن ضمن بیان و تعریف موضوع به اهمیت و ضرورت موضوع پرداخته شده، اهداف، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق و همچنین واژه های اساسی به طور کلی بیان شده است.
در فصل دوم مروری به طور فشرده بر ادبیات تحقیق در زمینه تحقیق دارد و ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده در این زمینه، مروری مختصر بر تحقیقات تجربی انجام شده در کشورها که به نوعی به موضوع تحقیق مربوط می‌شوند، عرضه شده است.
در فصل سوم، توضیح تفضیلی درباره روش تحقیق و مدل های مورد استفاده در آزمون فرضیات ارائه می‌کند و اهم روش های گرداوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و محاسبات انجام شده را نشان می دهد.
در فصل چهارم داده ها و اطلاعات با استفاده از روش ها و مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج ان ارائه می‌گردد.
در فصل پنجم که همین فصل می‌باشد به بررسی نتایج تحقیق پرداخته می‌شود، در این فصل ضمن بیان خلاصه ای از تحقیق، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، پیشنهاد های مربوطه ارائه گردیده است.
5-3 یافته های پژوهش
5-3-1 آمار توصیفی
جنسیت
بر اساس نتیجه جدول فراوانی متغیر جنسیت،250 نفر (1/65 درصد) پاسخ دهندگان مرد و 97 نفر (3/25 درصد) زن هستند. 37 نفر (6/9 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
سن
بر اساس نتیجه جدول فراوانی متغیر سن، 9 نفر (3/2 درصد) از پاسخ دهندگان کمتر از 20 سال، 67 نفر (4/17 درصد) بین 20 تا 25 سال، 82 نفر (4/21 درصد) بین 25 تا 30 سال، 77 نفر (1/20 درصد) بین 30 تا 35 سال، 75 نفر (5/19 درصد) بین 35 تا 40 سال و 46 نفر (12 درصد) هم 40 سال و بالاتر هستند. 28 نفر (3/7 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
میزان تحصیلات
بر اساس نتیجه جدول فراوانی متغیر تحصیلات، پس از جمع آوری اطلاعات مشاهده گردید که میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به شرح زیر است: 42 نفر (9/10 درصد) زیر دیپلم، 107 نفر (9/27 درصد) دارای مدرک دیپلم، 59 نفر (4/15 درصد) دارای مدرک فوق دیپلم، 116 نفر (2/30 درصد) دارای مدرک لیسانس و 29 نفر (6/7 درصد) هم دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند. 31 نفر (1/8 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
متغیر هوشمندی رقابتی
بر اساس نتیجه جدول معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر هوشمندی رقابتی، از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر هوشمندی رقابتی 75/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 757/0 می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که 37 نفر (6/9 درصد) از پاسخگویان میزان هوشمندی رقابتی را کم، 98 نفر (5/25 درصد) تا حدودی، 184 نفر (9/47 درصد) زیاد و 65 نفر (9/16 درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
برنامه ریزی و تمرکز
بر اساس نتیجه جدول معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر برنامه ریزی و تمرکز، از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر برنام