فرایند انتخاب یک نمونه از جامعه تعریف شده، با این هدف که نمونه دقیقا معرف جامعه مورد نظر باشد، نمونه گیری گفته می شود (گال و همکاران، 1386، به نقل از تجری، 1392) . روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای تصادفی است. روش نمونه گیری به این صورت بود که ابتدا با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 310نفر از این دانشجویان انتخاب شدند. سپس تعداد دانشجویان در دانشکده های علوم انسانی، هنر و معماری و فنی و مهندسی و هم چنین هر جنسیت مشخص گردید. نسبت درصد و سهم هر کدام از طبقات در کل جمعیت جامعه حساب شد، سپس با توجه به نسبت و سهم هر طبقه در جامعه نسبت و درصد سهم آن طبقه در افراد نمونه معین گردید و در نهایت با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد افراد نمونه هر طبقه از بین کل افراد همان طبقه انتخاب شد.
جدول 3-2: نمونه آماری بر اساس نسبت و تعداد کل دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر حسب جنسیت و نوع دانشکده
دانشکده
نسبت نمونه
تعداد نمونه
کارشناسی
علوم انسانی
زن
35%
43
مرد
65%
81
هنر و معماری
زن
37%
22
مرد
63%
37
فنی- مهندسی
زن
62%
35
مرد
38%
22
مجموع
1158
کارشناسی ارشد
علوم انسانی
زن
32%
10
مرد
68%
21
هنر و معماری
زن
38%
11
مرد
62%
18
فنی- مهندسی
زن
65%
6
مرد
35%
4
مجموع
336
جمع کل
1494
3-5-
3-5- ابزارگردآوری داده ها
بدون شک یکی از اساسی ترین بخش های هر تحقیق، ابزار گردآوری داده ها است که می تواند تاثیر اساسی بر نتایج تحقیق بگذارد. استفاده از ابزار این امکان را به ما می دهدکه داد ه ها را گر دآوری کنیم. همچنین نتیجه تحقیق نیز مستقیما به ابزار گرد آوری داده ها بر می گردد. لذا، انتخاب، تدوین و شیوه به کارگیری ابزار گردآوری داده ها می تواند صحت نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر جهت حصول به هدف از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که به بررسی نگرش دانشجویان می پردازد. این پرسشنامه دارای 24 سوال و 3 بعد است که ابعاد آن مؤلفه های خلاقیت، مشارکت گروهی و بر انگیختگی را مورد سنجش قرار می دهد. ماده‌های این پرسشنامه از نوع آزمون های «بسته پاسخ» پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت (کاملا مخالفم= 1 تا کاملا موافقم=5) می‌باشد. نحوه‌ی تدوین مؤلفه‌ها بدین صورت بودکه ابتدا با استفاده از بررسی جامع ادبیات در مورد موضوع پژوهش مؤلفه های مربوط به هر بعد (خلاقیت، مشارکت گروهی و برانگیختگی) انتخاب گردید و طی چند مرحله مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید. در انتهای پرسشنامه یک سوال باز پاسخ آورده شد و از پاسخگو خواسته شد تا نظر خود را به صورت تشریحی بیان نماید. این سؤال باز پاسخ به موضوع میزان سامان بخشی به ارزش های والای انسانی، خواسته ها و تلاش های فردی دانشجویان با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری دانشگاه می پردازد.
جدول شماره3-3: سوال های مرتبط با هر یک از مولفه های خلاقیت
تعداد گویه ها
شماره سوال ها
مولفه ها
2
1و2
تازگی
2
3و4
سودمندی
1
5
قابل اعتماد بودن
1
6
دسترسی آسان
1
7
تعاملی بودن
1
8
ایجاد رغبت
1
9
تحریک قوه ابتکار
1
10
توسعه استعدادهای خلاق
1
11
پویایی
1
12
انعطاف پذیری
جدول شماره 3-4: سوال های مرتبط با هریک از مولفه های مشارکت گروهی
تعداد گویه ها
شماره سوال ها
مولفه ها
1
13
افزایش اعتماد اجتماعی
1
14
احساس تعلق اجتماعی
1
15
کاهش احساس بیگانگی اجتماعی
1
16
آینده نگری
1
17
مشارکت فعال در ابتکارات فرهنگی
14
تاثر گذار بودن (مثبت بودن)
جدول شماره 3-5: سوال های مرتبط با هر یک از مولفه های خود انگیختگی
تعداد گویه ها
شماره سوال ها
مولفه ها
1
18
افزایش انگیزش درونی
1
19
یادگیری
1
20
تصمیمات منحصر به فرد
1
21
مستقل و خودمختار عمل کردن
1
23
مسئولیت پذیری
1
22
ایجاد حس اعتماد به نفس
3-6- روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها
پرسشنامه باید از همان معیارهای اعتبار و پایایی سایر روش های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات آموزشی بر خوردار باشد (گال و همکاران، 1386به نقل ازتجری، 1392) . لذا در این قسمت سعی بر آن شده تا نحوه تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها، توضیح داده شود. پایایی که از آن با عناوین تکرارپذیری و دقت51 هم یاد می‌شود، در واقع پاسخ به این سؤال است” که در صورت تکرار اندازه‌گیری52 تا چه حد نتایج قبلی بدست می‌آید”پایایی به ما نشان مید‌هد که تا چه حد نتایج بدست آمده عاری از خطای تصادفی است. به بیان دیگر پایایی خطاهایی را نشان مید‌هد که از نوع تصادفی است و روایی متناظر به خطای سیستماتیک یا منظم است. در خصوص روایی این پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. به این ترتیب که محتوا و تک تک گویه ها ی پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید. برای تعیین پایایی اولیه قبل از اجرای گسترده، این پرسشنامه بر روی 30 نفر از دانشجویان دانشکده های مذکور به صورت کاملا تصادفی اجرا گردید که پایایی اولیه 80/0 بدست آمد که مطلوب بود. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده گردیدکه با استفاده از این روش اعتبار کل پرسشنامه 86/0 و اعتبار هر یک از ابعاد سه گانه خلاقیت، مشارکت گروهی و خود انگیختگی توسط نرم افزار spss به ترتیب 83/0، 80/0 و 75/0 به دست آمد.
3-7- شیوه تجزیه وتحلیل داده‏ها
این فصل شامل دوبخش می باشد، بخش اول شامل، آمار توصیفی است. در بخش آمار توصیفی، ابتدا مشخصات پاسخگویان (از جمله فراوانی و درصد برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده) ارائه گردید. سپس در جز دوم، در ارتباط با سوالات اصلی و فرعی پژوهش در حیطه آمار استنباطی آزمون تی‌تک نمونه‏ای برای بررسی میانگین نمونه ی مورد نظر با میانگین مورد انتظار (در اینجا3) ، آزمون تی مستقل برای مقایسه ی دو گروه مرد و زن و هم چنین دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از نظر دارا بودن ویژگی های مورد بررسی و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) استفاده شد آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه هنگامی به کار می رود که بخواهیم میانگینهای بیش از دو گروه از یک متغیر مستقل را مقایسه کنیم. هم چنین به کمک این آزمون می توانیم مقایسه های چند گانه را میان گروهها انجام دهیم در این پژوهش از آزمون F برای بررسی تفاوت میانگین دانشکده های علوم انسانی، هنر و معماری و فنی و مهندسی از نظر میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری و هم چنین تعیین تفاوت میان دانشکده ها و اولویت بندی میان دانشکده ها از نظر میزان رشد و ارتقا استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش، نسخه ی 20 نرم افزار آماری 53SPSS بود.
3-8. جمع بندی فصل
دراین فصل ضمن ارائه ی مقدمه، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ذکر گردید و در پایان شیوه ی تجزیه و تحلیل در بخش توصیفی و استنباطی، به طور کامل شرح داده شد.
فصل چهارم:
تحلیل داده‏ها
فصل چهارم: تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
این فصل شامل دو بخش می باشد، بخش اول شامل، آمار توصیفی است. در بخش آمار توصیفی، ابتدا مشخصات پاسخگویان (از جمله فراوانی و درصد برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده) ارائه می‏گردد. سپس در جز دوم، در ارتباط با سوالات اصلی و فرعی پژوهش در حیطه آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) با استفاده از نرم افزار آماری 54SPSS به تجزیه و تحلیل داده‏های جمعآوری شده پرداخته شده است.
4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
در این قسمت متغیرهای زمینهای که ویژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگویان را معین میکنند، مورد بررسی و توصیف قرار گرفته است.
4-2-1- توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب جنسیت
جدول شماره (4-1) : توزیع فراوانی و درصدی کل پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
127
96/40
زن
183
04/59
مجموع
310
100
نمودار شماره (4-1) : توزیع فراوانی و درصدی کل پاسخگویان بر حسب جنسیت
بر اساس نتایج جدول (4-1) ، از بین پاسخگویان 96/40 درصد (127 نفر) ، مرد و 04/59 درصد (183 نفر) زن می باشند. همانطور که مشاهده می‏شود تعداد کل دانشجویان زن بیشتر از تعداد کل دانشجویان مرد می‏باشد.
4-2-2- توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی
جدول شماره (4-2) : توزیع فراوانی و درصدی کل پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
کارشناسی
240
5/77
کارشناسی ارشد
70
5/22
مجموع
310
100