مقاله رایگان درباره شماتیک، ?_4، ?-e?_2، ?_4/E

0 Comments

نیاز خواهد بود.
دستگاه تولید بخار شامل درام (EV):

شکل 3-4: شماتیک دستگاه تولید بخار شامل درام

(3-52)
C ?_2+C ?_5-C ?_1=C ?_3-C ?_4+Z ?_EV
(3-53)
(c_5 e_5-c_1 e_1)/(e_5 ?-e?_1 )=(c_2 e_2-c_1 e_1)/(e_2 ?-e?_1 )
مولد بخار (SG):

شکل 3-5: شماتیک دستگاه تولید بخار

(3-54)
C ?_1+C ?_2+C ?_5+C ?_7+Z ?_SG=C ?_3+C ?_4+C ?_6+C ?_8
(3-55)
C ?_4/E ?_4 =C ?_3/E ?_3 =(C ?_1-C ?_2)/(E ?_1-E ?_2 )
کمپرسور با استخراج هوای خنک کننده (C):

شکل 3-6: شماتیک دستگاه کمپرسور با استخراج هوای خنک کننده

(3-56)
c_3 E ?_3+c_4 E ?_4+c_5 E ?_5-c_2 E ?_2=c_1 E ?_1+Z ?_C
(3-57)
(c_3 e_3-c_2 e_2)/(e_3 ?-e?_2 )=(c_4 e_4-c_2 e_2)/(e_4 ?-e?_2 )=(c_5 e_5-c_2 e_2)/(e_5 ?-e?_2 )
دستگاه هوازدا (DA):

شکل 3-7: شماتیک دستگاه هوازدا

(3-58)
C ?_4+C ?_3=C ?_1+C ?_2+Z ?_DA
(3-59)
C ?_4/E ?_4 =C ?_1/E ?_1
محفظهی احتراق (CC):

شکل 3-8: شماتیک محفظهی احتراق

(3-60)
C ?_3-C ?_2=(C ?_1-C ?_4 )+Z ?_CC
(3-61)
C ?_4/E ?_4 =C ?_1/E ?_1
مبدل حرارتی (HX):

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *