بررسی شده عبارتست از دانش آموزان پنج مدرسه منطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران، در دو مقطع راهنمایی ودبیرستان (دخترانه و پسرانه) که به سبب کثرت، حجم نمونه این تحقیق 278 نفر بوده و برای گرد آوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از فراورده های آماری نظیر، جدول های توزیع فراوانی و نمودارهای مختلف استفاده شد. مهم‏ترین نتایج این تحقیق بدین قراراست: 42/33 درصد دانش آموزان، گرایش زیادی به فعالیت های فرهنگی و هنری مدارس دارند. در این میان 37/22 درصد از گرایش متوسط برخوردارند و 2/42 درصد دارای گرایش کم هستند. آزمون های استفاده شده نشان دهنده از وجود رابطه معنادار بین برخی متغییرهای –سن –جنس و پایه تحصیلی دانش آموز ان، تشویق از سوی مربی، علاقه مندی دانش آموزان به او، نقش خانواده و گرایش به فعالیت های فرهنگی و هنری دارد. تمایل دانش آموزان به شرکت در فعالیت‏های ورزشی بیش از سایر فعالیت ها بوده است. پس از این فعالیت ها به ترتیب، تمایل به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری، علمی و تحقیقی و مذهبی وجود داشته است. همچنین برخی از ویژگی های فردی نظیر سن، جنس، پایه تحصیلی دانش آموز با فعالیت های پرورشی رابطه معناداری وجود دارد.
10-بررسی میزان استقبال و عدم استقبال دانش آموزان دختر منطقه 5 تهران از مراکز فرهنگی و هنری، 1384 آتنا محمدیان، رساله مذکور، دستاورد یک بررسی اکتشافی–توصیفی درباره عوامل فردی و اجتماعی موثر بر میزان استقبال و عدم استقبال دختران دانش آموز از مراکز فرهنگی و هنری است. این پژوهش در سال 84 بین 185 نفر دانش آموز دختر مقطع دبیرستان صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود رابطه بین سن میزان آشنایی و سابقه سکونت در محل با مراجعه به مراکز فرهنگی و هنری است.
11-شیوه های موثر در فعالیت های فرهنگی، بهرام حمید زاده، 1390 بررسی شیوه های فعالیت های فرهنگی و هنری در ارتباط با توسعه فرهنگ و نظام جامعه پذیری. پس از آشنایی با پیش نیازهای مفهومی فرهنگ (تعریف لایه ها و سطوح فرهنگ) و نیز آشنایی با مکانیزم های پیدایش فرهنگ، مهم ترین اصولی که می تواند شیو های فعالیت های فرهنگی را به سمت و سوی تکامل واقعی و پایدار سوق دهد را شناسایی می‏کنیم. باورها، ارزش ها و رفتارهای فرهنگی که از طریق شیو های فرهنگی، حفظ و منتقل می گردند از زمینه‏های متفاوتی تاثیر می پذیرند –با توجه به اینکه زمینه های شناختی مناسب توسعه، از طریق نظام جامعه پذیری شکل می گیرند و توسعه میابند، برنامه ریزی برای زمینه های شناختی از طریق گزینش شیوه‏های فرهنگی مناسب ضرورت دارد. براین اساس مدیریت فرهنگی جامعه می بایست توجه لازم در هماهنگی مبانی و اصول و شیوه های فرهنگی نومده در این صورت، تکامل فرهنگی، طراوت و انعطاف‏پذیری و قدرت پاسخگویی به نیازمندی ها را به ارمغان خواهدآورد.
12-ارزیابی برنامه های فرهنگی در برنامه های اول تا سوم توسعه و چالش های برنامه ریزی فرهنگی مینا اصفهانی، 1387 این تحقیق یک تحقیق کیفی است که به برسی جایگاه برنامه ریزی فرهنگی در برنامه اول تا سوم توسعه از سال 83-72 می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که سیاست های کیفی و کلان این برنامه ها محقق نگردید و علت آن نیز این بود که بین دو حلقه، اتصال وجود نداشت؛ به عبارتی دیگر به علت نبود راهکارهای عملیاتی بین اهداف کمی وکیفی و عدم تناسب آن‏ها باهم، اهداف کیفی مورد نظر محقق نگردید. از سوی دیگر آنچه مهم است تبین رایطه بین ساختار اجتماعی با آسیب های فرهنگی، مارا به این مهم رهنمون می کند که در برنامه ریزی فرهنگی نمی توان صرفا به فرهنگ پرداخت؛ زیرا بسیاری ازموارد آسیب های فرهنگی وابسته به ساختاراجتماعی هستند و تا هنگامی که این ساختار ها تغییر نکنند احتمال تغییر ویژگی های فرهنگی منتفی است.
13-پژوهش دیگری در سال 1374 دکتر منوچهر محسنی با هدف شناخت نگرش ها و رفتارهای (اجتماعی و فرهنگی) ساکنان مناطق شهری کشور، در حوزه فرهنگ انجام داده است این بررسی ضمن آنکه شرایط فرهنگی کشور را توصیف، و تصویری کلی از آن طراحی می کند، در زمینه چند متغییر جنس، سن، سواد، وضع تاهل، و درآمد خانوار تجزیه و تحلیل آماری مبتنی بر فرض ارتباط این متغییرها با متغییر های وابسته به عمل آورده است که نتایج حاصل از آن در رسانه های خبری گزارش گردیده است.
14-علی اکبر پایدار فر (1974) تحقیقی در مورد وضعیت اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی عشایر و روستائیان و شهر نشینان در سال (1347-1346) در استان فارس انجام داده است. وی در پژوهش خود مواردی چون داشتن رادیو، استفاده از برنامه های خاص آن امکان مطالعه روزنامه ها و میزان و چگونگی آن، و دیدن فیلم در سینما را مورد بررسی قرار داد.
15- بررسی واگذاری فعالیت های فرهنگی به بخش های غیر دولتی و ارائه راهکار مناسب با توجه به برنامه‏های سوم و چهارم توسعه عنوان پژوهشی است که اسماعیل کاووسی در سال 1387 بدان پرداخته است. در این پژوهش به بررسی و واگذاری فعالیت های فرهنگی به بخش خصوصی از دو منظر کلی مورد بحث قرار گرفت اول اینکه مشخص شود فعالیت های فرهنگی به چه معنا می باشد؟ دوم اینکه آیا فعالیت‏های فرهنگی می تواند به بخش های خصوصی واگذار شود ؟ تمامی تلاش این پژوهش این بوده که مدیران در سایه تحلیل این پژوهش بتوانند تصمیمات مطلوبی را در حوزه فرهنگ به عنوان زیر بنای سایر مطالعات انجام دهند. فرضیه مطرح شده این بود که به علت عدم تبیین استاندارد های امور تصدی گری بخش فرهنگی، واگذاری فعالیت های فرهنگی به بخش غیر دولتی مطابق برنامه سوم و چهارم توسعه نبوده و موفقیت چندانی در این زمینه نداشته است.
ب) تحقیقات خارجی
در زمینه موضوعات فرهنگی بیشتر بررسی هایی که در ارتباط با فعالیت های فرهنگی انجام گرفته مربوط به جنبه های گردشگری این فعالیتها بوده اما چند تحقیق که تا حدودی مربوط به آن است در ذیل به آن‏ها اشاره می شود.
1-کلاک و مارتین 50 (2003) ، در تحقیقی به بررسی تاثیر برنامه های فرهنگی در دانشگاه بر درک تفاوت‏های فرهنگی و مشارکت ها در دانشجویان در دانشگاه میامی پرداختند، نتایج تحقیق آنان بیانگر این موضوع بود که، برنامه های فرهنگی در دانشگاه می‌تواند نقش موثری در ایجاد درک متقابل از فرهنگ های مختلف برای دانشجویان ایجاد کرده و باعث افزایش روحیه مشارکت در آنان گرددهمچنین جلسات مختلفی که در درون این کانون‌ها بین اعضا و شرکت کنندگان صورت می پذیرد یکی دیگر از عوامل افزایش مشارکت در دانشجویان شده است، چرا که دانشجویان در این جلسات به بحث و گفتگو می پردازند و در مورد مسائل مختلف بارها و بارها بحث می کنند، تا به توافق جمعی در مورد آن موضوع برسند.
2-در ژانویه 2004 تحقیقی خیابانی توسط مرکز ارتباطات عمومی در شهر دوبلین تحت عنوان “بررسی خیابانی بر روی نوجوانان و آگاهی و شرکت در برنامه های هنری و فرهنگ ”
این تحقیق بر روی 561 نوجوان (20-16) ساله در نقاط مختلف شهر انجام شد، هدف این بررسی ارزیابی آگاهی نوجوانان و شرکت آنان در فعالیت های فرهنگی و هنری و ارائه یک رهنمود برای “مرکز هنرهای شهر “بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با افزایش آگاهی، انگیزه آنان جهت شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری افزایش می یابد
افزون بر این محل سکونت آن‏ها نیز بر آگاهی، شرکت آن‏ها در فعالیت های فرهنگی تاثیر داشته است.
3-در بررسی دیگری در زمینه آگاهی فردی و شرکت در برنامه ها، توسط لوسی لوریان (2004)
با عنوان “شرکت عموم در تصمیم گیری های مربوط به محیط زیست ” انجام گرفته و یافته های آن نشان می دهد که با نبود آگاهی، میزان شرکت در تصمیم گیری ها محدود می شود
4-پاول دی مگیو در سال 2004 میلادی با استناد به این نظر جامعه شناسان که نقش هنر در فعالیت های فرهنگی رو به افول است، شرکت مردم را در فعالیت های هنری را در ایالات متحده در سال (1982-1992-2002) را بررسی کرند. یکی از نتایج این تحقیق این است که درجه افول در میان زنان و فارغ التحصیلان دانشگاه‏ها آهسته تر از دیگران است بعلاوه دو تحول عمده نیز تحقق یافته است:
اول آنکه میزان علاقه به هنرهای تجسمی به شدت افزایش یافته و علاقه به موسیقی کلاسیک و تئاتر نقصان گرفته است دوم آنکه، میزان حضور در رویدادهای زنده فرهنگی در میان همه گروههای سنی، جنسی، و آموزشی، به تدریج، کاهش یافته است. این امر احتمالا، متاثر از سرگرمی های خانگی و تغییر ساختار جمعیت و خانواده است.
فصل سوم:
روش شناسی
فصل سوم: روش شناسی
3-1- مقدمه
هر تحقیقی شامل چند بخش می باشد که یکی از آن بخش ها روش شناسی است. دست‌یابی به هدف های تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد، در واقع تحقیق فرایندی است که از طریق آن درباره نا شناخته ها به جست و جو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم بدست می آید (بازرگان و همکاران، 1386، به نقل از تجری، مجتبی، 1392) . دکارت در اثرش “گفتار در روش ” روش را راهی می داندکه به منظور دست یابی به حقیقت در علوم باید پیمود. در عرف روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری می دانند که برای شناخت و برکناری از لغزش به کار برده می شود. در این فصل؛ روش پژوهش، روش آماری پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزارگردآوری داده‏ها، نحوه تدوین مولفه ها و شاخص ها، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، شیوه گرد آوری داده‏ها و همچنین تجزیه و تحلیل پرسشنامه و مصاحبه اشاره می شود.
3-2- روش پژوهش
پدیده‌های اجتماعی و انسانی موضوعاتی پیچیده اند، به همین دلیل روش های پژوهش در مورد این پدیده‏ها نیز متنوع و متعددند و اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای پژوهش برگزیده می شود (خاکی، 1390) . پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. هدف تحقیق توصیفی یا پیمایشی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. از تحقیق توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فر آیند تصمیم گیری استفاده می شود. برای بررسی توزیع ویژگی‏های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود (سرمد و همکاران، 1383، به نقل از تجری، 1392) .
3-3- جامعه و نمونه ی آماری پژوهش
3-3-1-جامعه آماری
گال، بورگ وگال (1391) معتقدند؛ پژوهشگرانی که از پژوهش های کمی استفاده مینمایند، تلاش می‌کنند از طریق مطالعه گروهی بسیار کوچک، در مورد گروه بزرگ از افراد اطلاعات بدست بیاوند. گروه بزرگ که قصد دارند در مورد آن اطلاعات کسب کنند، جامعه نامیده می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‏ی دانشجویان سال آخر، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده‌های علوم انسانی، هنر و معماری و فنی مهندسی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 93-92 می باشد. طی اطلاعات بدست آمده تعداد این دانشجویان 1494 نفر میباشد.
جدول 3-1: جامعه ی آماری کل دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر حسب جنسیت و نوع دانشکده
دانشکده
تعداد جامعه
کارشناسی
علوم انسانی
زن
600
مرد
هنر و معماری
زن
285
مرد
فنی- مهندسی
زن
273
مرد
مجموع
1158
کارشناسی ارشد
علوم انسانی
زن
150
مرد
هنر و معماری
زن
137
مرد
فنی- مهندسی
زن
49
مرد
مجموع
336
جمع کل
1494
3-3-2-نمونه آماری
با توجه به جامعه ی آماری این پژوهش که1494 نفر بودند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ی آماری این پژوهش 310 نفر انتخاب شد.
3-4- روش نمونه گیری
در تحقیق کمی، به