مقاله رایگان درمورد تعلیم و تربیت، امام خمینی (ره)، امام سجاد (ع)، امام خمینی

0 Comments

در جهت تربیت نفس (خودسازى) و هم در زمینه تربیت نفوس (تربیت اجتماعى) کارآمد است، روش ساده زیستى مىباشد. بررسى تحلیلى زندگى پیامبران الهى و اولیاى عظیم و شاگردان مکتب آنان، گویاى واقعیتى مسلم و غیرقابل انکار است که آنان در حداقل زندگى و معیشت به سر مىبردند و هرگز چشمداشتى به مال دنیا و تنعم آن نداشتند.
12. روش دوستیابى
در قداست دوستى و محبت، همین کافى است که خداوند تعالى، رحمانیت و رحیمیت را به خود اختصاص داده است. امام خمینى در اثر نفیس خود با عنوان چهل حدیث، روایت زیر را نقل مىکند:
«از براى رحمت صد جزء است که یک جزء از آن در این عالم نازل شده است و به آن یک جزء این رحمتهایى که در این عالم است، متحقق است مثل رحمت بین فرزند و والدین و امثال آن»
13.روش دعا و نیایش
از شیوههاى تربیتى که انسان را متحول مىکند و از عالم ملک به فراخناى ملکوت مىرساند، روش دعا، نیایش و ارتباط با خداست. دعا، دریچهاى از عالم صغیر به عالم کبیر است. در حقیقت، نیایش مکمل تلاش آدمى است.
امام خمینی (ره) پیرامون اهمیت دعا میفرماید: «همه خیرات و برکات از همان دعاخوانهاست حتی آنها که به طور ضعیف دعا میخوانند و ذکر الله میگویند به همان اندازه که طوطی وار در آنها تاثیر کرده بهتر از آنهایی هستند که ترک دعا کردهاند. نماز خوان ولو اینکه مرتبه نازلهای داشته باشد، از نماز نخوان، بهتر است. آری همین دعا خوانها و همین کسانی که به ظواهر اسلام، عمل میکنند، یا پرونده جنایت ندارند یا پرونده جنایتشان، نسبت به دیگران کمتر است، همین دعاخوانها در نظم این عالم دخالت دارند، دعا را نباید از بین این جمعیت، بیرون برد جوانهای ما را نباید از دعا منصرف کرد».
14.روش جاذبه کلام
امام نیز از معدود شخصیتهایى بودند که نفوذ کلام و گیرایى بیانشان بر جمع کمالاتشان افزوده بود و در عصر حاضر این ویژگیها در کمتر کسى به صورت جامع و کامل تبلور مىیابد.
یکى از شاگردان ایشان چنین مىنویسند: در ایام طلبگى ما، (امام) براى ما تنها یک مدرس فقه و اصول بود، بلکه معلم اخلاق هم بود، ایشان تأثیر نفس عجیبى داشتند، وقتى مباحث اخلاقى را به میان مىکشیدند، اغلب شاگردان ایشان منقلب مىشدند و اشکهایشان جاری مىشد، گاه بعضى با صداى بلند گریه مىکردند یکى دیگر از شاگردانشان نقل مىکنند: سخنان امام از ایمان و تقوا برمىخاست و از همین رو به دلها مىنشست و به عمق جان نفوذ مىکرد و باعث آرامش و امیدوارى مىشد.
1. به اتکاى اصل ارتباط باطن و ظاهر آدمى، چنانچه درون از شوائب و آلودگیها پاک شود، جلوههاى برون وى نیز آراسته مىشود که از جمله کلام و گفتار وى قوت تاثیر پیدا مىکند. لذا مربیان، معلمان و استادان براى استفاده از موهبت جاذبه کلام، ضرورى است در تطهیر باطن و شفافیت ضمیر، هرچه بیشتر بکوشند تا به مقصود خویش؛ یعنى تحول شخصیت شاگرد نایل شوند، در این صورت مصداق این عبارت خواهند بود که:
چون سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. (سعدی 1367 : 45)
2. به استناد عبارت لامؤثر فى الوجود الاالله که هر تأثیرى را باید از قدرت قاهر مطلق؛ یعنى پروردگار، موجب افزایش تأثیر در بندگان خواهد بود. از این روى در مطالعه زندگینامه فرزانگان وادى فضیلت و معرفت، هر اندازه که تأثیر و جاذبه کلام بیشترى مشاهده شود، به همان نسبت شاهد بهترین رابطه آنان با خداوند نیز هستیم.
3. قصد قربت در تدریس و کلاسدارى، موجب افزایش نفوذ کلام در شاگردان است. اگرچه در هر کارى نیت تقرب به خدا مقدمه آن محسوب مىشود، لیکن در امر تعلیم و تربیت که دقیقاً انسانسازى است، این ضرورت بیشتر احساس مىشود، پالایش نیت از هرگونه انگیزه غیرالهى، موجب استحکام کلام و تأثیر بیان است .
شهید ثانى (ره) در توصیههاى اخلاقىاش به معلم، بر این انگیزه تأکید فراوان مىکند.
4. چنانچه با استناد به فرمایش حضرت امام سجاد (ع) در حق شاگرد بر معلم که فرمودند:
اى معلم باید که شاگردان خود را به حداکثر بهره ممکن برسانى .
معلمان و مربیان در این جهت بیندیشند که چگونه مىتوان آنان را به بالاترین بهره و فایده رسانید، قطعاً در همه مراحل کار و تدریس و از جمله نحوه بیان خواهند توانست موفقترین شیوهها را به کار گیرند.
مطالعه سیره و زندگینامه بزرگانى که جاذبه کلام نیرومندى داشتهاند و نیز شیوه عمل آنان مىتواند مربیان و معلمان را در این خصوص یارى کند (وجدانی، 1372: 94).
3-12-2-روشهای تعلیم و تربیت از منظر آیت الله خامنهای:
روشهای تعلیم و تربیت از منظر آیت الله خامنهای به شرح زیر میباشد:
1.هدایت صحیح استعدادها زمینه ظهور نوابغ
اگر استعداد ک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *