به کارکنان مستقیماً در کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان سازمان مؤثر است.
فرضیه فرعی 2-1
فرضیه محقق: بین بازاریابی درونی و ملموس بودن خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی و ملموس بودن خدمات رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول 4-10 ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و ملموس بودن خدمات
ضریب همبستگی
بازاریابی درونی
ملموس بودن خدمات
ضریب همبستگی بازاریابی درونی
1
004.
سطح معنی داری
972.
تعداد
98
98
ضریب همبستگی ملموس بودن خدمات
004.
1
سطح معنی داری
972.
تعداد
98
98
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 01/0<972=sig می باشد. به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه H1 رد می شود و فرضیه صفر تایید می شود و این رابطه معنی دار نیست. و این نشان دهنده آن است که بازاریابی درونی تاثیری بر ملموس بودن خدمات ندارد. و برای ملموس بودن خدمات و سهولت دسترسی مشتریان نماید. سازمان باید اقدام به وجود آوردن محیلی دلپسند و خوشایند . فرضیه فرعی 2-2 فرضیه محقق: بین بازاریابی درونی قابلیت اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی قابلیت اطمینان رابطه معنی داری وجود ندارد. جدول 4-11: ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و قابلیت اطمینان ضریب همبستگی پیرسون بازاریابی درونی قابلیت اطمینان ضریب همبستگی بازاریابی درونی 1 **369. سطح معنی داری 000. تعداد 98 98 ضریب همبستگی قابلیت اطمینان **369. 1 سطح معنی داری 000. تعداد 98 98 همبستگی در سطح 0.01 معنی دار میباشد. با توجه به جدول 4-11: مشاهده می شود که مقدار 000/0= sig می باشد. به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه صفر رد و فرضیه محقق تایید می شود و این رابطه معنی دار است. همچنین براساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر بازاریابی درونی و قابلیت اطمینان 0.369 می باشد. که یک همبستگی مثبت است که بیانگر رابطه مثبت و مستقیم می باشد. و این نشان دهنده آن است که بازاریابی درونی می تواند به ارائه صحیح خدمات ، مثتاق بودن کارکنان قبول مسئولیت آنان و توانمندی کارکنان در حل مشکلات مؤدیان اثر گذار باشد. فرضیه فرعی2-3 فرضیه محقق: بین بازاریابی درونی و پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی و پاسخگویی رابطه معنی داری وجود ندارد. جدول 4-12: ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و پاسخگویی ضریب همبستگی بازاریابی درونی پاسخگویی ضریب همبستگی بازاریابی درونی 1 **144. سطح معنی داری 158. تعداد 98 98 ضریب همبستگی پاسخگویی **144. 1 سطح معنی داری 158. تعداد 98 98 با توجه به جدول 4-12: مشاهده می شود که مقدار 0.158 sig= می باشد و این رابطه معنی دار نمی باشد. و این نشانگر آن است که بین بازاریابی درونی و پاسخگویی کارکنان هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد به عبارت دیگر افزایش یا کاهش بازاریابی درونی بر پاسخگویی کارکنان بی تاثیر است. فرضیه فرعی 2-4 فرضیه محقق: بین بازاریابی درونی و تضمین رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی و تضمین رابطه معنی داری وجود ندارد. جدول 4-13: ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و تضمین ضریب همبستگی بازاریابی درونی تضمین ضریب همبستگی بازاریابی درونی 1 167. سطح معنی داری 100. تعداد 98 98 ضریب همبستگی تضمین 167. 1 سطح معنی داری 100. تعداد 98 98 با توجه به جدول 4-13: مشاهده می شود 0.100 sig= می باشد. و این رابطه معنی دار نمی باشد. به عبارت دیگر بازاریابی درونی به طور مثال تاثیری بر امین و مورد اعتماد بودن کارکنان که امر ذاتی می باشد ندارد. قرضیه فرعی 2-5 فرضیه محقق: بین بازاریابی درونی و همدلی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی و همدلی رابطه معنی داری وجود ندارد. جدول 4-14: ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و همدلی ضریب همبستگی پیرسون بازاریابی درونی همدلی ضریب همبستگی بازاریابی درونی 1 **282. سطح معنی داری 005. تعداد 98 98 ضریب همبستگی همدلی **282. 1 سطح معنی داری 005. تعداد 98 98 همبستگی در سطح 0.01 معنی دار میباشد. با توجه به جدول 4-14: مشاهده می شود که مقدار 0.005 sig = می باشد . به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه صفر رد و فرضیه محقق تایید می شود و این رابطه معنی دار است . همچنین بر اساس جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر بازاریابی درونی و همدلی 0.282 می باشد که همبستگی مثبت می باشد و بیانگر رابطه مثبت و مستقیم است. و این نشان دهنده آن است که هر چه قدر بازاریابی درونی بیشتر شود به همان مقدار کارکنان همدلی بیشتری با مؤدیان نشان می دهند. به طور مثال کارکنان سازمان مسائل و مشکلات مؤدیان را درک می کنند و مشکلات آنان را حل می کنند. 4-5- تحلیل رگرسیون تاثیر همزمان مولفه های بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی جد.ل4-19: خلاصه مدل خطای استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل 40855/0 700/0 709/0 a 842/0 1 توسعه، پاداش، چشم انداز، (مقدار ثابت): متغیرهای پیش بین الف جد.ل4-20: آنالیز واریانس سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مدل a 000/0 274/76 731/12 167/0 3 94 97 193/38 690/15 882/53 رگرسیون 1 باقیمانده جمع توسعه، پاداش، چشم انداز، (مقدار ثابت): متغیرهای پیش بین الف فرانقشی: متغیر وابسته ب جدول 4-21: ضرایب رگرسیون الف سطح معنی داری t ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد مدل Beta Std. Error B 000/0 047/0 001/0 000/0 991/3 010/2 592/3 578/4 180/0 329/0 416/0 146/0 086/0