قانون.
– مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی و مالیات الکترونیکی.
– ساده سازی و شفاف سازی مقررات و فرآیندها
همچنین برنامه های ایشان در حوزه مالیات به شرح ذیل می باشد:
– اجرای برنامه تحول نظام مالیاتی.
– تکمیل و پیگیری تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات ها
– هدفمند سازی معافیت های مالیاتی
– تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی و تحقق مالیات الکترونیکی
– اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزیده
– بهبود رویه ها و فرآیندهای اجرایی و کارآمد ساختن سازمان.
– ترویج اخلاق حرفه ای ماموران مالیاتی.
– شاف سازی روابط مؤدیان و ماموران مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی مبتنی بر اعتماد.
2-5-2-2- اهم برنامه ها و اولویت های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
– توسعه و تجهیز سازمانی به سیستم الکترونیکی
– ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی
– وصول مالیافت های معوق
– استانداردسازی فرایندها و سامانه های عملیاتی
– ارتقاء شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور
– تجهیز مراکز داده (Data Center)
– اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده
– برنامه ریزی جامع نیروی انسانی
– فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ مالیاتی
– تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی
– کاهش هزینه وصول مالیات
– وظیفه ای کردن کارها ( الگوی سازماندهی مبتنی بر وظیفه)
– بازنگری قوانین و مقررات با رویکرد گسترش پایه های مالیاتی
2-5-3- تشکیلات سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر رییس کل آن که معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز می باشد. اداره می گردد رئیس کل سازمان امور مالیاتی بالاترین مقام اجرایی سازمان است که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تاید هیات وزیران و حکم وزیر به این سمت منصوب می شود. معاونان سازمان نیز به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رییس کل منصوب می گردند. شورای عالی مالیاتی، هیات عالی انتظامی مالیاتی ، دادستانی انتظامی مالیاتی و هیات رسیدگی به تخلفات اداری برخی از ارکان سازمان هستند. رییس کل سازمان امور مالیاتی دارای یک قائم مقام و چهار معاون مالیات های مستقیم، پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل توسعه مدیرت و منابع امور مالیات بر ارزش افزوده می باشد سازمان در هر استان دارای یک اداره کل می باشد.
2-6) بخش دوم ادبیات تجربی تحقیق:
2-6-1) تحققات داخل کشور:
سید جوادین، رایج، آقامیری و یزدانی (1387) در تحقیقی با عنوان بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات به این نتیجه رسیده اند که اقدامات بازاریابی درونی توانسته است بر روی رفتارهای شهروندی سازمان اثر مستقیم، مثبت و معنادار و نیز بر روی کیفیت خدمات اثر غیر مستقیم مثبت و معنادار بگذارد و خود رفتارهای شهروندی نیز بر روی کیفیت خدمات، دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار است.
طباطبایی هنزایی و اخوان (1389) در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که رابطه بین بازاریابی درونی و کیفیت خدمات مثبت و معنی دار است.
ابزری و رنجبریان، فتحی و قربانی (1387) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر بازاریابی داخل بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری به این نتیجه رسیده اند که بازاریابی داخلی تاثیر معناداری بر بازارگرایی دارد و در زمینه ارتباط بازاریابی با عملکرد سازمانی نیز هر دو بعد بازارگرایی بر عملکرد سازمانی موثر است.
عباسی و صالحی (1390) در تحقیقی که با عنوان اثر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعت بیمه انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که شرکت های بیمه هر چه بیشتر به دنبال روشهایی در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنانشان باشند در دستیابی به اهدافشان موفق تر خواهند بود.
2-6-2) تحقیقات خارج از کشور:
پاپانوسولو (2006) در تحقیقی با عنوان به کار بردن بازاریابی درونی در ساختارهای بروکراتیک به این نتیجه رسید که در ساختارهای بروکراتیک اثرهای بازاریابی درونی ممکن است معکوس شود.
هوانگ و چی (2005) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت کارکنان و عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیده اند که بازاریابی درونی اثر مثبت معنی داری بر رضایت و عملکرد دارد.
رفیق احمد و ساد (1988) در تحقیقی با عنوان تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد به این نتیجه رسیده اند که شایستگی های سازمانی یک عامل میانجی میان بازاریابی درونی و عملکرد می باشد.
پاپاسولومو و رونتیس (2006) در تحقیقی با نام تاثیر بازاریابی درونی بر نام تجاری شرکتی به این نتیجه رسیدند که بازاریابی درونی می تواند موجب ایجاد نام تجاری متمایز شود.
2-6-2-1) تحقیقات انجام شده در حوزه بازاریابی درونی
بازاریابی درونی در ادبیات بازاریابی، به ویژه بازاریابی خدمات، جایگاه ویژه ای دارد. بیشتر کارهای پژوهشی در حوزه بازاریابی درونی، حول محور های رضایت کارکنان، عملکرد و کیفیت خدمات انجام شده است. نتایج این تحقیقات نشان است که بازاریابی درونی با این متغیرها رابطه مثبتی دارد. در ادبیات بازاریابی درونی هیچ تحقیقی در مورد ارتباط بازاریابی درونی و رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر همزمان این دو عامل برکیفیت خدمات انجام نشده است.
تحقیقات انجام شده در حوزه بازاریابی درونی
محققان
موضوع تحقیق
نتایج
پاپاسولومو
به کار بردن بازاریابی درونی در ساختارهای بروکراتیک
در ساختارهای بروکراتیک اثرهای بازاریابی درونی ممکن است معکوس شود.
پاپاسالومو و ورونتیس
تاثیر بازاریابی درونی بر نام تجاری شرکتی
بازاریابی درونی می تواند موجب ایجاد نام تجاری متمایز شود.
هوانگ و چی
تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت کارکنان و عملکرد سازمانی
بازاریابی درونی اثر مثبت معنی داری بر رضایت و عملکرد دارد.
کلر، لینچ، الینگر، اوزمنت، کالانتون
تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت کارکنان و مشتری مداری
بازاریابی درونی اثر مثبت معنی داری بر رضایت و مشتری مداری دارد.
رفیق، احمد و ساد
تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد
شایستگی های سازمانی یک عامل میانجی میان بازاریابی درونی و عملکرد می باشد.
نویسندگان معتقدند وجود بازاریابی درونی در کنار رفتار شهروندی سازمانی به طور همزمان می تواند تاثیر چشمگیرتری بر کیفیت خدمات داشته باشد. در نتیجه، نویسندگان در این تحقیق تاثیر همزمان بازاریابی درونی و رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار دادند. شایان ذکر است که در ایران بازاریابی درونی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تقریباً هیچ پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1-مقدمه:
تحقیق از نظر لغوی، یعنی رسیدگی کردن و به کنه مطلبی پی بردن. تحقیق از نظر روش شناسی در نزد پژوهشگران مختلف دارای تعاریف متفاوت است و هر پژوهشگری با عنایت به بضاعت علمی خود بر فرایندی از پژوهش تاکید می ورزد. (دلاور، 1387، 29)
واژه تحقیق از زبان عربی گرفته شده است. در لغت به معنای درس کردن، رسیدن، رسیدگی، بررسی، مطالعه حقیقت و واقعیت است. تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال. (همان منبع، 30)
در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده، و با توجه به جامعه آماری حجم نمونه مشخص و درباره روایی و پایایی پرسشنامه که جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، پرداخته تا بتوان روابط بین متغیرهای تحقیق را از دیدگاه جامعه آماری مورد مطالعه کشف و شناسایی کرد.
3-2- روش تحقیق
اکثر مطالعات تحقیقی یک روش یا راهبرد را نشان می دهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزییات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند. (خاکی، 1382، 102)
در پژوهش حاضر روش تحقیق، توصیفی است و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش وجود دارد اگر این رابطه وجود دارد، حد و اندازه آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام بین بینی ها باشد. مطالعات همبستگی، تعداد از متغیرهایی را که تصور می رود با مساله مرتبط هستند ارزیابی می کند.
تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را روشن نمی کند، بلکه صرفاً وجود یک رابطه را توصیف می کند. (خاکی، 1389، ص 218-219)
در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات، از طریق ابزارهای گردآوری از جمله پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل تعدادی سوال در زمینه اندازه گیری ارزیابی پاسخ دهندگان از پارمترها، طرز فکرها، برداشت ها و ویژگی های آنها می باشد. برای اندازه گیری طرز فکر و برداشت افراد، روش های متعددی وجود دارد که از جمله آنها مقیاس لیکرت است. طیف لیکرت (Likert scale) یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است. گزینه های جواب در این مقیاس، معمولاً نشانگر میزان موافقیت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین، اعم از مثبت یا منفی است. (خاکی، 358، 1389)
در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته و با روش طیف لیکرت به شکل زیر برای تمامی سوالات استفاده شده است.
جدول 3-1
گزینه های جوابیه
ارزش عددی مقیاس
خیلی کم
1
کم
2
متوسط
3
زیاد
4
خیلی زیاد
5
در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بازاریابی درونی و رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات 39 پرسش در قالب یک پرسشنامه تنظیم شده است. که بعد پاداش در قالب 5 سوال از سوال شماره 1 تا 5 بعد توسعه در قالب 3 سوال ازسوال 6 تا 9 و بعد چشم انداز از سوال 10 الی 13 و بعد رفتاری فرانقشی بین فردی از سوال 14 الی 18 و بعد رفتارهای فرانقشی سازمانی شامل اظهار نظر، فضیلت مدنی و طرفداری شامل سوالهای 19 الی 23 می باشد. و در مورد ابعاد کیفیت خدمات شامل بعد ملموس بودن شامل سوالهای 24 و 25، بعد قابلیت اطمینان از سوال 26 الی 29، بعد پاسخگویی شامل سوالات 30 الی 32، بعد تضمین از سوال 33 الی 35 و در نهایت بعد همدلی از سوال 36 الی 39 که همگی سوالات با استفاده از طیف 5 گزینه ای مورد اندازه گیری قرار گرفت.
3-3- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری به کل افرادی اطلاق می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند. (فرهنگی و صفرزاده، 1387)به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا 1384، 119) جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی اردبیل می باشد و از آن تمایی که موضوع مورد مطالعه بازاریابی درونی می باشد. بازاریابی درونی در این سازمان که وظیفه اصلی آن وصول مالیات و حقوقی دولت برای آبادانی و سرافرازی کشور می باشد توسط کارکنان صورت می گیرد لذا افزایش بازاریابی درونی می تواند منجر به وصول هر چه بیشتر مالیات در کنار سایر ابزارها برای رسیدن به سهم بیشتر مالیات در بودجه سالیانه کشور و عدم وابستگی به منابع دیگر از جمله نفت باشد. علت انتخاب این سازمان برای مطالعه می باشد.
نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (خاکی، 1389، ص 25).
نمونه برداری فرایند