انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای آماری است، بطوریکه با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آنها این امکان جود دارد که این خصوصیات یا ویژگی ها به اعضای جامعه آماری تعمیم داده شود. در این پژوهش حجم جامعه آماری 185 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه به تعداد 109 نفر انتخاب گردید.
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه
روایی پرسش نامه
منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه ویژگی مورد نظر را به درستی اندازه بگیرد به عبارت دیگر روایی تعیین می کند که ابزار تهیه شده تا چه مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد. برای تقویت روایی پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و همچنین متخصصین در این حوزه قرار گرفت و از روایی پرسشنامه اطمینان حاصل گردید.
پایایی
هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهش پایا است که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد و چنانچه این پژوهش توسط فرد یا همان پژوهشگر در زمانها و مکانهای دیگر انجام بشود به همان نتایج مشابه دست یافت.
در این پژوهش که ابزار اصلی اندازه گیری داده ها، پرسشنامه می باشد پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و .. بکار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. آلفای کرونباخ به روش زیر محاسبه می شود.
که در این روابط k تعداد سوالات واریانس سوال iام واریانس مجموع کلی سوالات، ( برگفته شده از آلن وین ، 2002). با استفاده از آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت: 1- هر قدر همبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و بالعکس، 2- هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، 3- افزایش سوالات تاثیر مثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، 4- افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد. بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به 1 نزدیکتر باشد، همبستگی درونی سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن تر خواهند بود.
کرونباخ ضریب پایایی 45% را کم، 75% را متوسط و قابل قبول و ضریب 95% را زیاد پیشنهاد کرد. (کرونباخ، 1951). اعتبار یا قابلیت اعتماد یک پرسش نامه بایستی حداقل ضریب الفای کرونباخ 70% را دارا باشد. جدول زیر نشان مید هد که ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات تمامی متغیرها بالای 70% میباشد. تعداد نمونه هایی که برای محاسبه پایایی استفاده گردید به شرح جدول 3-2 می باشد.
جدول 3-2- مقدار آلفای کرونباخ برای بعد/ متغیر
بعد/ متغیر
آلفای کرونباخ
پاداش
5/79%
توسعه
9/79%
چشم انداز
2/88%
رفتار بین فردی
3/80%
رفتار سازمانی
9/71%
ملموس بودن
9/76%
قابلیت اطمینان
9/80%
پاسخگویی
5/75%
تضمین
9/70%
همدلی
74%
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه:
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود رامشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد ، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق ، نوع متغیرها ، … سازگاری دارد ، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی ( راه حلی) برای پرسشی که در تحقیق مطرح شده ، بیابد.( خاکی ، 1384، 304)در هر پژوهشی مرحله تجزیه و تحلیل اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته است . در این مرحله محقق با استفاده از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد ( حافظ نیا ، 1384) . اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری SPSS با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید در ادامه، ابتدا به مشخصات توصیفی اعضای نمونه آماری پرداخته شده و ویژگیهای جمعیت شناختی کارکنان بیان می گردد. سپس به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.
4-2 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی
جدول زیر جنسیت کارکنان را بر حسب فراوانی، در صد فراوانی و فراوانی تجمعی نشان می دهد.فراوانی مربوط به جنسیت نیز در نمودار 4-1 نشان داده شده است.
جدول 4-1:آمار توصیفی کارکنان بر حسب جنس
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
مرد
90
91.8
91.8
زن
8
8.2
100.0
کل
98
100.0
جنسیت
نمودار4-1: نمودار جنسیت کارکنان
جدول4-2: آمار توصیفی کارکنان بر حسب سن
رده سنی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
پائین 30 سال
6
6.1
6.1
40-30
53
54.1
60.2
50-41
39
39.8
100.0
کل
98
100.0
سن
نمودار 4-2- : نمودار سن کارکنان
جدول 4-3: آمار توصیفی کارکنان برحسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
دیپلم
36
30.5
30.5
فوق دیپلم
2
2.0
4.1
لیسانس
76
77.6
81.6
فوق لیسانس و بالاتر
18
18.4
100.0
کل
98
100.0
تحصیلات
نمودار 4-3: نمودار تحصیلات کارکنان
جدول 4- 4 : آمار توصیفی کارکنان بر حسب رده سازمانی
رده سازمانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
مدیریت
22
22.4
22.4
کارشناس ارشد
72
73.5
95.9
کارشناس
3
3.1
99.0
سایر
1
1.0
100.0
کل
98
100.0
رده سازمانی
نمودار 4-5: نمودار رده سازمانی کارکنان
جدول 4- 5 : آمار توصیفی کارکنان بر حسب نوع استخدام
نوع استخدام
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
رسمی
88
89.8
89.8
پیمانی
10
10.2
100.0
کل
98
100.0
نوع استخدام
نمودار 4-6- نمودار نوع استخدام کارکنان
4-4- آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی یک:
فرضیه محقق: بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی
ضریب همبستگی
بازاریابی درونی
رفتار فرانقشی
ضریب همبستگی بازاریابی درونی
1
**835.
سطح معنی داری
000.
تعداد
98
98
ضریب همبستگی رفتار فرانقشی
**835.
1
سطح معنی داری
000.
تعداد
98
98
همبستگی در سطح 0.01 معنی دار می باشد.
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 01/0000/0=sin می باشد به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه صفر رد و فرضیه H1 تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی 835/0 می باشد که یک همبستگی بالایی می باشد. ضریب همبستگی مثبت بیانگر رابطه مثبت و مستقیم می باشد. یعنی بازاریابی درونی بر رفتار فرانقشی تاثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر عدد 835/0 نشان می دهد در سازمان مورد مطالعه هر چه قدر بازاریابی درونی برای کارکنان بیشتر شود به همان مقدار رفتارهای فرانقشی کارکنان زیادتر خواهد شد.
فرضیه فرعی1-1:
فرضیه تحقیق: بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی بین فردی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی بین فردی رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول 4-8: ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی بین فردی
ضریب همبستگی پیرسون
بازاریابی درونی
رفتار فرانقشی بین فردی
ضریب همبستگی بازاریابی درونی
1
**803.
سطح معنی داری
000.
تعداد
98
98
ضریب همبستگی رفتار فرانقشی بین فردی
**803.
1
سطح معنی داری
000.
تعداد
98
98
همبستگی در سطح 0.01 معنی دار می باشد.
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 01/0000/0=sig می باشد. به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه صفر رد و فرضیه H1 تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر بازاریابی درونی و رفتار فرا نقشی بین فردی 803/0 می باشد که یک همبستگی مثبت است که بیانگر رابطه مثبت و مستقیم می باشد.
عدد به 80/0 نشان دهنده رابطه زیاد بین بازار، بی درونی و رفتار فرانقشی بین فردی می باشد به عبارت دیگر هر چه قدر بازاریابی درونی بیشتر شود رفتار فرانقشی بین فردی به همان مقدار افزایش خواهد یافت.
فرضیه فرعی 1-2
فرضیه محقق: بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول 4-9: ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون
بازاریابی درونی
رفتار فرانقشی سازمانی
ضریب همبستگی بازاریابی درونی
سطح معنی داری
تعداد
1
**738.
000.
98
98
ضریب همبستگی رفتار فرانقشی سازمانی
سطح معنی داری
تعداد
**738.
000.
98
1
98
همبستگی در سطح 0.01 معنی دار میباشد.
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 01/0000/0=sig می باشد. به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه H0 رد و فرضیه H1 تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت، شدت همبستگی بین دو متغیر بازاریابی درونی و رفتار فرانقشی سازمانی 730/0 می باشد که یک همبستگی مثبت است که بیانگر رابطه مثبت و مستقیم می باشد. و این در سازمان مورد مطالعه نشان دهنده آن است که بطور مثال هر چه قدر برای کارکنان بعد توسعه دانش و مهارت از ابعاد بازاریابی درونی برای کارکنان بیشتر شود به همان مقدار کارکنان مهارت و دانش بیشتری کسب کرده و به ارائه پیشنهادات سودمند و سازنده برای سازمان، دفاع و مطرح کردن سازمان در خارج از محیط اداری، و کسب اطلاعات جدید کاری مؤثر بر عملکرد خود اقدام می نمایند.
فرضیه اصلی دو:
فرضیه محقق: بین بازاریابی درونی و کیفیت خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه صفر: بین بازاریابی درونی و کیفیت خدمات رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول 4-7: ضریب همبستگی بین بازاریابی درونی و کیفیت خدمات
ضریب همبستگی پیرسون
بازاریابی درونی
کیفیت خدمات
ضریب همبستگی بازاریابی درونی
1
**405.
سطح معنی داری
000.
تعداد
98
98
ضریب همبستگی کیفیت خدمات
**405.
1
سطح معنی داری
000.
تعداد
98
98
همبستگی در سطح 0.01 معنی دار می باشد.
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 01/0000/0=sig می باشد. به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه H0 رد و فرضیه H1 تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر بازاریابی درونی و کیفیت خدمات 405/0 می باشد که در یک همبستگی مثبت است. که بیانگر رابطه مثبت و مستقیم می باشد. و این در سازمان مورد مطالعه بیانگر آن است که به طورمثال پاداش اعطایی به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *