میخک زینتی در شرایط کشت بافت. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

11- قهرمان ، احمد .( 1377) . کورموفیت های ایران (سیستماتیک گیاهی) . مرکز نشر دانشگاهی تهران . جلد سوم.

12- کرمی ، امید . (1383) . جنین زایی سوماتیکی در میخک Dianthus caryophyllus L. . پایان نامه ی کارشناسی ارشد . دانشکده کشاورزی . دانشگاه بو علی سینا همدان .

13- کریمی ، گیتی .، نوجوان، مجید . (1385) . بررسی اثر کادمیوم کلرید بر پاررامتر های رشدی ، محتوای پرولین ، قندها و پروتئین محلول در دانه رست های عدس . پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی ،شماره 76.

14- م، تاجی،اکرم .، ا،داد،ویلیام .، ا،ویلیامز ، ریچارد . (1382). کشت بافت گیاهی . ترجمه دکتر احمد معینی و دانیال کهریزی . معاونت علمی سازمان بسیج دانشجویی.