19/0 و12/0 و 096/0 و0) به ترتیب (، 8/78، 119، 153، 185)، به ثبت رسید.
در تیمارهای ( CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0) میانگین نسبت سطح ویژه برگی تغیرات آشکاری را نشان داد و به ترتیب به (، 182، 152، 161) رسید.

نمودار (4-15) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میانگین نسبت سطح ویژه برگی در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-16) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میانگین نسبت سطح ویژه برگی در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

4-4-2 تغیرات بیوشیمیایی
4-4-2-1 تغییرات مقدار کلروفیل ها:
میانگین مقدار کلروفیل های a,b,(a+b) بخش هوایی گیاه در گروه های تیماری و شاهد با روش (1957)Arnon مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت CoCl2 در محیط پایه ابتدا مقدار کلروفیل های (a+b),b,a افزایش یافتند ولی در ادامه کاهش معنی داری در میزان کلروفیل های a,b,(a+b) دیده شد. به طوری که کم ترین مقدار کلروفیل a (00003/0) ، در گروه تیماری با غلظت صفر CoCl2 و کم ترین مقدار کلروفیل (a+b),b (به ترتیب 0001/0 و 0003/0 ) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 38/0 مشاهده شد. هم چنین بیشترین مقدار کلروفیل (a+b)، a، b (به ترتیب 0041/0، 0029/0، 0012/0) ، در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 096/0 مشاهده شد. آنالیزهای آماری نشان داد تفاوت در مقدار کلروفیل های a,b,(a+b) کل گروه های تیماری و شاهد در سطح احتمال() معنی دار است(نمودار 4-17 ، 19 ، 21) .
مقدار کلروفیل های a,b,(a+b) با افزایش غلظت CdCl2 در محیط پایه به طور معنی دار () کاهش یافت. کم ترین مقدار کلروفیل های a,b,(a+b) (به ترتیب 0007/0، 0001/0، 0006/0) در گروه تیماری با غلظت CdCl2 mmol/L 049/0 و بیشترین مقدار کلروفیل های a,b,(a+b) (به ترتیب 0049/0و 0012/0 و 0037/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 مشاهده شد(نمودار18 ، 20 ، 22) .
مقدار کلروفیل a در غلظت های ( CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) به صورت زیر تغییر کرد: (به ترتیب 00003/0، 002/0، 0003/0، 0002/0، 00009/0) .
غلظت CoCl2 mmol/L19/0 به عنوان شاهد محسوب می شود. بنابراین در غلظت های CoCl2 mmol/L 096/0 و 12/0 شاهد افزایش مقدار کلروفیل a نسبت به شاهد هستیم در حالی که در غلظت های CoCl2 صفر و CoCl2 mmol/L 38/0 مقدار کلروفیل a نسبت به شاهد کاهش یافته است.
مقدار کلروفیل b در غلظت CoCl2 mmol/L 19/0 که به عنوان شاهد محسوب می شود عدد (0003/0) را نشان داد. در غلظت CoCl2 mmol/L 38/0 مقدار کلروفیل b (0001/0) نسبت به شاهد کاهش یافته بود ولی در غلظت های (CoCl2 mmol/L12/0و 096/0 و 0) مقدار کلروفیل b (به ترتیب 0004/0، 0012/0، 0004/0) نسبت به شاهد افزایش یافت. همچنین مقدار کلروفیل (a+b) در گروه تیماری CoCl2 mmol/L19/0 که به عنوان شاهد در نظر گرفته شده عدد (0006/0) را نشان داد. در گروه های تیماری با غلظت CoCl2 صفر و CoCl2 mmol/L 38/0 مقدار کلروفیل (a+b) به ترتیب به 0004/0 و 0003/0 کاهش یافت در حالی که در گروه های تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 12/0و 096/0 مقدار کلروفیل (a+b) به ترتیب تا 004/0 و 0008/0 افزایش یافت.
مقدار کلروفیل های a,b,(a+b) با افزایش غلظت CdCl2 ، کاهش یافت. مقدار کلروفیل a در گروه های تیماری با غلظت ( CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0 ) با افزایش غلظت CdCl2 کاهش می یابد (به ترتیب 0037/0، 0033/0، 0008/0 ، 0006/0). مقدار کلروفیل b در گروه های تیماری ذکر شده به صورت زیر کاهش یافت. (0012/0، 0005/0، 000136/0، 000131/0) مقدار کلروفیل (a+b) در گروه های تیماری CdCl2 به ترتیب اعداد زیر را نشان داد:
(004/0، 003/0، 0009/0، 0007/0) .

نمودار (4-17) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان کلروفیل a در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-18) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان کلروفیل a در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-19) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان کلروفیل b در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-20) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان کلروفیل b در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-21) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان کلروفیل (a+b) در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-22) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان کلروفیل (a+b) در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

4-4-2-2 تغییرات فعالیت آنزیم ها:
4-4-2-2-1 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز در اندام هوایی:
میانگین مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز کل بخش هوایی گیاه در گروه های تیماری و شاهد با روش (1955)chance مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت CoCl2 در محیط پایه افزایش معنی داری در میزان فعالیت آنزیم کاتالاز دیده می شود. به طوری که بیشترین مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز (398/0) در گروه تیماری با غلظت mmol/L CoCl2 19/0و کم ترین مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز(098/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CoCl2 مشاهده شد. آنالیزهای آماری نشان داد تفاوت در مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز کل گروه های تیماری و شاهد در سطح احتمال( ) معنی دار است. (نمودار4-23) .
میانگین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز با افزایش غلظت CdCl2 به طور معنی دار() تغییر یافت. طبق آزمون مقایسه ای میانگین های دانکن بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز (379/0) در گروه تیماری با غلظت CdCl2 mmol/L 021/0 و کم ترین مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز (209/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 مشاهده شد (نمودار4-
24) .
میزان فعالیت آنزیم کاتالاز تحت غلظت های (CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) به ترتیب به صورت 098/0، 179/0، 261/0، 398/0 و 295/0 ثبت شد.
میانگین فعالیت آنزیم کاتالاز تحت غلظت های (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0) به ترتیب به صورت 209/0، 345/0، 379/0و 233/0 تغییر یافت.

نمودار (4-23) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-24) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).
4-4-2-2-2 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی:
میانگین مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز کل بخش هوایی گیاه در گروه های تیماری و شاهد با روش koroi (1989) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت CoCl2 ، افزایش معنی داری در میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز دیده می شود. به طوری که بیشترین مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز (904/1) در گروه تیماری با غلظت mmol/L CoCl238/0 و کمترین مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز (715/1) در گروه تیماری با غلظت صفر CoCl2 مشاهده شد. آنالیزهای آماری نشان داد تفاوت در مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز کل گروه های تیماری و شاهد در سطح احتمال () معنی دار است. (نمودار4-25) .
میانگین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز با افزایش غلظت CdCl2 در محیط پایه به طور معنی دار () تغییر یافت. طبق آزمون مقایسه ای میانگین های دانکن بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز(829/1) در گروه تیماری با غلظت CdCl2 mmol/L 049/0 و کم ترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز(742/1) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 مشاهده شد (نمودار4-26) .
میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت غلظت های ( CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0)
به ترتیب از شاهد ( mmol/L CoCl2 19/0) با میانگین فعالیت آنزیمی (868/1) به 715/1 ، 830/1 ، 845/1 ، 868/1، 904/1 افزایش یافت.
میانگین فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت غلظت های ( CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0)
به ترتیب به صورت 742/1، 798/1، 824/1 و 829/1 مشاهده گردید.

نمودار (4-25) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-26) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).
4-4-2-3 تغییرات مقدار قندهای محلول و نامحلول کل اندام هوایی:
میانگین مقدار قند محلول و نامحلول کل بخش هوایی گیاه در گروه های تیماری و شاهد با روش kochert (1978) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت CoCl2 در محیط پایه کاهش معنی داری در میزان قند نامحلول و افزایش معنی داری در میزان قند محلول دیده می شود. به طوری که بیشترین مقدار قند محلول (959/1) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 38/0 و کم ترین مقدار قند محلول (806/1) در گروه تیماری با غلظت صفر CoCl2 مشاهده شد.
بیشترین مقدار قند نامحلول (4681/1) در گروه تیماری با غلظت صفر CoCl2 و کم ترین مقدار قند نامحلول(0302/0) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 19/0 دیده شد. آنالیزهای آماری نشان داد تفاوت در مقدار قند محلول و نامحلول کل گروه های تیماری و شاهد در سطح احتمال () معنی دار است(نمودار4-27 ، 29) .
میانگین مقدار قند محلول و نامحلول اندام هوایی با افزایش غلظت CdCl2 در محیط پایه به طور معنی دار () افزایش یافت. طبق آزمون مقایسه ای میانگین های دانکن بیشترین مقدار قند محلول(955/1) و قند نامحلول (8037/0)، در گروه تیماری با غلظت CdCl2 mmol/L 049/0 و کم ترین مقدار قند محلول (854/1) و نامحلول (4635/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 مشاهده شد(نمودار4-28،30) .
در غلظت های ( CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) میانگین مقدار قند محلول به ترتیب به صورت ( 806/1، 821/1، 863/1، 923/1، 959/1) افزایش یافت. هم چنین مقدار قند نامحلول به ترتیب به صورت ( 4681/1، 6053/0، 4237/0، 0302/0، 1888/0) تغییر یافت.
در غلظت های (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0) مقدار قند محلول به ترتیب به صورت (854/1، 881/1، 922/1، 955/1 ) افزایش یافت. در غلظت های ( CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0) میزان قند نامحلول به ترتیب به صورت ( 4635/0، 5652/0، 6502/0و 8037/0) افزایش یافت.

نمودار (4-27) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان قند محلول در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-28) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان قند محلول در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-29) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان قند نا محلول در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-30) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان قند نا محلول در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

4-4-2-4 تغییرات میزان پروتئین های کل اندام هوایی:
میانگین مقدار پروتئین کل بخش هوایی گیاه در گروه های تیماری و شاهد با روش Lowry et al (1951) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت CoCl2 کاهش معنی داری در میزان پروتئین دیده می شود. به طوری که کم ترین مقدار پروتئین (002/0) در گروه تیماری با غلظت mmol/L CoCl2 38/0، و بیشترین مقدار پروتئین (022/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CoCl2 مشاهده شد. آنالیزهای آماری نشان داد تفاوت در مقدار پروتئین کل گروه های تیماری و شاهد در سطح احتمال() معنی دار است (نمودار4-31) .
میانگ
ین مقدار پروتئین با افزایش غلظت CdCl2 در محیط پایه به طور معنی دار() افزایش یافت. طبق آزمون مقایسه ای میانگین های دانکن بیشترین مقدار پروتئین (027/0) در گروه تیماری با غلظت CdCl2 mmol/L 049/0 و کم ترین مقدار پروتئین (007/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 مشاهده شد (نمودار4-32) .
در غلظت های( CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) مقدار پروتئین به ترتیب به صورت ( 022/0، 013/0، 009/0، 007/0 و 002/0) کاهش یافت.
در غلظت های ( CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0) مقدار پروتئین به ترتیب به صورت (007/0، 013/0، 021/0، 027/0) افزایش یافت.

نمودار (4-31) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان پروتئین کل در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-32) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان پروتئین کل در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

4-4-2-5 تغییرات مقدار پرولین اندام هوایی:
میانگین مقدار پرولین کل بخش هوایی گیاه در گروه های تیماری و شاهد با روش (1973) Bates et al مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت CoCl2 در محیط پایه در ابتدا مقدار پرولین کاهش یافت ولی در ادامه شاهد افزایش معنی داری در میزان پرولین بودیم. به طوری که کمترین مقدار پرولین (133/0) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 096/0 و بیشترین مقدار پرولین (094/1) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 38/0 مشاهده شد. آنالیزهای آماری نشان داد تفاوت در مقدار پرولین کل گروه های تیماری و شاهد در سطح احتمال () معنی دار است (نمودار4-33) .
مقدار پرولین کل بخش هوایی گیاه با افزایش غلظت CdCl2، افزایش معنی داری () در میزان پرولین گیاه نشان داد طبق آزمون مقایسه ای میانگین های دانکن بیشترین مقدار پرولین (742/0) در گروه تیماری با غلظت CdCl2 mmol/L 049/0 و کم ترین مقدار پرولین (233/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 مشاهده شد(نمودار4-34) .
در غلظت های ( CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) مقدار پرولین در غلظت CoCl2 mmol/L 096/0 کاهش یافت ولی در غلظت های بعدی افزایش یافت. مقدار پرولین در غلظت های ذکر شده به ترتیب به صورت( 227/0، 133/0، 424/0، 626/0، 094/1 )تغییر یافت.
در غلظت های ( CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0) مقدار پرولین به ترتیب به صورت (233/0، 367/0، 622/0، 742/0) افزایش