رسیدند.
میانگین طول ساقه گیاه در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0) نسبت به شاهد کاهش
چشم گیری را نشان دادند به طوری که میزان طول ساقه در این تیمارها به ترتیب به صورت (mm2 33/27، 73، 33/112) مشاهده گردید، در حالی که طول ساقه در شاهد (mm2 6/184) بود.

نمودار(4-3) اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکبالت بر میانگین طول ساقه در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است.)

نمودار(4-4) اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر میانگین طول ساقه در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است.)
4-3-1-3 تغییرات وزن خشک اندام هوایی
میانگین وزن خشک اندام هوایی در اثر تیمارهای مختلف CdCl2 به طور معنی دار (0/01 ?p ) کاهش یافت. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان (g 06/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 دیده شد. (نمودار4-5).
در تیمارهای مختلف CoCl2 نیز تغییرات معنی داری (0/01?p) مشاهده شد، و در آزمون مقایسه‌ای
میانگین‌های دانکن بیشترین میزان وزن خشک (g 05/0) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L
096/0 مشاهده شد (نمودار4-6).

میانگین وزن خشک اندام هوایی در تیمارهای (CdCl2 mg/L 049/0 و 021/0و 01/0) به ترتیب (g 015/0، 034/0، 036/0) بود که نسبت به محیط‌های فاقد CdCl2 (057/0)‌کاهش یافته بودند.
میانگین وزن خشک اندام هوایی در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و 12/0 و 096/0 و 0) به ترتیب به صورت زیر تغییر کرد: (018/0 ، 025/0، 034/0، 048/0، 033/0).

نمودار(4-5) اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر میانگین وزن خشک اندام هوایی در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است.)

نمودار(4-6) اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکبالت بر میانگین وزن خشک اندام هوایی در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است.)

4-3-1-4 تغییرات سطح برگ‌ها
سطح برگ‌ها در اطلسی در اثر تیمارهای مختلف CdCl2 به طور معنی دار (0/01?p) کاهش یافت. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان (cm288/9) در گروه تیماری فاقد CdCl2 دیده شد (نمودار4-7) .
در اثر تیمارهای مختلف CoCl2 سطح برگی به طور معنی دار (0/01 ?p) کاهش یافت و بیشترین میزان (cm2 21/6) سطح برگی در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 096/0 مشاهده شد (نمودار4-8).

میانگین سطح برگی گیاه در تیمارهای (CdCl2 mm/L 049/0 و 021/0و 01/0و 0) به ترتیب اعداد (cm2 26/1، 71/3، 60/5، 88/9) را نشان داد، میانگین سطح برگی با افزایش غلظت CdCl2 کاهش یافت.
در تیمارهای (CoCl2 mm/L 38/0 و 19/0 و 12/0) شاهد کاهش میزان سطح برگی نسبت به محیط فاقد CoCl2 بودیم. در حالی که در محیط تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 096/0، میزان سطح برگی افزایش یافته بود. میانگین سطح برگی در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0 و19/0 و12/0 و 096/0و 0) به ترتیب به صورت زیر مشاهده گردید: (cm2 86/0، 78/1، 01/3، 21/6، 93/4) .

نمودار(4-7) اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر میانگین سطح برگ ها در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است.)

نمودار(4-8) اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکبالت بر میانگین سطح برگ ها در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است.)

جدول

4-3-1-5 تغییرات تعداد برگ
در جدول اثرات تیمارهای مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم را بر روی رشد گیاه 35 روزه اطلسی مورد بررسی قرار دادیم.
تعداد برگ‌ها در اطلسی 35 روزه در اثر تیمارهای مختلف کلرید کبالت به طور معنی داری(0/01?p) کاهش یافت. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان (30 عدد) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 096/0 دیده شد. (نمودار4-9).
در اثر تیمارهای مختلف CdCl2 تغییرات معنی داری (0/01?p) در تعداد برگ‌ها مشاهده شد و بیشترین تعداد برگ (29 عدد) در گروه تیماری فاقد CdCl2 مشاهده شد. (نمودار4-10) .

میانگین تعداد برگ‌های گیاه 35 روزه در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0و 19/0 و12/0 و 096/0 و 0) کاهش یافته و به ترتیب به صورت زیر ثبت گردید: (7/14، 33/21، 33/38، 23) .
در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0و 01/0) تعداد برگ‌نسبت به گروه تیماری فاقد CdCl2 کاهش یافت. میانگین تعداد برگ در گروه تیماری فاقد CdCl2 (29عدد) شمارش گردید در حالی که این تعداد در غلظت‌های بالا به ترتیب (66/10، 18 و 66/22 عدد) به ثبت رسید.

نمودار(4-9) اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکبالت بر تعداد برگ ها در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است.)

نمودار(4-10) اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر تعداد برگ ها در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است.)

4-3-1-6 تغییرات فاصله میانگرهی
تغییرات فاصله میانگرهی، در اثر تیمارهای مختلف کلرید کبالت به طور معنی دار (0/01?p) مشاهده شد. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان (mm88/8) در گروه‌های تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 19/0 دیده شد . در اثر تیمارهای مختلف CdCl2 تغییرات معنی داری
(0/01?p) در فاصله میانگرهی مشاهده شد. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین
میزان (mm9/6) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 مشاهده شد.
میانگین فاصله میانگرهی در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) به ترتیب (mm32/8، 7/8، 13/8، 5/6، 2/7) مشاهده گردید.
در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0و 01/0) فاصله میانگرهی نسبت به محیط فاقد CdCl2 کاهش یافتند. فاصله میانگرهی برای غلظت‌های بالا به ترتیب (mm 61/2، 1/5
، 4/5) اندازه گیری شد در حالی که این میزان برای گروه تیماری فاقد CdCl2 (mm 5/6) مشاهده گردید.

4-3-1-7 تغییرات وزن تر کل برگ‌ها
میانگین وزن تر کل برگ‌ها در اثر تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم به طور معنی دار (0/01?p) کاهش یافت. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان (g 93/0) در گروه تیماری فاقد CdCl2 دیده شد.
در اثر تیمارهای مختلف CoCl2 تغییرات معنی داری در وزن تر کل برگ‌ها مشاهده نشد و بیشترین وزن تر کل برگ‌ها (g 08/1) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L096/0 مشاهده شد.
میانگین وزن تر کل برگ‌ها در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) به ترتیب (g 23/0، 42/0، 73/0، 79/0) اندازه گیری شد.
در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0) میانگین وزن تر کل برگ‌ها نسبت به تیمار فاقد CdCl2 کاهش یافت. در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0)، میانگین وزن تر کل برگ‌ها به ترتیب (g 072/0، 31/0، 57/0) ثبت گردید در حالی که این میزان برای تیمارهای فاقد CdCl2 (g 86/0) مشاهده گردید.

4-3-1-8 تغییرات وزن خشک کل برگ‌ها
میانگین وزن خشک کل برگ‌ها در اثر تیمارهای مختلف CdCl2 به طور معنی دار (0/01?p) کاهش یافت. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان (g 02/0) در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 دیده شد. در اثر تیمارهای مختلف CoCl2 وزن خشک کل برگ‌ها به طور معنی داری (0/01?p) تغییر یافت، و بیشترین میزان وزن خشک برگ‌ها (g 02/0) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L096/0 مشاهده شد.
میانگین وزن خشک کل برگ‌ها در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0) به ترتیب (g 005/0، 011/0، 015/0) مشاهده گردید که در مقایسه با محیط فاقد CdCl2 (g 022/0) کاهش چشم گیری را نشان دادند.
در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) وزن خشک برگ‌ها به ترتیب به (g 006/0، 009/0، 013/0، 018/0، 011/0) رسید.

4-3-1-9 سرعت رشد گیاه (C.G.R):
سرعت رشد گیاه با افزایش غلظت CdCl2، کاهش معنی داری () را در گیاه نشان داد که برحسب می‌باشد. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان 0001/0 در گروه تیماری فاقد CdCl2 مشاهده گردید.
در اثر تیمارهای مختلف CoCl2 ، سرعت رشد گیاه در غلظت‌های پایین افزایش یافت ولی با افزایش غلظت کلرید کبالت، سرعت رشد کاهش یافت . بیشترین سرعت رشد گیاهی 00058/0 در گروه تیماری با غلظت (CoCl2 mmol/L096/0 ) مشاهده گردید در حالی که کم ترین سرعت رشد در بالاترین غلظت (CoCl2 mmol/L 038/0) دیده شد.
در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0)، این شاخص نسبت به محیط فاقد CdCl2 )0001/0) کاهش یافته و به ترتیب به (0011/0، 0006/0-، 0005/0) رسید .
در تیمارهای ( mmol/L CoCl2 12/0 و 096/0) سرعت رشد گیاهی نسبت به محیط فاقد CoCl2 (0001/0) افزایش یافت و به ترتیب به ( 00014/0 و 0005/0) رسید. در حالی که این شاخص در غلظت‌های (CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0) به ترتیب ( 0004/0- و 0002/0-) بود که نشان دهنده سرعت منفی رشد و در نتیجه کاهش رشد گیاه بود.

4-3-1-10 وزن مخصوص برگ (SLW):
میانگین وزن مخصوص برگ، با افزایش غلظت کلرید کادیوم به صورت معنی داری () کاهش یافت. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین دانکن بیشترین میزان (012/0) در گروه تیماری فاقد کادیوم مشاهده گردید در حالی که کم ترین میزان وزن مخصوص برگ (00058/0) در گروه تیماری با غلظت (CdCl2 mmol/L 049/0) دیده شد.
در اثر تیمارهای مختلف CoCl2 تغییرات معنی داری () در میانگین وزن مخصوص برگ مشاهده شد و بیشترین وزن مخصوص برگ (0027/0) در گروه تیماری با غلظت (CoCl2 mmol/L 19/0) مشاهده گردید.
در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0) میانگین وزن مخصوص برگ نسبت به تیمار فاقد کلرید کادمیوم (012/0) کاهش چشم گیری را نشان داد و به ترتیب به ( 0006/0 و 0008/0 و 001/0) رسید.
در تیمار (CoCl2 mmol/L 096/0) میانگین وزن مخصوص برگ نسبت به تیمار فاقد کلرید کبالت ( 00165/0) کاهش یافت و به ( 00125/0) رسید، در حالی که در تیمارهای ( mmol/L CoCl2 38/0 و 19/0 و 12/0) این شاخص افزایش یافته و به ترتیب به صورت زیر مشخص گردید: (0023/0 و 0024/0 و 002/0).

4-3-1-11 سرعت رشد نسبی (RGR):
سرعت رشد نسبی با افزایش غلظت CdCl2 کاهش معنی داری () را در گیاه نشان داد که برحسب می‌باشد. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان 0012/0 در گروه تیماری فاقد کلرید کادمیوم مشاهده گردید.
در اثر تیمارهای مختلف CoCl2 سرعت رشد نسبی به طور معنی داری () تغییر یافت، به طوری که بیشترین مقدار 01/0 در گروه تیماری با غلظت (CoCl2 mmol/L 096/0) مشاهده شد.
سرعت رشد نسبی در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0) نسبت به تیمار فاقد کلرید کادمیوم 0012/0 کاهش یافت و به ترتیب به صورت ( 0026/0 و 01/0) نشان داده شد. ولی در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0)، سرعت رشد نسبی نسبت به گروه تیماری فاقد کلرید کبالت کاهش چشم گیری یافتند و به ترتیب به ( 016/0- و 0057/0-) رسیدند.

4-3-1-12 میزان جذب خالص (N.A.R):
میزان جذب خالص (N.A.R) که برحسب () محاسبه می‌شود. با افزایش غلظت CdCl2 تغییرات معنی داری () را در گیاه نشان داد. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان ( 058/0) در گروه تیماری با غلظت (CdCl2 mmol/L 049/0) دیده شد. (نمودار4-11).
با افزایش غلظت CoCl2 ، تغیرات معنی داری () در میزان جذب خالص در گیاه اطلسی مشاهده شد . به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین های دانکن بیشترین میزان ( 022/0) در گروه تیماری با غلظت( CoCl2 mmol/L 38/0) ، مشاهده شد.(نمودار 4-12).
میزان جذب خالص در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0) به ترتیب به صورت زیر تغییر کرد: ( 058/0، 023/0، 018/0، 002/0).
همچنین این شاخص برای تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0، 19/0، 12/0، 096/0،.) به ترتیب به این صورت ثبت گردید: ( 022/0، 0098/0، 0046/0، 019/0).

نمودار (4-11) اثر
ات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان جذب خالص در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-12) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان جذب خالص در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

4-3-1-13 نسبت سطح برگی (L.A.R) :
افزایش غلظت CdCl2 سبب کاهش معنی‌داری ، در میزان نسبت سطح برگی شد. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان در گروه تیماری با غلظت صفر CdCl2 دیده شد. (نمودار4-13).
در اثر تیمارهای مختلف CoCl2 نیز تغییرات معنی‌داری در میانگین نسبت سطح برگی مشاهده شد و بیشترین میانگین نسبت وزنی برگ ( 12/94) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L096/0 مشاهده شد (نمودار4-14).
میانگین نسبت سطح برگی در تیمارهای (CdCl2 mmol/L 049/0 و 021/0 و 01/0 و 0) به ترتیب ( 83/71، 43/110، 09/153) اندازه‌گیری شد که در مقایسه با تیمارهای فاقد CdCl2 (18/174) کاهش چشمگیری را نشان می‌دهند.
در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0 و 19/0 و12/0 و 096/0 و0) میانگین نسبت سطح برگی در غلظت mmol/L CoCl2 096/0 به بیشترین حد خود رسید. در حالی که این میزان در غلظت CoCl2 mmol/L 38/0 به کمترین مقدار خود رسید. میانگین نسبت سطح برگی برای غلظت‌های ذکر شده به ترتیب به صورت زیر محاسبه شده است:
( ، 05/47، 2/56، 2/90، 68/56).

نمودار (4-13) اثرات غلظت‌هاسی مختلف کلرید کادمیوم بر نسبت سطح برگی در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

نمودار (4-14) اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر نسبت سطح برگی در اطلسی
(هر داده معرف میانگین ± انحراف معیار 3 تکرار است).

4-3-1-14 تغیرات میانگین نسبت سطح ویژه برگی (S.L.A) :
با افزایش غلظت CoCl2 در محیط غذایی، کاهش معنی‌داری در میانگین نسبت سطح ویژه برگی مشاهده شد. به طوری که در آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن بیشترین میزان (190) در گروه تیماری با غلظت CoCl2 mmol/L 38/0 دیده شد. (نمودار4-15).
در اثر تیمارهای مختلف CdCl2 میانگین نسبت سطح ویژه برگی به طور معنی‌دار تغیر یافت و بیشترین میزان میانگین نسبت سطح ویژه برگی (222) در گروه تیماری با غلظت 049/0 mmol/L CdCl2 مشاهده شد. (نمودار4-16).
میانگین نسبت سطح ویژه برگی با افزایش غلظت CoCl2 کاهش یافت. این میزان در تیمارهای (CoCl2 mmol/L 38/0 و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *