عملکرد در رقم مقاوم به شوری بیشتر از رقم نیمهمقاوم بود.استفاده از مایه تلقیح‌های باکتری، میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، روی، سدیم و کلر توسط گیاهان و همچنین پارامترهای میزان کلروفیل، وزن هزار دانه و درصد کلونیزاسیون ریشه را افزایش داد. علاوه بر این گیاهان تلقیح شده با باکتری سودوموناس، میزان بیشتری پتاسیم نسبت به گیاهان تلقیح نشده جذب کردند. به همین علت می توان باکتری سودوموناس فلورسنس را به عنوان باکتری برتر از نظر بهبود تغذیه و رشد در گیاه گندم در شرایط تنش شوری معرفی کرد (سادات و همکاران، 1387).
با توجه به اهمیت استراتژیک گندم و نقش برجسته آن در تغذیه مردم و با توجه به وجود ‌تنش شوری در سطح گسترده ای از منابع خاک و آب ایران آزمایش دیگری توسط خسروی و همکاران (1387) با عنوان، بررسی اثر سویه‌های ریزوبیوم‌ دارای آنزیم ACC