حافظهی سازمانی دانش ذخیره شده در مخزنهای الکترونیکی سازمان را در بر میگیرد که بوسیله گروهها و تیمها از ارتباطاعات درون و برون سازمانی و مشاغل سازمانی، خدمات و محصو لات بدست میآید. برای اینکه دانش بر روی سازمان تاثیرگذار باشد باید بین شرکتها و کارکنان تسهیم شود. تسهیم دانش شامل ارتباط هدفمند دانش از فرستنده به دریافت کنندهی شناخته شده در درون سازمان و توزیع دانش شامل ارتباط هدفمند دانش از فرستنده به دریافت کنندهی شناخته شده در برون سازمان میباشد. دانشی که به دیگران تسهیم یا منتقل میشود، به منظور تسهیل و ایجاد نوآوری به کار گرفته میشود. در واقع بکارگیری دانش به عنوان فرایند یکپارچه سازی دانش در محصولات و خدمات تعریف میشود تا از طریق آن ارزش ایجاد شود تا برای سازمان مزیت رقابتی پایدار ایجاد شود.
مدل ترزا و همکاران
یکی از کامل ترین مدل ها در زمینه مدیریت دانش، توسط ترزا و همکاران (۲۰۰۶)، ارائه شده است. آنها در این تحقیق اثبات میکنند که ظرفیت های دانش شامل گردآوری، تبدیل و به کارگیری به نوآوری در محصول و فرآیند منجر خواهد شد. مطابق شکل (۲-۸)
مدل چن و چانگ
چن و چانگ (۲۰۰۹)، فرآیند های مدیریت دانش را در سه بعد گروه بندی نمودند شکل (۲-۹):

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *